economische_tests 55 x ingevuld
Deze economische test gaat over het jaar2017202020202020201820172018202020202020202020202020202020112011201820112020201920192013201120112019201920202019201920112020202020202019201920202019201120202019201920202019201920192019202020192019202020202020202020162019
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?Land is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is van een (semi)overheid, tijdelijke bestemming voedselbosLangjarige pacht/lease/huurLand is mijn eigendomLand is van een (semi)overheid, permanente bestemming natuur/voedselbosLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is van een (semi)overheid, tijdelijke bestemming voedselbosLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLangjarige pacht/lease/huurLand is mijn eigendomLangjarige pacht/lease/huurLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is van een (semi)overheid, tijdelijke bestemming voedselbosLand is mijn eigendom,Land is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLangjarige pacht/lease/huurLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomKortdurende pacht/lease/huur (1-5 jaar),Land is van een (semi)overheid, permanente bestemming agrarisch/voedselbosLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomKortdurende pacht/lease/huur (1-5 jaar)Land is mijn eigendomLand is mijn eigendomLand is mijn eigendomLangjarige pacht/lease/huur,Land is van een landgoedLangjarige pacht/lease/huur
Welke rechtsvorm is van toepassing?Particulier bezitCooperatieParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitEenmanszaakStichtingParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitMaatschap/VOFParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitMaatschap/VOFStichtingMaatschap/VOFParticulier bezitStichtingParticulier bezitCooperatieParticulier bezitParticulier bezitStichtingParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitStichtingParticulier bezitEenmanszaakParticulier bezitMaatschap/VOFParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitParticulier bezitEenmanszaakParticulier bezitParticulier bezitMaatschap/VOFCooperatieStichting
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosprojectGeenLandbouwsubsidie (gewascode 1940)GeenGeenLandbouwsubsidie (gewascode 1940)Subsidie Natuur en Landschap (SNL)GeenGeenGeenGeenWet natuurbescherming (wnb)GeenWet natuurbescherming (wnb)GeenGeenGeenGeenGeenLandbouwsubsidie (gewascode 1940)GeenSubsidie Natuur en Landschap (SNL)GeenGeenGeenGeenGeenGeenGeenGeenGeenGeenGeenGeenGeenSubsidie Natuur en Landschap (SNL),GeenGeenGeenGeenGeenGeenGeenGeenGeenGeenGeenGeen,Geen
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgevingDe grond is privébezit, de exploitatie eenmanszaak. rechtsvorm: > grond is SBB > begeleid vanuit Stichting Voedselbosbouw en Jelle Fekkes van Fekkes landschap (permacultuur Haarlem) > vrijwillige kerngroep en meer vrijwilligers De Stichting Het Eibernest huurt en beheert de 2 hectare land. De landeigenaar is VOF Verhees Grondwerken. Bestemming is Agrarische grond met natuurwaarde.Ons bedrijf Natuur Goed is een VOF. Het terrein is eigendom buiten de VOF. Nee, ik wou dat er wel subsidie mogelijk was, want dan kan ik sneller en meer doen. Nu moeten we alles zelf doen en betalen.Het ecodorp heeft meerdere rechtsvormen. De formele eigenaar is stichting ecodorp noordeland. De uitvoering ligt bij nu nog vereniging ecodorp noordeland, dit gaat cooperatieve vereniging ecodorp noordeland worden.Plan bestaat om nog een stuk grond aan te kopen, mbv subsidies; maar dit plan staat nog in kinderschoenen.Rechtvorm is geen particulier maar gemeentelijk bezit Ik zou dus nog een kolommetje 0 Overig toevoegen De eigenaar van het terrein is de Rijksuniversiteit Groningen. Carex BV heeft het perceel in bruikleen. De bramenhof heeft een contract met Carex. De Bramenhof heeft geen eigen rechtsvorm. Monique Wijn heeft het contract getekend op persoonlijke titel. 0
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaagNietNietNietIn ruimte mateNietNietNauwelijksNietVoldoendeNietNauwelijksNietNauwelijksNietNietNauwelijksNauwelijksNauwelijksIn ruimte mateNauwelijksNauwelijksNietNietNietNauwelijksNauwelijksNauwelijksNauwelijksNietNietNauwelijksNauwelijksNauwelijksNietNietVoldoendeNauwelijksVoldoendeNietNauwelijksNietNietNietNauwelijksNauwelijksNauwelijksNauwelijksNauwelijksVoldoendeVoldoendeNauwelijksNauwelijksNietNauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaagNietIn ruimte mateNietIn ruimte mateNietNietNauwelijksNauwelijksVoldoendeNauwelijksVoldoendeNauwelijksVoldoendeNietNietIn ruimte mateNauwelijksNauwelijksVoldoendeNauwelijksVoldoendeNietVoldoendeNauwelijksNauwelijksNietVoldoendeNauwelijksNauwelijksVoldoendeNauwelijksNauwelijksNietVoldoendeNietVoldoendeNauwelijksVoldoendeNietVoldoendeNietNauwelijksNietNauwelijksNauwelijksVoldoendeNauwelijksNauwelijksVoldoendeVoldoendeNauwelijksVoldoendeIn ruimte mateNauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve struiklaagNietNietNauwelijksIn ruimte mateNietNietVoldoendeNauwelijksVoldoendeNauwelijksNauwelijksNauwelijksVoldoendeNietNietNietNauwelijksVoldoendeIn ruimte mateNauwelijksIn ruimte mateNietVoldoendeVoldoendeNauwelijksNietIn ruimte mateNauwelijksNauwelijksNauwelijksNauwelijksNauwelijksNietNauwelijksNietIn ruimte mateNauwelijksVoldoendeIn ruimte mateIn ruimte mateNietVoldoendeNietNauwelijksNauwelijksIn ruimte mateNauwelijksVoldoendeVoldoendeIn ruimte mateVoldoendeNauwelijksNauwelijksVoldoende
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaagNietNietNauwelijksIn ruimte mateNietNietVoldoendeNietVoldoendeNauwelijksNauwelijksNauwelijksNauwelijksNietNietIn ruimte mateVoldoendeNauwelijksIn ruimte mateNauwelijksIn ruimte mateNietVoldoendeVoldoendeNauwelijksNietIn ruimte mateVoldoendeVoldoendeVoldoendeNauwelijksVoldoendeNietVoldoendeNietIn ruimte mateNauwelijksNauwelijksIn ruimte mateIn ruimte mateNietVoldoendeNietNietNietIn ruimte mateNauwelijksNauwelijksVoldoendeIn ruimte mateNauwelijksNietNauwelijksNauwelijks
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel producerenNietNietNietNauwelijksNietNietVoldoendeNietNauwelijksNauwelijksVoldoendeNauwelijksNietNietNauwelijksVoldoendeNauwelijksNauwelijksNauwelijksNietVoldoendeNietNietNauwelijksNauwelijksNietVoldoendeNietNauwelijksNietNietNauwelijksNietVoldoendeNietNauwelijksNauwelijksNauwelijksNauwelijksVoldoendeNietNauwelijksNietNietNietNauwelijksNauwelijksNietNauwelijksVoldoendeVoldoendeVoldoendeNauwelijksNauwelijks
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweekNietNietNietNietNietNietNietNauwelijksNietNauwelijksNietNietNauwelijksNietNietIn ruimte mateNietNietNauwelijksNietNietNietIn ruimte mateNietVoldoendeNietNietNauwelijksNauwelijksNietNietVoldoendeNietNietNietNauwelijksNietNietVoldoendeNietNietNauwelijksNietNauwelijksNauwelijksNietNietNietNietVoldoendeNauwelijksNauwelijksNietNauwelijks
Het voedselbos heeft een vijverNietNietNietNietNietNietKleinKleinKleinKleinNietNietKleinGemiddeldKleinGemiddeldKleinGrootGemiddeldKleinKleinNietKleinNietGrootGrootKleinGrootKleinNietKleinGemiddeldNietKleinGemiddeldGemiddeldNietGrootKleinGemiddeldNietGrootNietNietNietKleinNietNietNietNietNietGrootNietNauwelijks
Er lopen kippen of eendenNietNietNietNietNietNietNietNietNauwelijksNietNietNietNietNietNietNietVoldoendeNauwelijksNauwelijksNietNauwelijksNietNietNietNietNietNietNietNauwelijksNietNietNietNietNietNietNietNietNauwelijksNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNauwelijksVoldoendeVoldoendeNietNietNauwelijks
Er komen varkens of schapen langsNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNauwelijksNauwelijksNietNietNietNietNauwelijksNietNietNietNietNietNietNauwelijksNietNietNietNietNietNietNietNietVoldoendeNauwelijksNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietVoldoende
We mulchen met compost/mulch van eldersNietNietNietNietNietNietNietNietNauwelijksNietNietVoldoendeVoldoendeNietNietNietVoldoendeVoldoendeNauwelijksNietNietNietNauwelijksNietVoldoendeNietNietNauwelijksVoldoendeNietNauwelijksNietNietNietNietVoldoendeNauwelijksVoldoendeVoldoendeIn ruimte mateNauwelijksNauwelijksNietNauwelijksNauwelijksNauwelijksIn ruimte mateNietNauwelijksVoldoendeVoldoendeNauwelijksNietVoldoende
Het voedselbos past rijenteelt toeNietIn ruimte mateNietNietNietNietNietNietVoldoendeNietNietVoldoendeNietNietNauwelijksNietNauwelijksVoldoendeNauwelijksNauwelijksIn ruimte mateNietVoldoendeNietNauwelijksNietNietNauwelijksNietVoldoendeVoldoendeNietNietNietNietNietVoldoendeNietIn ruimte mateNietNietNauwelijksNietNietNietNietNietNauwelijksNietNietNauwelijksNietIn ruimte mateIn ruimte mate
Er staan bijenkastenNietNietIn ruimte mateNietNietNietNietNietNietNietNietVoldoendeNietNietNietVoldoendeVoldoendeIn ruimte mateIn ruimte mateNietNauwelijksNietNietVoldoendeNietNietNietNauwelijksNietVoldoendeNietNietNietNietVoldoendeNietVoldoendeNietVoldoendeNietNietNietNietNietNietNietNietVoldoendeNietNietVoldoendeIn ruimte mateNietNauwelijks
Er worden eenjarigen geteeldNietNietNietNauwelijksNietNietVoldoendeNietNietNauwelijksNietVoldoendeVoldoendeNietNietNietVoldoendeIn ruimte mateVoldoendeNauwelijksNietNietNietNietNauwelijksNietNietNauwelijksNauwelijksNietNietNietNietNietNietNauwelijksNietNauwelijksVoldoendeVoldoendeNietNauwelijksNietNietNietNauwelijksNauwelijksNauwelijksNauwelijksNauwelijksVoldoendeNauwelijksNietNauwelijks
Afzet verse productenNvt1-5 kilometerNvtNvtNvtNvtNvtNvt1-5 kilometer1-5 kilometerNvt1-5 kilometer1-5 kilometerNvtNvt5-10 kilometer1-5 kilometer5-10 kilometer5-10 kilometerNvt1-5 kilometer1-5 kilometer1-5 kilometer1-5 kilometer1-5 kilometerNvtNvtNvtNvt1-5 kilometer1-5 kilometerNvt1-5 kilometerNvtNvtNvtNvtNvt1-5 kilometerNvt1-5 kilometer1-5 kilometerNvt1-5 kilometer1-5 kilometerNvtNvtNvt1-5 kilometer1-5 kilometer1-5 kilometer5-10 kilometer5-10 kilometerVerder weg
Afzet houdbare productenNvt10-30 kilometerNvtNvtNvtNvtNvtNvt1-5 kilometerVerder wegNvt1-5 kilometerNvtNvtNvt10-30 kilometer1-5 kilometer5-10 kilometer5-10 kilometerNvtVerder weg1-5 kilometerNvt5-10 kilometer1-5 kilometerNvtNvtNvtNvt5-10 kilometer1-5 kilometerNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvt1-5 kilometerNvtNvtVerder weg5-10 kilometerVerder weg
Afzet voor restaurantsNvt5-10 kilometerNvtNvtNvtNvt5-10 kilometerNvt5-10 kilometerNvtNvtNvtNvtNvtNvt1-5 kilometerNvt5-10 kilometerNvtNvt1-5 kilometer1-5 kilometerNvt1-5 kilometer1-5 kilometerNvtNvtNvtNvt5-10 kilometer1-5 kilometerNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvt5-10 kilometer10-30 kilometer
Afzet voor zelfplukabonnementenNvt1-5 kilometerNvtNvtNvtNvt5-10 kilometerNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvt1-5 kilometer1-5 kilometer1-5 kilometerNvtNvtNvtNvtNvtNvt5-10 kilometer1-5 kilometerNvt1-5 kilometerNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvt1-5 kilometerNvtNvtNvtNvtNvtNvt5-10 kilometerNvt
Afzet voor Excursies en rondleidingenNvt10-30 kilometerNvtNvtNvtNvtVerder wegNvtVerder wegNvt10-30 kilometer1-5 kilometerNvtNvtNvtVerder wegNvtVerder weg1-5 kilometer5-10 kilometerNvt1-5 kilometer1-5 kilometer10-30 kilometer1-5 kilometerNvtNvtVerder wegNvtNvt1-5 kilometer5-10 kilometer1-5 kilometerNvtNvtNvt1-5 kilometerVerder wegNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvtVerder wegNvtNvt1-5 kilometer10-30 kilometerVerder weg10-30 kilometerNvtVerder weg
Workshops en cursussenNvtNvtNvtNvtNvtNvtVerder wegNvtVerder wegNvt10-30 kilometer1-5 kilometerNvtNvtNvtVerder wegNvtVerder weg1-5 kilometer5-10 kilometer1-5 kilometer1-5 kilometerVerder wegVerder weg1-5 kilometerVerder wegNog niet, is wel het plan1-5 kilometer1-5 kilometer5-50 km Verder wegNvt1-5 kilometer1-5 kilometer5-10 kilometer1-5 kilometerNog nietVerder wegNog nietNog nietVerder weg1-5 kilometer10-30 kilometerVerder wegdoor heel nederlandVerder weg
Zorg/begeleiding/therapieNvt10-30 kilometerNvt10-30 kilometerNvtNvtNvtNvtNvtNvtNvt1-5 kilometerNvtVerder wegNvt1-5 kilometerNvt5-10 kilometerNvtNvt1-5 kilometer1-5 kilometerVerder weg5-10 kilometer1-5 kilometer1-5 kilometerNiet1-5 kilometerNvtNvt1-5 kilometer1-5 kilometer1-5 kilometerNog nietVerder wegNog nietNog niet1-5 kilometer1-5 kilometer1-5 kilometerniet van toepassig10-30 kilometerNvt
Verkoop aan groothandel en/of winkels 0 14000 0 0 5 4 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 250 0 200 0 0 1000 14 0-500 euro 0 0-500 euro 0 0 0 0 5k-10k euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-500 euro 0 500-1k euro
Verkoop aan restaurants/horeca 0 0 0 0 5 7 100 0 0 0 0 0 00 0 0 250 0 200 0 0 500 23 0 500-1k euro 0-500 euro 0 0 0 0 5k-10k euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-500 euro 500-1k euro 500-1k euro
Losse verkoop aan consumenten 0 2000 400 0 8 2 0 0 1000 0 0 1000 0 0 0 500 100 1000 5200 0 200 2 0 0-500 euro 0-500 euro 0 0 0 0 5k-10k euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0-500 euro 0 0 0-500 euro 0 0 0-500 euro 0 0 0 0-500 euro 0-500 euro 0-500 euro 500-1k euro 0 0-500 euro
Abonnementverkoop aan consumenten 0 1500 0 0 9 8 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 22 0 0 0 0 5k-10k euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500-1k euro 5k-10k euro 0
Excursies, rondleidingen 0 0 0 0 0 2 1000 0 3000 0 1 0 0 0 0 500 0 500 200 0 1000 22 0-500 euro 500-1k euro 500-1k euro 0 0 0-500 euro 0 0 0 0 0-500 euro 0 0 0 0-500 euro 0-500 euro 500-1k euro 0 0 0 0 0 0 0-500 euro 0 0 0 0-500 euro 0 0-500 euro 0 500-1k euro
Cursussen en workshops 0 0 0 0 3 4 5000 0 1000 0 1 0 0 0 0 7500 0 500 100 500 6000 245 500-1k euro 5k-10k euro 0 0 500-1k euro 0 0 0 0 0 0-500 euro 0 0 0 0 0-500 euro 500-1k euro 0 0 0 0 0 0 0 0-500 euro 0 0 0-500 euro 0 500-1k euro 0 500-1k euro
Zorg/begeleiding/therapie 0 19000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 664 500-1k euro meer dan 10k euro 5k-10k euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500-1k euro 0 0 0 0 0 0 0 0-500 euro 0 0 0 0 0 meer dan 10k euro 0
Verkoop hout 1000 0 70 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 43 500-1k euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overig 0 22000 0 0 4 9 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 16000 0 10000 0 34 0 0-500 euro 0 0 5k-10k euro meer dan 10k euro 0 0 0 0 0 0 0 0 500-1k euro 0 0 0 500-1k euro 0 0 0 0 5k-10k euro 0 0 500-1k euro 0 0 5k-10k euro 500-1k euro 0
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?Verkoop bomen uit de oude boomgaardOndersteunend aan de begeleiding van cliënten m.b.t. een gezonde leefstijl. Levert kennis en inzicht op voor de betreffende cliënt echter wordt verder niet vermarkt. Nog geen inkomsten , opstartfaseruilhandel en weggevenHet voedselbos is nog te jong om al echt voedsel te produceren. Aanplant 1 tot 3 jaar oud. Hier en daar wel al wat duindoornbessen en rozebottels, maar dat is nu nog fijn voor de vogels. In toekomst is het wel de bedoeling dat er geoogst voor voor bijv. restaurant(s) en dat we excursies gaan geven en wellicht nog andere activiteiten. Allemaal nog in ontwikkeling.eieren van kippen en eenden verkocht aan dorpsbewonersOnze inkomsten komen voornamelijk uit de verhuur van yurts/tipi/woonwagen/kampeerplekken, en/of het hele terrein. Daarnaast is er een bedrijf werkzaam die groenten teelt met hulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij leveren groentenpakketten aan een dertigtal klanten in de buurt. Producten van het voedselbos vinden hier ook afzet. Wij verwerken alles voor onszelf. Dit is dus een inkomen. We besparen gauw 100 per week als niet meer. Let wel op dat we ook de moestuin hierin meerekenen. De dieren rekenen we niet mee, want daar leveren we op in. We eten daardoor anders en vooral luxer. Sommige producten zouden anders te duur voor ons zijn. In de opstartfase lukt het niet om inkomsten uit de producten van het terrein te verkrijgen. Het geven van workshops is nog in opstart maar levert al wel geld op. Onze hoofdinkomstenbron is het ontwerpen, projectleiding en aanleg van terreinen voor derden. twee subsidies van de provincie Groningen, verkoop van bomen, donaties, CO2 compensaties.Wel een 2 persoons gastenverblijf dat we verhuren. Ca. 7000 omzet per jaar.Subsidie 10k voor kopen van plantgoedAls gevolg van het corona-virus heb ik de organisatie van activiteiten ( rondleidingen) begin 2020 stop gezet . Wat nu langzaam op gang komt, zijn bezoeken door geïnteresseerden in kleine groepjes. Ik heb contact met de basisscholen in Schellinkwoud, Wijdenes en Hoorn voor de ontvangst van groepjes leerlingen ( groep 6-7-8)en hun docenten voor een kennismaking met dit perceel en het begrip voedselbos. Omdat dit een omgeving is waar veel agrariërs wonen, lijkt mij dat nuttig. De aanvraag voor plukken door een restaurant in Amsterdam heb ik afgehouden. Ik vind de afstand te groot, en heb liever een restaurant uit Hoorn. Maar ja..... corona......Het bos is net gestart. Doel is om in eerste instantie aan de bewoners te leveren. Doel is om te streven naar gedeeltelijke zelfvoorziening.Het is puur hobby en voor eigen gebruik. Nog geen inkomsten. Nog niet bedrijfsmatig gestart ivm corona. Omdat het voedselbos nog jong is, willen we starten met workshops om zo ook te laten zien hoe het voedselbos zich gaat ontwikkelen.We zijn nog maar net gestart (1,5 jaar) en doen nog niet aan verkoop en/of rondleidingen. Beheergeld.Ons voedselbos is op openbaar terrein met functie van de wijk. Het gaat voor een groot deel om immateriële, sociale en educatieve opbrengst. De oogst aan producten is voor buurtbewoners en vrijwilligers beschikbaar. Hoe dit uit zal pakken wanneer er meer te oogsten valt zullen we tegen die tijd met elkaar bekijken. Er is een groeiend vertrouwen dat onze collectieve betrokkenheid zowel op individueel niveau en voor de buurt veel welzijn oplevert. De vruchten die we van het bos plukken, zijn daarin als een zeer smakelijke kers op de taart.De hooi afkomstig van het grasland is verkocht aan biologische boer uit de omgeving. Verkoop van eieren op dit moment, mogelijk aangevuld met verkoop van aardbeien. Afgelopen jaar niets verkocht. Verkoop van eieren op dit moment, mogelijk aangevuld met verkoop van aardbeien. Afgelopen jaar niets verkocht. De inkomsten bestaan uit verkoop van plantgoed en zaadgoed.We hebben een kleine camping. Mensen kunnen kamperen in het voedselbos. We verkopen ook producten aan onze gasten.In de eerste instantie zelfvoorzienend. We verkopen ook pruimen en bramenjam in een stalletje aan de weg (juli/aug). Het gaat daarbij om kleine bedragen.onze insecten kwekerij is onze hoofdbron van inkomsten, gevolgd door de imkerij. Het voedselbos is nog te jong om echt geld op te leverenVerkoop boomgaardbomen en kwekerij
Oogstkosten 0 7000 0 0 3 3 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 1050 345 500-1k euro 500-1k euro 0 euro 0 euro 1k-5k euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 500-1k euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0-500 euro 0 euro 500-1k euro 0-500 euro
Snoeien en beheren 500 3000 0 0 7 6 100 0 1000 7500 -1 500 0 0 0 0 0 200 0 0 100 34 500-1k euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 1k-5k euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 500-1k euro 500-1k euro 0-500 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0-500 euro 0 euro 0-500 euro 500-1k euro 0-500 euro
Vervoeren/bezorgen 0 4000 0 0 5 9 500 0 500 0 0 0 0 0 0 50 0 200 825 0 300 223 500-1k euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 500-1k euro 0-500 euro
Opslagkosten 0 2500 0 0 2 4 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 100 0 0 0 2 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro meer dan 10k euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 1k-5k euro 0 euro
Verzekeringskosten 0 2000 0 0 7 2 0 0 100 0 0 0 200 0 0 0 0 100 0 150 100 24 0 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0-500 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 1k-5k euro 500-1k euro
Organisatie en administratie 100 8000 0 0 2 2 500 0 250 100 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1500 250 24 1k-5k euro 0-500 euro 0-500 euro 0 euro 0-500 euro 500-1k euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 500-1k euro 500-1k euro
Marketing en reclame 0 2000 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 200 0 50 0 234 1k-5k euro 500-1k euro 0 euro 0 euro 0 euro 500-1k euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 1k-5k euro 0-500 euro
Opleidingskosten 0 0 0 3028 6 9 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 2 1k-5k euro 0-500 euro 500-1k euro 0 euro 0 euro 1k-5k euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 1k-5k euro 0-500 euro 500-1k euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 1k-5k euro 1k-5k euro 0 euro 1k-5k euro 500-1k euro
Zorg/begeleiding/therapie 0 14000 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 34 1k-5k euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 1k-5k euro 0 euro
Zaaigoed, mulch, diervoeder 100 0 0 50 7 4 0 0 0 100 1 500 124 0 0 0 200 500 300 100 0 243 5k-10k euro 0-500 euro 1k-5k euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0-500 euro 1k-5k euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 500-1k euro 1k-5k euro 0-500 euro 0-500 euro 0-500 euro 0-500 euro 0-500 euro 0 euro 0-500 euro 500-1k euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0-500 euro 0-500 euro 0-500 euro 1k-5k euro 500-1k euro 500-1k euro
Hypotheek/huur/pacht/aflossing 1000 5000 0 0 2 2 1000 0 100 0 1 0 0 0 0 0 0 8000 60 50 1000 24 1k-5k euro 500-1k euro 1k-5k euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro 5k-10k euro 0 euro 1k-5k euro 0-500 euro 0 euro 1k-5k euro meer dan 10k euro 0 euro 0 euro meer dan 10k euro 0 euro 0 euro 0 euro 1k-5k euro 1k-5k euro 1k-5k euro 1k-5k euro 5k-10k euro 0-500 euro
Overig 0 2500 900 0 8 2 0 0 0 75 1 0 0 0 0 0 0 8000 400 1000 0 234 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 1k-5k euro 1k-5k euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 1k-5k euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-500 euro 0 euro 0 euro 0 euro
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?Sap persen en bottelenBijenkasten-nulmeting bodem onderzoek; grondsoort (dek)zand. Zuurgraad, pH-KCI 4.3. Geleidbaarheid 0.4 mS/cm. Organische stof 4.5zaden en diervoederGebruikersvergoeding voor grond en bebouwing en spullen is 8000 euro. Alle andere kosten komen per jaar op zo'n 8000 euro. Dan houden we per jaar ongeveer meestal geld over om planten te kopen. Hierboven Verwerken producten. Je moet vanalles hebben (potten, gist...) Hieronder We investeren nog altijd in het terrein. We zijn nu palen aan het inkopen voor de klimmers. Dit is veel gebruiksvriendelijker. Verder investeren we ook nog altijd in kruidachtigen en soms vervang ik bomen en struiken die niet bevallen met andere. Omdat de dieren vrij los van het voedselbos staan en omdat je op dieren alleen inleverd zijn deze niet meegenomen in onkosten. Dit jaar is er ongeveer 1000 m2 puinvrij gemaakt. De kosten zijn dan met name stortkosten en transport. onder overig inhuur van professionals voor het rooien, voor graafwerkzaamheden, voor onderzoek, Spul om paden te maken, borden, aanhangerhuur, pipowagen voor vrijwilliger, spullen voor een natuureducatieve kinderroute.Meeste materiaal is 'aan komen waaien' of door vogels verspreid. Al het werk wordt door vrijwilligers gedaan. aankoop plantgoed wordt betaald uit het beheergeld of een extra aangevraagde subsidieregeling. Verzorging van het pad: 0-500 euroBestaand productiebos wat nog niets oplevert, dat is ook niet het doel van dit gedeelteGrond bewerking, uitgraven poel, maken van verhoging, kappen van bomen. Een maaier (ja echt, we maaien paden. Ook omdat er kinderen rondlopen/spelen. Die hou ik liever 'bewegwijzerd' dan dat ze alles lukraak stukstappen..)
Plantgoed 0 12000 800 1319.30 2 7 10000 420 2000 1000 1 1500 1300 0 0 250 0 4000 1000 750 15000 2454 5k-10k euro 1k-5k euro 0-1k euro 0-1k euro 5k-10k euro 5k-10k euro 1k-5k euro 0 euro 0-1k euro 0-1k euro 0-1k euro 0 euro 0 euro 1k-5k euro 0 euro 0-1k euro 0-1k euro 0-1k euro 0 euro 1k-5k euro 0-1k euro 0-1k euro 1k-5k euro 0-1k euro 1k-5k euro 1k-5k euro 0-1k euro 0-1k euro 0-1k euro 1k-5k euro 5k-10k euro 0-1k euro
Hekwerk 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 100 3000 250 6000 24 0-1k euro 1k-5k euro 0 euro 0 euro 5k-10k euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 1k-5k euro 0 euro 1k-5k euro 1k-5k euro 0 euro 1k-5k euro 0 euro 1k-5k euro 0 euro 0 euro 0-1k euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro
Gebouw 0 0 0 0 5 4 0 0 0 3710 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 22 0 euro 5k-10k euro 0-1k euro 0 euro 10k-20k euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 5k-10k euro 0 euro 0 euro 10k-20k euro 0 euro meer 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-1k euro 0-1k euro 0 euro
Overige structuur (paden bijv) 100 0 0 0 3 4 0 50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200 0 250 0 213 0 euro 0-1k euro 0-1k euro 0 euro 0-1k euro 0 euro 0-1k euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-1k euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-1k euro 0 euro 0-1k euro 0 euro 0 euro 0-1k euro 0 euro 5k-10k euro 0-1k euro 0 euro 0-1k euro 0-1k euro 0 euro 0-1k euro 0-1k euro
Overig 0 1500 0 0 6 5 0 0 0 1078 0 0 0 0 0 0 0 100 250 250 0 34 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 1k-5k euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0-1k euro 0-1k euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro
Oogst hoge kruinlaag in kilo's 0 0 0 100 5 8 0 0 50 0 1 80 0 0 0 50 0 20 5000 20 15 234 < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo 100-250 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo 10-50 kilo 10-50 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo 10-50 kilo 250-1000 kilo 10-50 kilo < 10 kilo < 10 kilo 10-50 kilo < 10 kilo < 10 kilo
Oogst lage kruinlaag 0 50000 0 50 3 8 100 0 200 3 1 0 0 0 0 250 5 20 80 0 200 35 10-50 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo 250-1000 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo 10-50 kilo < 10 kilo 50-100 kilo < 10 kilo < 10 kilo 10-50 kilo < 10 kilo < 10 kilo 10-50 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo 50-100 kilo < 10 kilo 10-50 kilo 10-50 kilo 10-50 kilo < 10 kilo 10-50 kilo < 10 kilo 50-100 kilo
Oogst struiklaag 0 0 0 25 5 5 3000 0 100 0.5 1 5 0 0 0 100 0 20 85 0 250 234 10-50 kilo 50-100 kilo < 10 kilo < 10 kilo 250-1000 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo 10-50 kilo < 10 kilo < 10 kilo 10-50 kilo < 10 kilo < 10 kilo 10-50 kilo 50-100 kilo < 10 kilo 50-100 kilo 10-50 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo 50-100 kilo
Oogst kruidlaag 0 0 0 10 5 4 3000 0 40 0.5 0 20 0 0 0 15 0 20 20 0 100 245 10-50 kilo 10-50 kilo < 10 kilo < 10 kilo 250-1000 kilo 10-50 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo 10-50 kilo < 10 kilo < 10 kilo 50-100 kilo < 10 kilo < 10 kilo 10-50 kilo < 10 kilo < 10 kilo 10-50 kilo 10-50 kilo 10-50 kilo 100-250 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo
Oogst overige lagen 0 0 0 21 3 2 0 0 0 4.5 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 24 < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo 100-250 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo 10-50 kilo < 10 kilo < 10 kilo 100-250 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo < 10 kilo
Full time baan / 40 uur werk per weekgeen1 persoongeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeen1 persoongeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeen
Part time baan / 20 uur werk per weekgeen2-5 personengeen1 persoongeengeengeengeen1 persoongeengeengeengeen1 persoongeen1 persoongeengeen2-5 personen1 persoongeengeen1 persoon2-5 personen1 persoongeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeen1 persoon1 persoongeen1 persoongeengeengeengeengeen1 persoongeen2-5 personen1 persoon1 persoon1 persoon1 persoon2-5 personen
Dagbestedinggeen5-10 personengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeen5-10 personengeengeengeengeen1 persoon2-5 personen1 persoongeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeen2-5 personengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeen5-10 personengeen
Loonwerkergeen2-5 personengeengeengeengeengeen2-5 personengeengeengeengeengeengeengeengeengeen1 persoongeengeengeengeen1 persoongeen1 persoongeen2-5 personengeengeengeengeen1 persoongeengeengeengeengeengeengeen2-5 personengeen1 persoongeengeen1 persoongeengeengeengeengeengeengeen1 persoongeen
Freelancergeengeengeengeengeengeen1 persoongeengeengeengeengeengeengeen1 persoongeengeengeengeengeengeengeen1 persoongeen1 persoongeen2-5 personengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeengeen2-5 personengeen2-5 personengeen1 persoon1 persoongeengeengeengeengeengeengeengeen2-5 personen
Vrijwilligergeen2-5 personengeengeengeengeengeenmeer personengeengeen2-5 personengeen2-5 personen2-5 personenmeer personengeen5-10 personenmeer personengeengeen1 persoongeen1 persoonmeer personen2-5 personengeenmeer personenmeer personengeengeen5-10 personengeen2-5 personengeengeen2-5 personen2-5 personengeen2-5 personenmeer personen1 persoongeengeengeengeen2-5 personengeengeengeen1 persoon1 persoongeen2-5 personengeen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte-ik doe zoveel mogelijk zelf, als ik mensen inhuur is dat onderverdeeld op onderwerp (bijv snoei hagen, gebouwen, e.d. We zijn host voor workaway vrijwilligersVOF de Peelconnectie is een vennootschap met 2 vennoten. Zij werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn zo'n 10-15 mensen. Verder zijn er vrijwilligers actief op het land. Dit wisselt, maar er is een vaste kern van zo'n 10-15 mensen. Op de camping zijn vaste zomergasten die een huurovereenkomst hebben waar arbeid verrekend wordt. Mijn vrouw en ik doen het onderhoud. We oogsten veel, maar halen het zelden om alles te oogsten. Verder is het ene jaar een goed jaar voor dat en weer een slecht jaar voor iets anders. Het andere jaar kan het andersom zijn. Sommige producten zullen echter nooit heel productief zijn, maar zijn wel luxe producten. Ik heb de kilo's uit de moestuin niet meegenomen, omdat dit een vertekend beeld geeft. Verder is dit een ruwe schatting, want ik weet niet alles. We wegen niet alles, dus ik heb ook gekeken op internet wat de productie zou moeten zijn en geschat vanuit bomen die hier zeker aan voldoen en bomen die kleiner zijn en dus ook minder productief zijn. Let op dat we de peren niet allemaal verwerken (jaarlijks gauw 3150 kg). Veel producten die we maken zouden duur zijn in de winkel (als ze te koop zouden zijn). Het bedrijf en terrein is ons eigendom en onze inkomstenbron. We werken samen. Voor projecten voor derden werken we samen met de sociale werkplaats, De Bolder. Incidenteel kunnen daarvan krachten op ons terrein worden ingezet. In basis moet de natuur het werk doen en doen we workshops waarin mensen hun eigen pluk gaan bereiden. Zij oogsten en verwerken tegen betaling. het doel is dat het voedselbos in de nabije toekomst voor twee mensen een basisinkomen gaat opleveren. Daarnaast werken we met een kerngroep van 8 vrijwilligers en hebben we een grote poel van 'losse' vrijwilligers (meer dan 50).We willen graag een vrijwilliger aan gaan trekken en werken nu aan een accomodatie voor die vrijwilliger.Stichting en veel vrijwilligers(veel studenten)Eenmaal per jaar 'sloten' door een loonbedrijf, kosten ca € 350 We zijn nu met circa 4-5 vrijwilligers in de startfase. Het kan uitgroeien tot een plek waar meer mensen gaan meewerken, waar excursies en rondleidingen worden gegeven en workshops. Alles wordt door vrijwilligers ingevuld, met gemeentelijke ondersteuning van 0,1 Fte De 30 vrijwilligers zijn willekeurige bewoners van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus met vele verschillende talenten of contacten met mensen met talenten die zich allen belangeloos voor de gemeenschap inzetten. Omdat het voedselbos nog te jong is om er een relevante oogst uit te halen, en dit ook niet het belangrijkste is wordt inmiddels wel duidelijk hoe verbindend de plek werkt voor de gemeenschap. Hoe er onverwachte emergentie ontstaat, eigen aan groeiende ecosystemen. Inhuur boomverzorging voor het kappen van bomen en snoei onderhoud grote bomen. Inhuur grond werker voor uitdiepen poel, maken verhoging. Geen inhuur van structureel personeel of vrijwilligers, wel inhuur boomverzorgingGeen inhuur van structureel personeel of vrijwilligers, wel inhuur van grond bewerking en boomverzorgingNiemand heeft een baan. Er zijn 2-3 vrijwilligers een dagdeel per week. De inkomsten bestaan uit verkoop van plant- en zaadgoed voor De Godin, eetbaar landschap. met een team van 4 zijn we er gemiddeld met 2 mensen 2 dagen per maand gedurende 6 maanden in het jaar. Mijn partner en ik verrichten alle werkzaamheden, naast een part-time baan elders.Wij werken met allebei in en rond de boerderij. Eigenlijk 365 dagen per jaar, meer uit hobby dan uit noodzaak.
Eventuele toelichting over dit jaar als geheelGetallen en aantallen zijn lastig aan te geven aangezien het een oud erf is waar we tuin-/ moestuin-matig al sinds 2007 actief zijn. En onze voorgangers ruim 200 jaar ervoor. Sinds voorjaar 2020 is er een bewuste start gemaakt met transformeren naar een meer voedselbos-achtige structuur daar waar mogelijk. Alleen de kosten die sindsdien zijn gemaakt m.b.t. scholing en aanplant zijn duidelijk te specificeren en in deze uitvraag meegenomen. Fysieke start aanleg Voedselbos vanaf november 2020Covid jaar 2019 cursus gestart waarbij ik alles van The Plant, module 1 per zoom heb gevolgd. Te ongeduldig voor de rest van modules veel onderzocht en een start gemaakt.opstart jaar. voor al honing verkocht en walnotenKosten nog nader in te vullen, moet nagevraagd worden, heb ik als invuller geen zicht op (23-11-2020)De prunussen waren dit jaar matig tot slecht. De peren en appels waren goed. Verder neemt de productie van de tamme kastanjes toe. Het jaar was ingepland als ontwikkeljaar waarbij we vooral de workshops alvast wilden gaan houden. Eten uit de natuur kan immers al met onkruiden die altijd aanwezig zijn op ieder terrein, dus ook bij ons. We oogsten madelief, kaasjeskruid, brandnetel en wel 20 andere soorten en laten dat verwerken tot een (h)eerlijke lunch of diner. In de aanloop was het niet mogelijk voor het einde van het groeiseizoen voldoende bekendheid onder de doelgroep te ontwikkelen. Het terrein is ontwikkeling en dat gaat volgens plan. Het eigendom is echter de eerste stap. Dat zal in 2o20 worden gerealiseerd. We hebben in 2019 dit kavel met boerderij aangekocht er staan wat hoge bomen (een kastanje, een stoofpeer, een walnoot) en er is een aantal fruitbomen op het terrein. We hebben geen inkomsten. Afgelopen jaar de wind haag geplant, dit jaar (2020) gaan we van start met de aanplant van de volgende fase. We hebben geen mensen in dienst, we doen alles zelf samen met vrienden en vrijwilligers. We hebben alleen kosten gemaakt: windhaag bomen aangekocht (750 stuks) en ontwerp laten maken door Plantschap (Evelyne Derksen) Amandel ging van 12 naar 120 amandelen in 2019. Verder weinig oogst. Appels had gekund, maar veel droogteschade dus nauwelijks oogst.Het is dit jaar net gestartin het eerste jaar zijn er grotere uitgaven gedaan. Schuurtje, diverse materialen, meer plantgoed. Dit was onze eerste jaar na aanleg in 2018. Binnen de gemeentelijke structuur betekende dat er van aanlegfase naar beheerfase werd gegaan met bijbehorende begroting. De nieuwe GGZ instelling die aan het voedselbos ligt is in 2019 aangehaakt en doet verschillende klussen voor ons als dagbesteding, bijvoorbeeld het maaien van de grasranden om de beloopbaarheid van de paden te waarborgen.Start voedselbosAanplant hoge en lage kruinlaag, struweel en deels struik laag. Ik haal mijn planten ook af en toe via marktplaats (gratis). Aanplant hoge en lage kruinlaag, struweel en deels struik laag. Ik haal mijn planten ook af en toe via marktplaats (gratis). Ik heb bij de oogst lage kruinlaag tot 50 kg aangegeven. Dit is een schatting van de pruimenoogst straks in Juli. Verwachting is dat het nog meer kg geven gaat. Dit pas ik later aan. Ons bos is jong, onze grond is erg uitgeput, de opbrengsten zijn dus laag. Door bodemverbetering en nog meer aanplant zal de opbrengst gaan stijgen, maar vooralsnog levert het minder op dan het kost.
Datum van invoeren20210219202102162021021620210216202102122021021220210212202102082021013120210124202012252020122120201217202012162020112320201109202010312020103020201030202010302020102620201019202009222020091520200915202009142020082320200624202006242020062320200622202006222020061920200616202006112020060820200605202006012020052820200528202005252020052420200524202005242020052420200523202005222020052220200519202005182020051820200516202005142020051120200505
Mogen de resultaten van deze economische test gedeeld worden met de andere gebruikers van het platform?111
Jaar 2017 2020 2020 2020 2018 2017 2018 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2011 2011 2018 2011 2020 2019 2019 2013
Omzet 1000 36500 470 0 35 30 8100 0 7000 0 2 1000 0 0 0 9000 100 8900 5500 500 8700 1035 2750 19250 9000 0 8250 0 500 2500 0 0 0 250 18250
Oogst 0 50000 0 185 18 25 6100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 110 20 20 2425 20 20 130 20 20 20 60 20
Kosten 1700 47500 0 3078 45 51 3100 0 2950 8200 1 1250 324 0 0 150 200 10300 1185 1850 2800 1189 22250 3250 6750 0 5750 750 0 2750 3500 750 500 11500 23750
Incidentele kosten 100 13500 800 1319.3 22 25 10000 470 2000 5788 2 1700 1300 0 0 250 0 4900 4250 2000 21000 2747 7500 12500 0 0 16500 2500 0 0 0 2500 0 6500 7500
Jaar 2011 2011 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
bodemleven_tests 33 x ingevuld
Datum meting20201221202011132020111320201019202010042020100320200924202009222020092920201004202010072020100720200916202010072020090820200908
Aantal wormen 10 2 17 2 1 3 0 0 1 3 1 6 7 7 8 2 1
Aantal Naaktslakken 10 0 5 4 1 1 0 0 3 7 0 6 7 5 2 0 1
Aantal huisjesslakken 2 13 3 6 0 1 0 0 0 5 0 3 7 0 4 0 0
Aantal spinachtigen 20 6 10 354 3 30 2 1 1 6 10 4 23 3 15 0 0
Aantal pissebedden 100 5 13 3 15 100 8 1 4 15 12 13 12 1 17 0 0
Aantal duizendpoten 10 0 0 3 5 0 1 0 0 1 6 2 1 2 2 1 0
Aantal miljoenenpoten 10 10 0 2 2 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 1
Aantal kevers 10 0 0 2 3 2 1 0 1 3 3 0 1 0 0 1 0
Aantal mieren 100 0 0 4 5 10 20 0 1 3 2 0 1 0 0 0 40
Aantal mollen 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kwam je nog meer diersoorten tegen? Beschrijf het hier1 rups 2 wantsen 1 rupsNee Het weer was droog, maar de grond was nat, graadje of 15het was bewolkt en fris, geen wind, langzaam aan het donker wordenmuizenVerder gen dieren > ik kon het weer onder niet invullen, daarom hier: Het weer was droog maar de grond was nat, graadje of 15Nee en het was vochtig herfstweer Nee en het was vochtig herfstweer Nee en het was vochtig herfstweer Geen andere dieren. Het was Vochtig herfstweer gebruikte methode van waarnemen is het scheppen van grond onder de houten plankjes en dit thuis goed bekijken. Rondlopen levert niets op want de hele bodem is begroeid. Even scharrelen in de grond levert niet veel op want alles is dik doorworteld. Onder het plankje lukt het nog het best in de grond te kijken. Ik heb max 10 cm diep geschept. Mogelijk nadeel: onder het plankje is de grond waarschijnlijk droger dan daaromheen omdat het de laatste tijd veel geregend heeft. Opmerking: Bij de vraag naar weersomstandigheden zie ik niet hoe ik dat moet invullen. Wisselvallig is het antwoord.de gebruikte methode heb ik bij plot 2 toegelicht. Ook gevonden : larf van vermoedelijk de kameelhalsvlieg (ObsIdentify) leeg huisje van posthoornslakje heb ik niet ingevuld. klein padje. enkel muizengaatjes
Wat voor weer was het tijdens het tellen?Tussenin/wisselvalligTussenin/wisselvalligTussenin/wisselvallig
Hoe lang was je bezig met tellen?Langer dan 30 minuten1-15 minuten1-15 minuten1-15 minuten16-30 minuten1-15 minuten1-15 minuten1-15 minuten1-15 minuten16-30 minuten1-15 minuten1-15 minuten1-15 minuten1-15 minutenLanger dan 30 minutenLanger dan 30 minuten
Met hoeveel mensen heb je gezocht? 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Datum meting2020092820200916202009142020091620200915202009152020091520200915202009152020091420200914202009142020091420200913202009132020091220200916
Foto van de plaat direct na het omkerenafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeelding
Aantal wormen1-2003-1001-21-21-21-21-200000000003-101-2001-2
Aantal Naaktslakken1-21-203-10003-1001-2Meer dan 1000001-2001-2001-2Meer dan 101-200
Aantal huisjesslakken1-23-1001-203-100001-200001-20000000003-10
Aantal spinachtigenMeer dan 1001-201-21-201-201-23-1001-21-20001-201-21-21-2001-2
Aantal pissebeddenMeer dan 10Meer dan 103-103-101-23-101-21-20Meer dan 100000Meer dan 1001-2001-23-103-1000Meer dan 10
Aantal duizendpoten00001-200000001-201-2000003-101-2000
Aantal miljoenenpoten0000001-2000000000000000000
Aantal kevers1-200003-101-2000003-1001-2000003-1001-21-20
Aantal mieren3-100001-2000003-1003-1000003-1001-23-10000Meer dan 10
Aantal mollen0000000000000003-1000001-21-2000
Foto van de plaat direct na het omkerenafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeelding
Aantal wormen1-2003-1001-23-101-21-20000001-20001-203-10000
Aantal naaktslakken1-23-1003-1001-201-21-23-1000001-203-1000001-2000
Aantal huisjesslakken1-2001-20001-21-21-2000000000000001-2
Aantal spinachtigenMeer dan 100001-21-201-203-103-1001-21-21-21-21-2001-201-201-20
Aantal pissebeddenMeer dan 103-1003-10003-1001-2Meer dan 1000003-100Meer dan 1000Meer dan 1001-203-10Meer dan 10
Aantal duizendpoten00001-21-20000001-20000001-201-201-20
Aantal miljoenenpoten0000000000000000000001-201-20
Aantal kevers1-2000000000003-1001-21-20001-20003-100
Aantal mieren3-1001-2000003-1003-1003-100001-2Meer dan 1001-20Meer dan 100Meer dan 101-2
Aantal mollen0000000000000000000000000
Foto van de plaat direct na het omkerenafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeeldingafbeelding
Aantal wormen1-21-203-1001-2001-2000000001-20000000
Aantal naaktslakken1-23-1003-10001-201-21-20001-21-201-21-20000000
Aantal huisjesslakken1-2001-2001-21-23-101-2000000000000000
Aantal spinachtigenMeer dan 101-2003-101-21-21-21-203-1001-20001-21-201-20001-20
Aantal pissebeddenMeer dan 103-1003-101-21-2003-10Meer dan 1000001-21-2Meer dan 10Meer dan 1001-20000Meer dan 10
Aantal duizendpoten00000001-200001-200001-2000001-20
Aantal miljoenenpoten0000000000000000000000000
Aantal kevers1-200001-2001-20003-10001-20001-2000Meer dan 100
Aantal mieren3-1003-10000Meer dan 1003-1003-1003-100Meer dan 1000003-10000Meer dan 101-2
Aantal mollen0000000000000000000000000
biodiversiteit_tests 48 x ingevuld
Datum meting202102192021012420210124202101242020122120201129202011132020110320201030202010192020092220200916202007072020091420200909202009092020062820200705202006242020061820200618202006232020062320200623202006202020062020200619202006152020061120200611202006092020060820200608202006042020060420200527202006042020060420200604202006032020060220200601202005312020053120200531202005312020052820200526
BrandnetelTalrijkZeldzaamSchaarsSchaarsZeldzaamZeldzaamTalrijkSchaarsZeldzaamSchaarsTalrijkZeldzaamTalrijkSchaarsZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamTalrijkSchaarsSchaarsSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)SchaarsSchaarsTalrijkTalrijkSchaarsTalrijkTalrijkZeldzaamZeldzaamSchaarsSchaarsZeldzaamZeldzaamZeldzaamTalrijkTalrijkZeldzaamZeldzaamSchaarsTalrijkZeldzaamSchaarsTalrijkTalrijkZeldzaamSchaars
DistelZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamTalrijkZeldzaamTalrijkTalrijkSchaarsSchaarsTalrijkSchaarsZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamSchaarsSchaarsTalrijkSchaarsTalrijkTalrijkTalrijkZeldzaamTalrijkTalrijkZeldzaamZeldzaamZeldzaamSchaarsZeldzaamZeldzaamSchaarsSchaarsTalrijkZeldzaamZeldzaamTalrijkZeldzaamZeldzaamTalrijkTalrijkSchaarsZeldzaamZeldzaam
ZuringTalrijkZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamSchaarsSchaarsZeldzaamSchaarsSchaarsTalrijkZeldzaamTalrijkZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamTalrijkSchaarsSchaarsSchaarsSchaarsZeldzaamTalrijkTalrijkSchaarsTalrijkTalrijkZeldzaamZeldzaamSchaarsSchaarsTalrijkZeldzaamTalrijkZeldzaamTalrijkSchaarsZeldzaamSchaarsZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamTalrijkSchaarsSchaars
SmeerwortelZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamSchaarsZeldzaamSchaarsSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)ZeldzaamTalrijkZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamSchaarsZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamSchaarsSchaarsZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamSchaarsZeldzaamZeldzaamZeldzaamTalrijkTalrijkZeldzaamZeldzaamSchaarsZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamSchaarsZeldzaamZeldzaam
WilgenroosjeZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)ZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamSchaarsZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamTalrijkSchaarsTalrijkZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamSchaarsZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaam
HondsdrafSchaarsTalrijkZeldzaamZeldzaamZeldzaamSchaarsTalrijkZeldzaamZeldzaamTalrijkZeldzaamTalrijkSchaarsZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamTalrijkSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)ZeldzaamZeldzaamSchaarsSchaarsZeldzaamSchaarsZeldzaamSchaarsTalrijkTalrijkZeldzaamZeldzaamTalrijkSchaarsZeldzaamZeldzaamZeldzaamTalrijkTalrijkZeldzaamZeldzaamSchaarsZeldzaamZeldzaamZeldzaamZeldzaamTalrijkZeldzaamSchaars
GrasTalrijkTalrijkZeldzaamSchaarsTalrijkSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)TalrijkSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)TalrijkTalrijkTalrijkTalrijkSchaarsZeldzaamZeldzaamZeldzaamTalrijkZeldzaamTalrijkTalrijkTalrijkZeldzaamSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)TalrijkTalrijkSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)TalrijkSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)SchaarsTalrijkSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)TalrijkSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
Nog een plant toevoegen
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantDryoptenis dilatahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantpolystrichum formosumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantIlex aquifoliumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantpolytrichum formosunshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantdryoptenis dilatatahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPteridium aquilinumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantPsemdoscleropodium purushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantDactylis glomeratahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantPteridium aquilinumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantDryopteris dilatatahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantpolytrichium formosnushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantStellaria media hoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantLamium purpureumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCardamine flexuosahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantViburnunhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantRubushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPopulus tremulahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSalix cinereahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSalix albahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantGalanthus elwesiihoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantGalanthus nivalishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPersicaria amplexicaulishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantActinidia argutahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPaeonia suffruticosahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantSorbus torminalishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAsimina trilobahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantThalictrum lucidumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSanguisorba officinalishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantMalus domesticahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPrunus domesticahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAnthriscus sylvestrishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTanacetum vulgarehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantHeracleum sphondyliumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantMentha suaveolens, synoniem: Mentha rotundifoliahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantTorilis japonicahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPastinaca sativa subsp. urenshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantNandina domesticahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantFicus caricahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRibes nigrumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRibes × nidigrolaria, Ribes nidigrolaria of Ribes nigrum × uva-crispahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantForthysia x intermediahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantLonicera caerulea kamschaticahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantIndigofera himalayensis 'Silk Road' hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantNarcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRosa spec. (sier)hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRubus strigosushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantNarcissus spec. (sier)hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRanunculus repens hoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantRanunculus repens hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTaraxacum officinale hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCardamine pratensis hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAlliaria petiolata hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCentaurea jaceahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantStellaria media hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantMelittis melissophyllum 'Royal Velvet Distinction' hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantEuphorbia esula hoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantLinaria vulgarishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPimpinella majorhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantChaerophyllum temulum hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantStachys sylvatica hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCollinsonia canadensis hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantSisymbrium officinale hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantBryonia dioica hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantImpatiens glandulifera hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCaryopteris divaricata hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantIsodon umbrosus hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantPaeonia lutea hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantClethra barbinervishoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantColutea x media ‘Copper beauty hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantLespedeza thunbergii hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantMorus rubra (dwerg)hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantDactylis glomeratahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantSchedonorus arundiaceahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantachillea millefoliumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantplantago major s majorhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantcalystegia sepiumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantrumex obtusifoliushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantpersicaria maculosahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantcrateagus monogynahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantmespilus germanicahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantelytrigia repenshoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantgalinsoga quadriradiatahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantcorylus avelanahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantequisetum arvensehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_planturticaseaehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantchamaenerium angustifoliumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantsorbus aucupariahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantchenopodium albumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantbetula pubescenshoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantcentaurea jaceahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantmatrecaria discoideahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantranunculus acrishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantpolygonum avicularehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantgalium aparinehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantmalva sylvestrishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantpapaver rhoeashoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_planttripleurospurmum maritimumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_planttrifolium repenshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantartemisia vulgarishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantachillea millefoliumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantoxalis strictahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantborago officinalishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantveronicahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantcentaurea cyanushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantcapsella bursa-pastorishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantviola tricolorehoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantsisymbrium officinalehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantraphanus raphanistrumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_planterigeron canadensishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantsinapsis arvensishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantlamium albumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantcircium vulgarehoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantcircium arvensehoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantgrassen (verschillende soorten maar ik weet niet welke)hoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantrubus saltuumhoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantrubus sprengeliihoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantSorbus aucupariahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantFrangula alnushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPrunus laurocerasushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantBetula pendulahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPrunus cerasushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPolytrichum formosumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantHedera (helix)hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantrubus saltuumhoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantrubus ulmifoliushoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantPolygonatum multiflorumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantSorbus aucupariahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantIlex aquifoliumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantFrangula alnushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantDryopteris dilatatahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPrunus laurocerasushoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantBetula pendulahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantOrnithogalum umbellatumhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantAchillea millefoliumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantScorzoneroides autumnalishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantgeranium pusillumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_planttaraxacum hoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantErigeron canadensishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantTrifolium repenshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantMedicago sativa (gezaaid)hoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantChenopodium albumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantTrifolium dubiumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSecale cereale var. multicaule (gezaaid)hoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantTrifolium incarnatum L. (gezaaid)hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantBrassica napus oleifera (gezaaid)hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantBrassica oleracea var. medullosa Thell (gezaaid)hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantLactuca serriola L.hoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantPolygonum avicularehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantmalva sylvestris (gezaaid)hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantCichorium intybus (gezaaid)hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantDaucus carota (gezaaid)hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantSonchus oleraceushoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantplantago lanceolatahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantAlopecurus pratensishoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantSilene latifolia subsp. albahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantRumex obtusifoliushoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantOrnithopus sativus Brot.hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantJacobaea vulgarishoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantTrifolium pratensehoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantCirsium vulgarehoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantCirsium arvensehoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantChenopodium polyspermum (meegekomen met compost)hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantJuglans regia (de centerboom is een walbnoot. Daarnaast ontdekte ik nog een walnoot in de bomencircel, door vogels verspreid)hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantStellaria mediahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantViciahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantGalium aparinehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantMunthahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantOenatherahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAntirrhinumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantHyssopus officinalishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCalendula officinalishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantPhacelia tanacetifoliahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantHordeum vulgarehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantKakihoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPeerhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantAmandelhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantNashi peerhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantPecannoot, hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantPawpawhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAppelhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantKershoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantBraamhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantFrambooshoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantHoningbeshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantBlauwe beshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCranberryhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantGroot hoefbladhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantWatermunthoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSaliehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTijmhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAardbeihoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantDagleliehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantFijnsparhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantMunthoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantOlijfboomhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantKiwibeshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantBlauwe regenhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantKiwihoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantAardappelhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRabarberhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantBergamothoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantBerkhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCourgettehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPompoenhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantBoswilghoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSechuan peperhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantOreganohoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantSmalle.weegbreehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantVlierhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantVogelkershoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantLijsterbeshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSleedoornhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantStokbonenhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantKleefkruidhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantHophoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantUihoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPreihoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantZevenbladhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantDaslookhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantLavashoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantVijghoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantMeidoornhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantKrenthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantPaardebloemhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantBrede stekelvarenhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantVingerhoedskruidhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantKamillehoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantRode zonnehoedhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantDuizendbladhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantRidderzuringhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantVeldzuringhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantEpilobium ciliatumhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantSolidago canadensishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantDoornloze braamhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantGeranium phaeumhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantWinterlindehoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantZwarte beshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantKruisbeshoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantLarix kaempferihoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantRubus fruticosushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantCeratocapnos claviculatahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPrunus serotinahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantGalium saxatilehoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantRumex acetosellahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantQuercus roburhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSenecio sylvaticushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantDyopteris Filip-mashoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantHieracium umbellatumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantBetula pendulahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantGaleopsis tetrahithoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantDigitalis purpureahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantVaccinium myrtillushoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantDigitalis purpureahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantVaccinium myrtillushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantRumex acetosellahoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantSorbus aucupariahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantQuercus roburhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPrunus serotinahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPinus sylvestrishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantBetula pendulahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantLarix kaempferihoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantGalium aparine - kleefkruidhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantRubus fruticosus - wilde braamhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantRubus fruticosus L.hoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantMentha suaveolens L.hoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantPlantago major L.hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTrifolium pratense L.hoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantTrifolium repens L.hoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantTrifolium repenshoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantEpilóbium hirsútumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantRanunculus acrishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTaraxacum officinalehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantVeronica persicahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantknoopkruidhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantwit walstrohoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantrietgrashoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantwitte honingklaverhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantavondkoekoeksbloemhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantmunthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantrobertskruidhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantgewone berenklauwhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantreukloze kamillehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantjacobskruidkruidhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantbarbarakruidhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantgrote ratelaarhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantgewone melkdistelhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantzwarte mosterdhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantgewone brunelhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantsmalle weegbreehoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantmargriethoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantklein hoefbladhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantbeemdooievaarsbekhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantpastinaakhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantduizendbladhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantvogelwikkehoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantknoopkruidhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantwit walstrohoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantzwarte mosterdhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantmargriethoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantgewone berenklauwhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantbarbarakruidhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantreukloze kamillehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantjacobskruiskruidhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantboerenwormkruidhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantdagkoekoeksbloemhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantavondkoekoeksbloemhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_planthaagwindehoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantperzikkruidhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantgele lishoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantbeemdooievaarsbekhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantfluitenkruid hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantrietgrashoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_planthondsdrafhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantbosandoornhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantgalium aparinehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantplantago lanceolatahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantachillea millefoliumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantallopecuris pratensishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantholcus lanatushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantaegopodium podagrariahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_planttaraxacumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantantrhiscus sylvestrishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantstellaria mediahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantranunculus acrishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantelytrigiahoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantcarex humilishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantTeucrium scorodoniahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantquercus roubarhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantmalushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantSilene dioicahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantchenopodium albumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantsolanum tuberoushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantribs nigrumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantechium vulgarehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantverbascum nigrunhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_planthypericum macalatunhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantbetel pendulahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantcentaura jaccahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantrumex thyrsoideshoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantrubus caesiushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantstellaria mediahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantjacobaea vulgarishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantdigitalis purpureahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_planthypericum perforatumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plant Senecio inaequidenshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantholcus lanatushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantmispullis germanicahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantEuonymus europaeushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantcrateagus monogynehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantjuncus piteoushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantgalliumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantGeum urbanumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantGalium aparinehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantPhragmites australishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantDactylis glomeratahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantEpilobium tetragonumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantStachys palustrishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPoa pratensishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantHeracleum mantegazzianumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantMimulus guttatushoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantMedicago polymorphahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCapsella bursa-pastorishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantRubus fruticosushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantChelidonium majushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPapaver rhoeashoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSolidago virgaureahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantLotus corniculatushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantPlantago lanceolatahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantLamium albumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantLolium perennehoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantAlopecurus pratensishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantElytrigiahoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantPolygonum avicularehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSolanum nigrumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantRanunculus repenshoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantSonchushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantTussilago farfarahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTaraxacum officinalehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantTrifolium repenshoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantEquisetum arvensehoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantAira praecoxhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantVicia hirsutahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantJuncus bufoniushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantPoa annuahoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantPoa bulbosahoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantRumex pulcherhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCalystegia sepiumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantReynoutria japonicahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantTaraxacum officinalehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantImpatiens glanduliferahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantHedera helixhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantRorippa palustrishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantMalus domesticahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantPyrus Rosaceaehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantProtea hirta Klotzschhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantQuercushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantPlatanushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantChenopodium albumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantAnthriscus sylvestrishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantGeranium Mollehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantErigeron Canadensishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCrepis Vesicariahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSenecio inaequidenshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantChenopodium Albumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRosa rugosahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantLonicera caerulaeahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPrunus persica South Havenhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantElaeagnus umbellata Amberhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantHippophae rhamnoideshoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantCytisus scopariushoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantHolcus lanatushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantGalium aparine hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAnisantha sterilis hoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantFestuca rubrahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantLamium purpureum hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTaraxacum officinalehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPolygonum aviculare hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantGlechoma hederacaeahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantSonchus asperhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantLamium purpureum hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCerastium conglomeratahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantAgrostis capillarehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantAchillea Millefoliumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantKitaibelia vitifoliahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAnethum graveolenshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSaponario Ocymoideshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantGalium Odoratumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSalvia Officinalishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCenthrantus ruber albushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRubus Tayberryhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantRibes Jostahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantLyceum Barbarumhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantRheum Rhabarbarumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRubus idaeushoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantLeycesteriahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantViburnum Lentagohoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantVitis ‘Vroege van der Laan’hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantVitesse agnus-castushoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantFuchsiahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPhormium tenax Purpureumhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantLysimachiahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantActinidia Jennyhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantArmoracia Rusticanahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRubus Fruticosus Loganberryhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantElaeagnus Umbellatahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantLotus Corniculatushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantFilipendula Vulgarishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantVitis Boskoop Gloryhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantLupinushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantArbutus unedo compactahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantRibes Rubrum Gloire de Sabonhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantAllium Ampeloprasumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCornus Mas Schonbrunnerhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantCercis Chinensis Avondalehoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantRibes u.c. Remarkahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantZantoxylum Sechuan Simulanshoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantArtemisia Dracunculushoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantHelichrysum Italeum Dwarf Curryhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantLavendula intermedia Grossahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantCornus Mas Kasanlakhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantRibes u.c. Hinnomaki Rodhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantChaenomeles Japonica Cidohoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantChaenomeles Speciosa Yukigotenhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantVeronicastrum Virginicumhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantToona Sinensis Flamincohoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantFragariahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRumex Acetosellahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantArtemisia vulgarishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAchillea millefoliumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTaraxacum officinalehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTrifolium pratensehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPlantago lanceolatahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantHypochaerishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantPlantago lanceolatahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTanacetum vulgarehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAchillea millefoliumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantTaraxacum officinalehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantHypericum perforatumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantmoshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantViciahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantHypochaerishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantJacobaea vulgarishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantPlantago lanceolatahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantPlantago majorhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantTarraxacum officinalehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantPotentilla indicahoe_vaak_deze_voorkomtSoort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
latijnse_naam_van_plantGallium aparinehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantHedera helixhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantGeum macrophyllumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantTrifolium repenshoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantGeranium macrorrhizumhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantplantago lanceolatahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantsenecio viscosushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantbellis perennishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantFaloppia Sachalinensishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantLamiastrumgaleobdolonhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantGeranium robertianaehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantStachys byzanthemumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantGeranium phaeumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantAlliaria petiolatahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantEpipactus helleborine subsp. Helleborinehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAlcea roseahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantRumex obtusifoliushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantRumex obtusifoliushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantLactuca serriolahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAnthemis tinctoriahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantArctium minushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantLilium bulbiferum susp. Croceumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCirsium vulgarehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantLapsana communishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantGeum urbanumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantFicaria vernahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantLysimachia punctatahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRubus Sec. Rubushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantLunaria redivivahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTanacetum partheniumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantErigeron sumatrensishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantMalva sylvestrishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantJacobaea vulgaris susp. Vulgarishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantSymphytyum spec.hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantOriganum vulgarehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPolygonatum multiflorumhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantdactylus glomeratahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantSchedonorus arundinaceushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantDigitaria ischaemumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantElymus caninushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantLolium perennehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantPoa spec.hoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantPoa pratensishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantBrachypodium sylvaticumhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantPoa nemoralishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantMelica uniflorahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAthoxanthum nitenshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAcer campestrehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCorylus colurnahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPrunus padushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRobinia pseudoacaciahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantIlex aquifoliumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPhytolacca accinosahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCrataegus monogynahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCornus sanguineahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantCardamine pratensishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTaraxacum officinalehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantRanunculus acrishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantPlantago lanceolatahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantPlantago majorhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantBrassica napushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantAnthriscus sylvestrishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantAegopodium podagrariahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantHeracleumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantLeucanthemum vulgarehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantMalva sylvestrishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantTrifolium repenshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantGeranium Mollehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantErigeron Canadensishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTaraxacum Officinalehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantArctium Lappa hoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantThymus Vulgaris hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantGalinsoga quadriradiatahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTanacetum partheniumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantEschscholzia californicahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantArtemisia dracunculushoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantArnica montanahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantCalendula officinalishoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantAgrimonia eupatoriahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantAgrimonia procera hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantEchinacea purpureahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantMatricaria recutitahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantMonarda menthilofia.hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantAgastache foeniculumhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantPotentiële erectahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantBeta vulgaris ssp maritimahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantChenopodium bonus-henricus hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantValeriana Officinalis hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantCoriandrum sativumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantKalium ursinumhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantMentha spp. hoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantFoeniculum vulgarehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantLevisticum officinalehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCarum carvi hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantBuning bulbocastanumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPulmonaria officinalishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSymphytum officinalehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRosmarinus officinalehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantApium graveolens hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantIndia heleniumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSolidago virgaureahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSanguisorba officinalishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSanguisorba minorhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantMyrrhis odoratahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantStachys sylvaticahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantStachys officinalishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAlchemilla mollishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAchillea millefoliumhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantBallota nigrahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAlthaea officinalis hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantMalva sylvestrishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantViola tricolorhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantOriganum vulgare hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantEquisetum arvensehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantCrambe maritima hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantSatureja montanahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantArmoracia rusticanahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantLamium albumhoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantLamium purpureumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantHyssopus officinalishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantArtemisia vulgarishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantArtemisia absinthiumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantChenopodium albumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRhodiola roseahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantAtriplex patulahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plant Cydonia oblonga Vranjahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantGleditsia triacanthos Skylinehoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantAlnus incanahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantSalie capreahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantHolcus lanatushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantRubus fruticosushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantRubus idaeushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTaraxacum officinalehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantGalium aparine hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantLolium perennehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantPulmonaria officinalishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantVeronica hederifoliahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantEquisetum arvensishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantEpilobium hirsutumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantDactylus glomeratahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantGeranium Argenteum L.hoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantBromus sterilishoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantHolcus lanacushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantMatricaria discoideahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCapsella bursa-pastorishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantGeranium pusillumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCrepis vesicariahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantModus nigrahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantCydonia oblonga Championhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantVicia sativahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantLamium purpureumhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantGalium aparinehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSolidago gigantea hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantBromus hordeasushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantFestuca rubrahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantPapaver dubiumhoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantVicia sativa nigrahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantMyosotis arvensishoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantArabidopsis thalianahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSpergula arvensishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCrepis capillarishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantVeronica arvensishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantVeronica persicahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSolidago giganteahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRubus fruticosushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantCarya iilnoinensishoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantCorylus Rode Zellernoothoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantLamium purpureum hoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantVicia hirsutahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantGalium aparinehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantHolcus lanatushoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantLolium perennehoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantPoa pratensis hoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantTaraxacum officinalehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRumex acetocellahoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantCalystegia sepiumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRanunculus repenshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAgrostis stoloniferahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantElymus repenshoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantAnisantha sterilishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantPlantago lanceolatahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPlantagohoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantHypochaeris radicatahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantViola arvensishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantAtriplex hortensishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantGeranium pusillumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTaraxacum officinalehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantRumex acetosellahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantConvolvulus arvensishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantSonchus oleraceushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantMatricaria chamomillahoe_vaak_deze_voorkomtTalrijk
latijnse_naam_van_plantboragehoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantHypericum perforatumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantVerbascum thapsushoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantGalium aparinehoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_plantAchillea millefoliumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantArtemisia vulgarishoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPapaver dubiumhoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantVicia craccahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTanacetum vulgarehoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantTrifolium repenshoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_plantPlantago lanceolatahoe_vaak_deze_voorkomtSchaars
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
latijnse_naam_van_planthoe_vaak_deze_voorkomtZeldzaam
Biodiversiteitsindex 0.70 0.67 0.64 0.70 0.00 0.58 0.76 0.41 0.96 0.70 0.77 0.70 0.95 0.21 0.75 0.79 0.92 0.87 0.94 0.86 0.78 0.77 0.80 0.80 0.90 0.92 0.75 0.95 0.97 0.00 0.41 0.86 0.92 0.61 0.72 0.58 0.97 0.93 0.61 0.58 0.96 0.84 0.00 0.83 0.88 0.89 0.21 0.29
Jaar 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Jaar 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Jaar 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
co2_bomen_tests 40 x ingevuld
Datum waarop je deze meting doet20210219202101242021012420201221202012042020120420201030202010292020101920200928202009222020070920200709202007052020062420200618202006242020062420200623202006092020062320200619202006192020061320200615202006132020061120200610202006102020060920200608202005292020060320200602202005312020052820200524202005242020051120200506
Voeg een boom toe
groepsoortFruitboomdiameter35hoogte800boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter30hoogte1200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter33hoogte1100boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter24hoogte1800boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter25hoogte2800boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter20hoogte2000boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter20hoogte1800boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter35hoogte3000boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter35hoogte3200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter40hoogte3300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter40hoogte3500boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter30hoogte3000boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter30hoogte2800boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter25hoogte3000boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter25hoogte2700boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter7hoogte350boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter35hoogte2500boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter30hoogte2800boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter60hoogte4200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter65hoogte4300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter6hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter6hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter6hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter6hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter40hoogte3700boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter40hoogte650boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter5hoogte130boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter5hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter4hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter4hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter4hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter4hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter10hoogte4000boomklasseDit is een dode boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte250boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter2hoogte250boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter3hoogte250boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte250boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter5hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter3hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter3hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1hoogte150boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter5hoogte1500boomklasseDit is een dode boom
groepsoortFruitboomdiameter30hoogte700boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte150boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter7hoogte150boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter10hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter10hoogte1000boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter24hoogte232boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter12.25hoogte550boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter10.2hoogte550boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter7.2hoogte550boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter6.7hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter6.4hoogte275boomklasseDit is een dode boom
groepsoortGrote struikdiameter5.4hoogte200boomklasseDit is een dode boom
groepsoortGrote struikdiameter4.5hoogte160boomklasseDit is een dode boom
groepsoortNotenboomdiameter6hoogte156boomklasseDit is een levende boom
groepsoorteikeboomdiameter108hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortEikenboomdiameter201hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte2boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1.5hoogte140boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter1hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1.5hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter17hoogte700boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter6hoogte5boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte350boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter5hoogte350boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter4.5hoogte350boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter7hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1hoogte150boomklasseDit is een levende boom
groepsoortKnotwilgdiameter12hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter1hoogte150boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter1hoogte150boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1hoogte100boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1hoogte100boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1hoogte150boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1.5hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter5hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3.5hoogte170boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter5.5hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter48.5hoogte2190boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter14.2hoogte820boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter8.8hoogte600boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter12.6hoogte800boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter12.2hoogte600boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter13.5hoogte700boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter9.6hoogte700boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter7hoogte500boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter19hoogte700boomklasseDit is een dode boom
groepsoortPopulierdiameter88hoogte3500boomklasseDit is een levende boom
groepsoortpopulierdiameter75hoogte2300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPopulierdiameter60hoogte1370boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPopulierdiameter60hoogte20.6boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter47.5hoogte18boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter39.5hoogte2180boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter56hoogte2800boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter6.1hoogte350boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter12hoogte320boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter10.5hoogte510boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter5hoogte500boomklasseDit is een levende boom
groepsoorttreurwilg, top eruit gewaaiddiameter65hoogte750boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter7.5hoogte320boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter7.2hoogte600boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter6hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter6.5hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter6hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter15hoogte700boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter15hoogte700boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter25hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter26hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter25hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter23hoogte1400boomklasseDit is een dode boom
groepsoortGrote struikdiameter33hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter65hoogte700boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte90boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte80boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1.5hoogte90boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte150boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte140boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1.5hoogte50boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter1.5hoogte90boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter1.5hoogte90boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1.5hoogte90boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1.5hoogte100boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter9hoogte230boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter11hoogte260boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter9hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte120boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3.5hoogte100boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte90boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte70boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter10hoogte5boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter4hoogte120boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte80boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNaaldboomdiameter12hoogte2000boomklasseDit is een levende boom
groepsoortberkdiameter20hoogte1500boomklasseDit is een levende boom
groepsoorttoonadiameter5.2hoogte360boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter9hoogte1160boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter9.5hoogte750boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter5.8hoogte200boomklasseDit is een dode boom
groepsoortGrote struikdiameter9.2hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter14.2hoogte200boomklasseDit is een dode boom
groepsoortFruitboomdiameter3.5hoogte500boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1hoogte3boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte4boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter4hoogte3boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte3boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter4hoogte5boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte3boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte3boomklasseDit is een levende boom
groepsoortfout ingevoerddiameter0hoogte0boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3.6hoogte420boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3.6hoogte134boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter4.2hoogte290boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter1hoogte152boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte320boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter1hoogte240boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1.08hoogte220boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2.1hoogte265boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter4.5hoogte360boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter5hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter2.4hoogte130boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3.3hoogte210boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1.1hoogte130boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter7hoogte80boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter36hoogte280boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter6hoogte110boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter11hoogte600boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter7hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter4hoogte500boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter4hoogte500boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter42hoogte1000boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter4.8hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter3.8hoogte340boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter0.3hoogte190boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter0.3hoogte210boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2.6hoogte270boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1.5hoogte170boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2.7hoogte320boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter1hoogte210boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1hoogte170boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte160boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1hoogte130boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGeen boomdiameter0hoogte0boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte1.10boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter5hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte120boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte250boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte250boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter1hoogte110boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter1hoogte110boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte140boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte140boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter1hoogte70boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter1hoogte70boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter1hoogte70boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter1hoogte90boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter1hoogte40boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter1hoogte110boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter2hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter3hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte2boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter3hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter3hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter3hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter3hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter3hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter1hoogte150boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1hoogte150boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter6hoogte275boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter5hoogte260boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter0hoogte0boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1.5hoogte230boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter3hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter3hoogte280boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter6hoogte370boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter1.5hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter1.2hoogte190boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter2hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter3hoogte560boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter1.5hoogte250boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter3hoogte300boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter3.5hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortGrote struikdiameter1.5hoogte200boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter0hoogte0boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNog geen bomendiameter0hoogte0boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter6hoogte510boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter8.5hoogte630boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter6hoogte150boomklasseDit is een levende boom
groepsoortOverig loofboomdiameter8hoogte150boomklasseDit is een levende boom
groepsoortNotenboomdiameter15hoogte400boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter20hoogte450boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter10hoogte250boomklasseDit is een levende boom
groepsoortFruitboomdiameter5hoogte10boomklasseDit is een levende boom
groepsoortPionier/wijkerdiameter10hoogte25boomklasseDit is een levende boom
KgCo2Ha 66238 548377 484601 12640 3087 811 5414 2235 2665 3250 112 46526 161155 0 3183 61105 712150 911 46657 13179 41285 16596 5 428 100 4371 23526 292 23 512 325 571 366 1065 5302
Jaar 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Jaar 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Jaar 2020 2020 2020
co2_bodem_tests 48 x ingevuld
Datum waarop je deze meting doet2020122120201204202012042020112920201120202011132020110320201030202010192020092220200914202009132020070920200709202006242020062420200624202006242020062320200623202006232020062320200619202006132020061320200615202006152020061520200612202006112020061020200610202006102020061020200610202006092020060820200603202006022020060120200531202005292020052820200527202005272020052720200526
De strooisellaag 1cm 1cm 1cm 5cm 0.1cm 1cm 0cm 1cm 34cm 2cm 0cm 5cm 3cm 3cm 1cm 0.1cm 2cm 4cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 3cm 1cm 1cm 1cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 1cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 0cm 1cm
De humusrijke grondlaag 35cm 40cm 2cm 60cm 5cm 10cm 20cm 10cm 34cm 2cm 0cm 10cm 18cm 18cm 12cm 40cm 20cm 1cm 1cm 1cm 3cm 5cm 30cm 0cm 0cm 35cm 35cm 35cm 6cm 40cm 0cm 0cm 1cm 1cm 1cm 17cm 8cm 15cm 0cm 40cm 30cm 0cm 30cm 0cm 0cm 0cm 10cm
WormenBest wel watBest wel watNauwelijksVeelBest wel watNauwelijksVeelVeelNietNietNauwelijksVeelNietNauwelijksBest wel watNietBest wel watNauwelijksBest wel watBest wel watBest wel watNauwelijksNietNietNietNietNietNietNietNauwelijksNietNietNauwelijksNauwelijksNauwelijksNietNauwelijksNietNauwelijksBest wel watNietNietNietNietNietNietNiet
Kleine (haar)wortelsBest wel watBest wel watBest wel watNietBest wel watBest wel watBest wel watVeelNietNietNietBest wel watVeelVeelNauwelijksNietBest wel watNauwelijksBest wel watBest wel watBest wel watNietBest wel watNauwelijksNauwelijksVeelVeelVeelNauwelijksVeelNietNietNauwelijksNauwelijksNauwelijksNietNauwelijksNietNauwelijksBest wel watBest wel watBest wel watBest wel watNauwelijksBest wel watBest wel watBest wel wat
Dikke (boom)wortelsBest wel watBest wel watNietNietNauwelijksNauwelijksNauwelijksVeelNietNietBest wel watNauwelijksVeelVeelNietNietNietNietNauwelijksNauwelijksNauwelijksNietNietNietNietNietNietNietNietVeelNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNietNiet
Ander bodemleven?Best wel watBest wel watNauwelijksNauwelijksBest wel watNauwelijksNauwelijksVeelNietNietNauwelijksVeelNauwelijksBest wel watNauwelijksNietBest wel watNauwelijksBest wel watBest wel watNauwelijksNauwelijksNietNietNietNietNietNietNietNauwelijksNietNietNietNietNietNietNauwelijksNietNauwelijksNauwelijksNietNietNietNietNietNietNiet
Foto van kuilhttps://voedseluithetbos.nl/wp-content/uploads/2020/12/D9D1CC8A-A120-4CF0-847C-FF7A16F08CD9-scaled.jpeghttps://voedseluithetbos.nl/wp-content/uploads/2020/11/B6772A14-DA18-44D9-B4F1-528214F01430-scaled.jpeg
Heb je nog iets toe te voegen over dit gat in de bodem?Het is een zure lössbodem. Verder is de bodem in de winter vrij nat. Hij houdt lang en veel water vast. Hier vonden we zowaar een kleine worm (ik maakte er een filmpje van) en een soort kruip beestje. (kevertje achtig)12 cm zwart, daaronder zwart door zand 20 cm, daaronder geel zand.Het bosbouwperceel is in het verleden een aantal decennia in gebruik geweest als akker. Dat is terug te vinden in de bodem, het is omgespit en een egale bruine kleur. Hier en daar komen verkleuringen in de bodem voor, als teken dat de bodem is gehusseld. Soms podzolgrijs en soms geel zand. Het valt om dat er echt weinig bodem leven isDit was duidelijk een betere conditie van de grond. Er gebeurd veel meer. Dit is een gegraven gaat in het bos, waar vrijwel niemand loopt. De vegetatie is al gevarieerder, waardoor de bodem ook lekkerder lijkt te zijn.Hier wordt nog steeds soms gemaaid. Het is een grasakker waar we aanplant hebben gezet en nog 'in aanbouw' is tot een voedselbos. Compacte klei, weinig leven.. Helaas hebben we deze metingen niet op tijd kunnen doen. Ivm de actuele omstandigheden heb ik de taak moeten delegeren en dat ging niet zoals gewild. Over 10 dagen ben ik zelf ter plekken(in Frankrijk) en ga ik het zelf nog allemaal na. Als het overeenkomt zal de data van de bodem profiel nog gebruikt kunnen worden als dat voor jullie niet te laat is. Anders volgende keer. opbouw: 0-10 cm met graswortels, 10-30 cm donker zand, 30-40 cm geel zandDe bodem bestaat uit compacte dikke klei, al snel onder een prille humuslaag.Zeer arme grond tot twee jaar geleden gebruikt voor mais teelt. De bodem is heel hard, aangereden, geen bodemleven te bekennen.Het was erg droog, ook onderin het gat; ondanks de regen van de dag ervoor. De bovenlaag is gras. Er is tot mei 2016 gespoten ivm op te brengen gras voor een bedrijf in de buurt. Daarna is er niet meer gemest, gemulched of enig andere activiteit. Het was erg droog, ook onderin het gat; ondanks de regen van de dag ervoor. De bovenlaag is gras. Er is tot mei 2016 gespoten ivm op te brengen gras voor een bedrijf in de buurt. Daarna is er niet meer gemest, gemulched of enig andere activiteit. Grond is heel hard en compact.Grasland. Moeilijk om door bovenste graslaag heen te komen. Veel kleine wortels. Droog en zanderig. Vrij donkerkleurig zand.
Datum waarop je deze meting doet20200928
Steek de duimstok in de kuil en maak een foto
De bladlaag 1cm
De halfverteerde bladlaag 5cm
De humusrijke grondlaag 17cm
WormenNauwelijks
Kleine (haar)wortelsVeel
Dikke (boom)wortelsNauwelijks
Ander bodemleven?Best wel wat
Heb je nog iets toe te voegen over dit gat in de bodem?niet gegraven
Steek de duimstok in de kuil en maak een foto
De bladlaag 1cm
De halfverteerde bladlaag 5cm
De humusrijke grondlaag 17cm
WormenNauwelijks
Kleine (haar)wortelsVeel
Dikke (boom)wortelsNauwelijks
Ander bodemleven?Best wel wat
Heb je nog iets toe te voegen over dit gat in de bodem?Gat gegraven 3 meter in richting westen vanuit de centerboom; er werd maar één kuil gegraven; hoe de lagen precies te onderscheiden zijn is mij niet duidelijk en werd in de instructies en (instructie-)video niet uitgelegd; verder of de humusrijke grondlaag te meten is van de oppervlakte of van het onderscheid met de (halfverteerde) bladlaag is niet duidelijk te herleiden.
Steek de duimstok in de kuil en maak een foto
De bladlaag 1cm
De halfverteerde bladlaag 5cm
De humusrijke grondlaag 17cm
WormenNauwelijks
Kleine (haar)wortelsVeel
Dikke (boom)wortelsNauwelijks
Ander bodemleven?Best wel wat
Heb je nog iets toe te voegen over dit gat in de bodem?niet gegraven

Voedselbos Peize

De naam van het voedselbos:
Voedselbos Peize
Aantal vierkante meters:
10000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Meer fotos toevoegen:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2021
Locatie:
Array ( [address] => Verlengde Oude Velddijk 2, 9321 HT Peize, Nederland [lat] => 53.138267567615 [lng] => 6.4921662232788 [zoom] => 18 [place_id] => ChIJFXqVI9AzyEcR_E0dX2Eo4_I [street_number] => 2 [street_name] => Verlengde Oude Velddijk [city] => Peize [state] => Drenthe [state_short] => DR [post_code] => 9321 HT [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
2 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Weiland
Bestemming::
Agrarisch

Schevichoven

De naam van het voedselbos:
Schevichoven
Aantal vierkante meters:
200000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Combinatie van Permacultuur, Agro Forestry en Voedselbos op 2 ha opschakelend naar 20 ha in 2023. Gericht op productie en financiële haalbaarheid.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
5224
Meer fotos toevoegen:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => Middelweg 85, Leersum, Nederland [lat] => 52.0104468 [lng] => 5.4072386 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJP4Oqv0NaxkcRD8S62RYt5Z4 [name] => Middelweg 85 [street_number] => 85 [street_name] => Middelweg [city] => Leersum [state] => Utrecht [state_short] => UT [post_code] => 3956 TL [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
https://www.schevichoven.nl
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Weiland
Bestemming::
Agrarisch

de Bulten

De naam van het voedselbos:
de Bulten
Aantal vierkante meters:
5000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Eind 2020 ben ik begonnen met het kappen van grove dennen en berken om een open plek te krijgen in het bos. Deze winter zijn ca. 60 soorten planten in de “Seven layers” gepland. De bijgaande schets is samen met een uitgebreide plantenlijst de basis van het jonge voedselbos.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
5207
Meer fotos toevoegen:
Array ( [0] => Array ( [foto] => ) [1] => Array ( [foto] => ) )
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => Krakeelsweg, 7157 CE Rekken, Nederland [lat] => 52.1080578 [lng] => 6.7300173 [zoom] => 15 [place_id] => EihLcmFrZWVsc3dlZywgNzE1NyBDRSBSZWtrZW4sIE5ldGhlcmxhbmRzIi4qLAoUChIJic7cmGtyuEcRF7WR2Hs0dowSFAoSCXPqV-0UcrhHEf70ioaZdtmy [name] => Krakeelsweg [street_name] => Krakeelsweg [city] => Rekken [state] => Gelderland [state_short] => GE [post_code] => 7157 CE [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
Bosgrond en leem
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
dieper
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Naaldbos
Bestemming::
Natuur

boomgaard het Elfde Gebod

De naam van het voedselbos:
boomgaard het Elfde Gebod
Aantal vierkante meters:
18.000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Op 1 december 2020 1,8 ha biologische groentenakker gekocht aan de Barneveldsestraat 11 B te Scherpenzeel (Gelderland). Om het gehele perceel staat al 11 jaar een aarden bomenwal met een omheining om konijnen en andere knagers tegen te houden. In 2021 gaan we op het zuidelijke deel nog biologische groenten verbouwen en op het noordelijke deel gaan we een half cirkelvormige paddenpoel aanleggen. De paddenpoel gaan we tevens als waterberging gebruiken door slootjes te graven die overtollige regenwater afvoeren naar de poel. Met de uitgegraven grond uit de paddenpoel maken we een heuvel waaronder we een kelder gaan bouwen, om de oogst een dag koel te bewaren.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
5079
Meer fotos toevoegen:
Array ( [0] => Array ( [foto] => 5080 ) [1] => Array ( [foto] => 5081 ) )
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => Barneveldsestraat 11, Scherpenzeel, Nederland [lat] => 52.0970701 [lng] => 5.5125331 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJSfhUU1JOxkcRvGRm8aQgbto [name] => Barneveldsestraat 11 [street_number] => 11 [street_name] => Barneveldsestraat [city] => Scherpenzeel [state] => Gelderland [state_short] => GE [post_code] => 3925 MJ [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
https://www.boomgaardhetelfdegebod.nl
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
0,5 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
biologische tuinderij
Bestemming::
Agrarisch

De Voedselhof

De naam van het voedselbos:
De Voedselhof
Aantal vierkante meters:
4000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Meer fotos toevoegen:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => Tilweg 1, Gees, Nederland [lat] => 52.7484689 [lng] => 6.6912009 [zoom] => 14 [place_id] => EiNUaWx3ZWcgMSwgNzg2MyBUSiBHZWVzLCBOZXRoZXJsYW5kcyIwEi4KFAoSCRMbJ5R04rdHEXswamooZIhxEAEqFAoSCQtcmuXsHchHEVK0X7UC8F78 [name] => Tilweg 1 [street_number] => 1 [street_name] => Tilweg [city] => Gees [state] => Drenthe [state_short] => DR [post_code] => 7863 TJ [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
2 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15-60 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
weiland+boomgaard+tuin
Bestemming::
Agrarisch,Wonen
Deze economische test gaat over het jaar:
2020
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Land is mijn eigendom
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Particulier bezit
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Geen
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
In ruimte mate
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
In ruimte mate
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
In ruimte mate
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
In ruimte mate
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Niet
Het voedselbos heeft een vijver:
Niet
Er lopen kippen of eenden:
Niet
Er komen varkens of schapen langs:
Niet
We mulchen met compost/mulch van elders:
Niet
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Niet
Er staan bijenkasten:
Niet
Er worden eenjarigen geteeld:
Nauwelijks
Afzet verse producten:
Nvt
Afzet houdbare producten:
Nvt
Afzet voor restaurants:
Nvt
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
Nvt
Workshops en cursussen:
Nvt
Zorg/begeleiding/therapie:
10-30 kilometer
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
0
Verkoop aan restaurants/horeca:
0
Losse verkoop aan consumenten:
0
Abonnementverkoop aan consumenten:
0
Excursies, rondleidingen:
0
Cursussen en workshops:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Verkoop hout:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
Ondersteunend aan de begeleiding van cliënten m.b.t. een gezonde leefstijl. Levert kennis en inzicht op voor de betreffende cliënt echter wordt verder niet vermarkt.
Oogstkosten:
0
Snoeien en beheren:
0
Vervoeren/bezorgen:
0
Opslagkosten:
0
Verzekeringskosten:
0
Organisatie en administratie:
0
Marketing en reclame:
0
Opleidingskosten:
3028
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
50
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
-
Plantgoed:
1319.30
Hekwerk:
0
Gebouw:
0
Overige structuur (paden bijv):
0
Overig:
0
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
100
Oogst lage kruinlaag:
50
Oogst struiklaag:
25
Oogst kruidlaag:
10
Oogst overige lagen:
21
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
1 persoon
Dagbesteding:
geen
Loonwerker:
geen
Freelancer:
geen
Vrijwilliger:
geen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
-
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
Getallen en aantallen zijn lastig aan te geven aangezien het een oud erf is waar we tuin-/ moestuin-matig al sinds 2007 actief zijn. En onze voorgangers ruim 200 jaar ervoor. Sinds voorjaar 2020 is er een bewuste start gemaakt met transformeren naar een meer voedselbos-achtige structuur daar waar mogelijk. Alleen de kosten die sindsdien zijn gemaakt m.b.t. scholing en aanplant zijn duidelijk te specificeren en in deze uitvraag meegenomen.
Datum van invoeren:
20210216
Mogen de resultaten van deze economische test gedeeld worden met de andere gebruikers van het platform?:
Project:
Array ( [0] => 5073 )
Jaar:
2020
Omzet:
0
Oogst:
185
Kosten:
3078
Incidentele kosten:
1319.3

test

De naam van het voedselbos:
test
Aantal vierkante meters:
0 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Meer fotos toevoegen:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2021
Locatie:
Array ( [address] => Arnhem, Nederland [lat] => 51.9851034 [lng] => 5.8987296 [zoom] => 15 [place_id] => ChIJcyKbzpG6x0cR18pz-eBaHBY [name] => Arnhem [city] => Arnhem [state] => Gelderland [state_short] => GE [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Weiland
Bestemming::
Groen
Deze economische test gaat over het jaar:
2018
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Land is van een (semi)overheid, tijdelijke bestemming voedselbos
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Particulier bezit
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Landbouwsubsidie (gewascode 1940)
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
Niet
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Niet
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Niet
Het voedselbos heeft een vijver:
Niet
Er lopen kippen of eenden:
Niet
Er komen varkens of schapen langs:
Niet
We mulchen met compost/mulch van elders:
Niet
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Niet
Er staan bijenkasten:
Niet
Er worden eenjarigen geteeld:
Niet
Afzet verse producten:
Nvt
Afzet houdbare producten:
Nvt
Afzet voor restaurants:
Nvt
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
Nvt
Workshops en cursussen:
Nvt
Zorg/begeleiding/therapie:
Nvt
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
5
Verkoop aan restaurants/horeca:
5
Losse verkoop aan consumenten:
8
Abonnementverkoop aan consumenten:
9
Excursies, rondleidingen:
0
Cursussen en workshops:
3
Zorg/begeleiding/therapie:
2
Verkoop hout:
3
Overig:
4
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
Oogstkosten:
3
Snoeien en beheren:
7
Vervoeren/bezorgen:
5
Opslagkosten:
2
Verzekeringskosten:
7
Organisatie en administratie:
2
Marketing en reclame:
2
Opleidingskosten:
6
Zorg/begeleiding/therapie:
2
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
7
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
2
Overig:
8
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
Plantgoed:
2
Hekwerk:
6
Gebouw:
5
Overige structuur (paden bijv):
3
Overig:
6
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
5
Oogst lage kruinlaag:
3
Oogst struiklaag:
5
Oogst kruidlaag:
5
Oogst overige lagen:
3
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
geen
Dagbesteding:
geen
Loonwerker:
geen
Freelancer:
geen
Vrijwilliger:
geen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
Datum van invoeren:
20210212
Mogen de resultaten van deze economische test gedeeld worden met de andere gebruikers van het platform?:
Project:
Array ( [0] => 5024 )
Jaar:
2018
Omzet:
35
Oogst:
18
Kosten:
45
Incidentele kosten:
22
Deze economische test gaat over het jaar:
2017
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Langjarige pacht/lease/huur
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Particulier bezit
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Subsidie Natuur en Landschap (SNL)
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
Niet
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Niet
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Niet
Het voedselbos heeft een vijver:
Niet
Er lopen kippen of eenden:
Niet
Er komen varkens of schapen langs:
Niet
We mulchen met compost/mulch van elders:
Niet
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Niet
Er staan bijenkasten:
Niet
Er worden eenjarigen geteeld:
Niet
Afzet verse producten:
Nvt
Afzet houdbare producten:
Nvt
Afzet voor restaurants:
Nvt
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
Nvt
Workshops en cursussen:
Nvt
Zorg/begeleiding/therapie:
Nvt
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
4
Verkoop aan restaurants/horeca:
7
Losse verkoop aan consumenten:
2
Abonnementverkoop aan consumenten:
8
Excursies, rondleidingen:
2
Cursussen en workshops:
4
Zorg/begeleiding/therapie:
2
Verkoop hout:
1
Overig:
9
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
Oogstkosten:
3
Snoeien en beheren:
6
Vervoeren/bezorgen:
9
Opslagkosten:
4
Verzekeringskosten:
2
Organisatie en administratie:
2
Marketing en reclame:
1
Opleidingskosten:
9
Zorg/begeleiding/therapie:
9
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
4
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
2
Overig:
2
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
Plantgoed:
7
Hekwerk:
5
Gebouw:
4
Overige structuur (paden bijv):
4
Overig:
5
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
8
Oogst lage kruinlaag:
8
Oogst struiklaag:
5
Oogst kruidlaag:
4
Oogst overige lagen:
2
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
geen
Dagbesteding:
geen
Loonwerker:
geen
Freelancer:
geen
Vrijwilliger:
geen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
Datum van invoeren:
20210212
Mogen de resultaten van deze economische test gedeeld worden met de andere gebruikers van het platform?:
Project:
Array ( [0] => 5024 )
Jaar:
2017
Omzet:
30
Oogst:
25
Kosten:
51
Incidentele kosten:
25

Voedselbos Ouwe-Syl

De naam van het voedselbos:
Voedselbos Ouwe-Syl
Aantal vierkante meters:
12500 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Oorspronkelijk een ong. 30 jaar oud ruilverkavelingsbosje op kleigrond. Aanplant bestond vnl. uit elzen en essen met in de windhaag rondom veel vlier, meidoorn en rozebottel. In november 2020 is begonnen met de aanleg van het voedselbos op basis van permacultuur. Er zijn heel veel essen gekapt die aangetast waren door de essentaksterfte, met de stammen zijn oa. hügelbedden aangelegd die zijn afgedekt met grond die vrijkwam bij de aanleg van een vijver en toevoersloot. Inmiddels is begonnen met de aanplant van de eerste fruitbomen. Het bos wordt gepacht door gemeente Waadhoeke van Staatsbosbeheer. Doel van Stichting Voedselbos Ouwe-Syl is om te komen tot een ‘ bos-tuin ‘ waar mensen van jong tot oud elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. Een plek waar kennis wordt vergaard en overgedragen en waar gezonde voeding wordt geproduceerd. Op deze manier willen we de sociale cohesie, de leefbaarheid, de zelfredzaamheid en de biodiversiteit in de omgeving versterken en bijdragen aan een beweging vanuit de bewoners om te bouwen aan een zelfredzame en duurzame toekomst.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
4975
Meer fotos toevoegen:
Array ( [0] => Array ( [foto] => 4977 ) [1] => Array ( [foto] => ) )
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => A.C. Bakkerstraat 30, 9078 VZ Oude Bildtzijl, Nederland [lat] => 53.30339967782 [lng] => 5.7149661198348 [zoom] => 18 [place_id] => ChIJKdGH4SUDyUcR4BUXFKUXW-o [street_number] => 30 [street_name] => A.C. Bakkerstraat [city] => Oude Bildtzijl [state] => Friesland [state_short] => FR [post_code] => 9078 VZ [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
https://www.voedselbosouwesyl.nl/
Facebook pagina van/over het voedselbos:
https://www.facebook.com/voedselbosouwesyl
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
2 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Kleigrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Gemengd bos
Bestemming::
Bos
Deze economische test gaat over het jaar:
2020
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Land is van een (semi)overheid, permanente bestemming natuur/voedselbos
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Stichting
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
Niet
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Niet
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een vijver:
Klein
Er lopen kippen of eenden:
Niet
Er komen varkens of schapen langs:
Niet
We mulchen met compost/mulch van elders:
Niet
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Niet
Er staan bijenkasten:
Niet
Er worden eenjarigen geteeld:
Niet
Afzet verse producten:
Nvt
Afzet houdbare producten:
Nvt
Afzet voor restaurants:
Nvt
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
Nvt
Workshops en cursussen:
Nvt
Zorg/begeleiding/therapie:
Nvt
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
0
Verkoop aan restaurants/horeca:
0
Losse verkoop aan consumenten:
0
Abonnementverkoop aan consumenten:
0
Excursies, rondleidingen:
0
Cursussen en workshops:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Verkoop hout:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
Nog geen inkomsten , opstartfase
Oogstkosten:
0
Snoeien en beheren:
0
Vervoeren/bezorgen:
0
Opslagkosten:
0
Verzekeringskosten:
0
Organisatie en administratie:
0
Marketing en reclame:
0
Opleidingskosten:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
0
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
Plantgoed:
420
Hekwerk:
0
Gebouw:
0
Overige structuur (paden bijv):
50
Overig:
0
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
0
Oogst lage kruinlaag:
0
Oogst struiklaag:
0
Oogst kruidlaag:
0
Oogst overige lagen:
0
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
geen
Dagbesteding:
geen
Loonwerker:
2-5 personen
Freelancer:
geen
Vrijwilliger:
meer personen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
Fysieke start aanleg Voedselbos vanaf november 2020
Datum van invoeren:
20210208
Project:
Array ( [0] => 4978 )
Jaar:
2020
Omzet:
0
Oogst:
0
Kosten:
0
Incidentele kosten:
470

voedselbos Geluksvogels

De naam van het voedselbos:
voedselbos Geluksvogels
Aantal vierkante meters:
4000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
bestaand gemengd bos met kruinlaag van voornamelijk (vlieg)den, spar, berk en eik, lagere bomen zoals krenten, lijsterbes, vlierbessen en vogelkers, verschillende bessen/fruitstruiken, -klimmers, kruiden en (kastanje)boleten op humusrijke bodem met rijke bosbodem leven. aangrenzend meer gemengd bos, 2 of 3 Dassenburgten in de buurt, speel en slaap plek voor Reeen, een enkele haas en eekhoorn, heel veel insecten en vogels.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Meer fotos toevoegen:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2019
Locatie:
Array ( [address] => Schepersveld 13, Hollandsche Rading, Nederland [lat] => 52.1754607 [lng] => 5.1932794 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJU3OyCs9rxkcRPmZEDJp9czs [name] => Schepersveld 13 [street_number] => 13 [street_name] => Schepersveld [city] => Hollandsche Rading [state] => Utrecht [state_short] => UT [post_code] => 3739 KX [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
zand en veen
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Gemengd bos
Bestemming::
Bos,Groen,Natuur
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
60 jaar
Hoe noem je deze plot?:
voedselbosplot hogere deel
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Dit deel is vrij donker door kruinen van (Amerikaanse)Eiken en (vlieg)dennen, sparren en berken. De hoge/oude lijsterbessen en berken zijn in dit deel aan het omvallen, door verdringing? Het hoogte verschil met het lage gedeelte is + 1 tot 1,5 meter. Op dit hogere deel heb ik 3 tamme kastanjes gepoot (in de schaduw van de andere bomen, zodat ze mooi omhoog groeien en later zich id breedte kunnen ontplooien, aangrenzende buurman heeft in het najaar lariksen gekapt waardoor al meer licht bij de tamme kastanjes komt. Er groeien Kastanje boleten, als ik ze te lang laat staan eten de pissebedden ze aan.
Project:
Array ( [0] => 4873 )

bodemleven_tests testresultaten

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Opgave: 24-jan-2021 – voedselbosplot hogere deel bij: voedselbos Geluksvogels

Datum meting:
20210124
Brandnetel:
Schaars
Distel:
Zeldzaam
Zuring:
Zeldzaam
Smeerwortel:
Zeldzaam
Wilgenroosje:
Zeldzaam
Hondsdraf:
Zeldzaam
Gras:
Zeldzaam
Nog een plant toevoegen:
Array ( [0] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Ilex aquifolium [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [1] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => polytrichum formosuns [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [2] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => dryoptenis dilatata [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [3] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Pteridium aquilinum [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Talrijk ) )
Plot:
Array ( [0] => 4877 )
Biodiversiteitsindex:
0.64
Jaar:
2021
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
60 jaar
Hoe noem je deze plot?:
voedselbosplot geringde eik lage deel
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Hier staan bij aanvang veel varens en er is het langste zonlicht aanwezig op deze plek
Project:
Array ( [0] => 4873 )

bodemleven_tests testresultaten

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Opgave: 24-jan-2021 – voedselbosplot geringde eik lage deel bij: voedselbos Geluksvogels

Datum meting:
20210124
Brandnetel:
Schaars
Distel:
Zeldzaam
Zuring:
Zeldzaam
Smeerwortel:
Zeldzaam
Wilgenroosje:
Zeldzaam
Hondsdraf:
Zeldzaam
Gras:
Schaars
Nog een plant toevoegen:
Array ( [0] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Psemdoscleropodium purus [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [1] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Dactylis glomerata [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Zeldzaam ) [2] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Pteridium aquilinum [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Talrijk ) [3] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Dryopteris dilatata [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [4] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => polytrichium formosnus [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) )
Plot:
Array ( [0] => 4876 )
Biodiversiteitsindex:
0.70
Jaar:
2021

voedsel/pluktuin Heerlijkheid

De naam van het voedselbos:
voedsel/pluktuin Heerlijkheid
Aantal vierkante meters:
3500 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
tuin waarin ik groenten (voor eigen gebruik), bloemen (voor pluk en insectentrekken & bestuiving; er zitten 3 imkers in de buurt) en allerlei fruit heb gepoot (struiken, klimmers en boompjes
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Meer fotos toevoegen:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2019
Locatie:
Array ( [address] => Schepersveld 13, Hollandsche Rading, Nederland [lat] => 52.1754607 [lng] => 5.1932794 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJU3OyCs9rxkcRPmZEDJp9czs [name] => Schepersveld 13 [street_number] => 13 [street_name] => Schepersveld [city] => Hollandsche Rading [state] => Utrecht [state_short] => UT [post_code] => 3739 KX [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
zand en veen
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
tuin met gras, borders en bomen
Bestemming::
Bos,Wonen,Natuur
Deze economische test gaat over het jaar:
2020
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Land is mijn eigendom
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Particulier bezit
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Geen
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een vijver:
Klein
Er lopen kippen of eenden:
Niet
Er komen varkens of schapen langs:
Niet
We mulchen met compost/mulch van elders:
Niet
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Niet
Er staan bijenkasten:
Niet
Er worden eenjarigen geteeld:
Nauwelijks
Afzet verse producten:
1-5 kilometer
Afzet houdbare producten:
Verder weg
Afzet voor restaurants:
Nvt
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
Nvt
Workshops en cursussen:
Nvt
Zorg/begeleiding/therapie:
Nvt
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
0
Verkoop aan restaurants/horeca:
0
Losse verkoop aan consumenten:
0
Abonnementverkoop aan consumenten:
0
Excursies, rondleidingen:
0
Cursussen en workshops:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Verkoop hout:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
ruilhandel en weggeven
Oogstkosten:
0
Snoeien en beheren:
7500
Vervoeren/bezorgen:
0
Opslagkosten:
0
Verzekeringskosten:
0
Organisatie en administratie:
100
Marketing en reclame:
0
Opleidingskosten:
500
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
100
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
0
Overig:
75
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
nulmeting bodem onderzoek; grondsoort (dek)zand. Zuurgraad, pH-KCI 4.3. Geleidbaarheid 0.4 mS/cm. Organische stof 4.5
Plantgoed:
1000
Hekwerk:
0
Gebouw:
3710
Overige structuur (paden bijv):
0
Overig:
1078
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
0
Oogst lage kruinlaag:
3
Oogst struiklaag:
0.5
Oogst kruidlaag:
0.5
Oogst overige lagen:
4.5
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
geen
Dagbesteding:
geen
Loonwerker:
geen
Freelancer:
geen
Vrijwilliger:
geen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
ik doe zoveel mogelijk zelf, als ik mensen inhuur is dat onderverdeeld op onderwerp (bijv snoei hagen, gebouwen, e.d.
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
Covid jaar 2019 cursus gestart waarbij ik alles van The Plant, module 1 per zoom heb gevolgd. Te ongeduldig voor de rest van modules veel onderzocht en een start gemaakt.
Datum van invoeren:
20210124
Project:
Array ( [0] => 4872 )
Jaar:
2020
Omzet:
0
Oogst:
0
Kosten:
8200
Incidentele kosten:
5788
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
60 jaar
Hoe noem je deze plot?:
voedsel/pluk tuin; gras, borders, moestuin, (sier)struiken en bomen
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Het plot is dermate verwend door de vorige eigenaren met een watersproei-installatie (3x per week) dat ik dit voorzichtig handmatig ga terug te brengen naar hoogst noodzakelijk (om grondwater gebruik te reduceren)
Project:
Array ( [0] => 4872 )

bodemleven_tests testresultaten

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Opgave: 24-jan-2021 – voedsel/pluk tuin; gras, borders, moestuin, (sier)struiken en bomen bij: voedsel/pluktuin Heerlijkheid

Datum meting:
20210124
Brandnetel:
Zeldzaam
Distel:
Zeldzaam
Zuring:
Zeldzaam
Smeerwortel:
Zeldzaam
Wilgenroosje:
Zeldzaam
Hondsdraf:
Talrijk
Gras:
Talrijk
Nog een plant toevoegen:
Array ( [0] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Dryoptenis dilata [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Zeldzaam ) [1] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => polystrichum formosum [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Talrijk ) )
Plot:
Array ( [0] => 4875 )
Biodiversiteitsindex:
0.67
Jaar:
2021

Arendshorst

De naam van het voedselbos:
Arendshorst
Aantal vierkante meters:
27000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Wij wonen op de rand van een zandrug (uitloper van de hondsrug) in de gemeente Stadskanaal, grenzend aan de gemeente Westerwolde. Sinds twee jaar wonen wij op deze heerlijke locatie. Ons huis staat midden op het erf. Eén deel bestaat uit een gemengd bos dat 20 jaar geleden is aangeplant. Er staan eiken, essen, berken wilde kersen, wilgen, populieren en krenten, hazelaar, meidoorn en sleedoorn. In een klein deel, zo'n 100m2, van dit bos staan twee varkens. Het andere deel is omzoomd met een brede bosrand met verschillende soorten bomen en struiken. Ook twintig jaar geleden aangeplant. In het midden van het deel staat een cluster berken en wilgen. Over het hele terrein staan solitaire sparren verspreid. Hier zijn veel open plekken. Vorig jaar hebben we hier ook een grote natuurvijver aangelegd. Inmiddels hebben wij een tiental fruitbomen aangeplant, besdragende struiken, een kastanje en een walnoot. Intentie is om dit uit te breiden met meer soorten. Vruchtbomen misten wij nogal op ons erf.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Meer fotos toevoegen:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2021
Locatie:
Array ( [address] => 1e Achterholtsweg 6, 9591 VV, Onstwedde, Nederland [lat] => 53.0635824 [lng] => 7.0400297 [zoom] => 15 [place_id] => ChIJ8UjPYFfOt0cRzhAgd5OeyC0 [street_number] => 6 [street_name] => 1e Achterholtsweg [city] => Onstwedde [state] => Groningen [state_short] => GR [post_code] => 9591 VV [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
0,5 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Gemengd bos
Bestemming::
Agrarisch
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
20 jaar
Hoe noem je deze plot?:
Wilde kers
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Project:
Array ( [0] => 4609 )

bodemleven_tests testresultaten

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Veld voor Verder

De naam van het voedselbos:
Veld voor Verder
Aantal vierkante meters:
13000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Het voedselbos ligt op kleigrond in een akkerbouw/weide gebied. Het bestaat uit een wat ouder gedeelte (2005 aangeplant met o.a. notenbomen en hoogstambomen en wat jonger boomgebied met deels voedselbosbomen en inheemse bomen. Er is ook een Keltische boomcirkel aangeplant. Er is sprake van een kruidentuin en een stukje met geurplanten en een grote variatie aan vijgensoorten.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
4550
Meer fotos toevoegen:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2004
Locatie:
Array ( [address] => Zwaluwseweg, 4927 Hooge Zwaluwe, Nederland [lat] => 51.682106485906 [lng] => 4.7432224289434 [zoom] => 16 [place_id] => ChIJtemE81YnxEcRWLuGUP_Qw98 [street_name] => Zwaluwseweg [city] => Hooge Zwaluwe [state] => Noord-Brabant [state_short] => NB [post_code] => 4927 [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
https://zwerfspoor.blog/
Facebook pagina van/over het voedselbos:
https://www.facebook.com/search/top?q=zwerfspoor
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
Kleigrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15-60 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Akkerbouw
Bestemming::
Agrarisch,
Deze economische test gaat over het jaar:
2020
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Land is mijn eigendom
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Particulier bezit
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Geen
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
Voldoende
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Voldoende
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Niet
Het voedselbos heeft een vijver:
Niet
Er lopen kippen of eenden:
Niet
Er komen varkens of schapen langs:
Niet
We mulchen met compost/mulch van elders:
Niet
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Niet
Er staan bijenkasten:
Niet
Er worden eenjarigen geteeld:
Niet
Afzet verse producten:
Nvt
Afzet houdbare producten:
Nvt
Afzet voor restaurants:
Nvt
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
10-30 kilometer
Workshops en cursussen:
10-30 kilometer
Zorg/begeleiding/therapie:
Nvt
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
0
Verkoop aan restaurants/horeca:
0
Losse verkoop aan consumenten:
0
Abonnementverkoop aan consumenten:
0
Excursies, rondleidingen:
1
Cursussen en workshops:
1
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Verkoop hout:
0
Overig:
-1
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
Oogstkosten:
0
Snoeien en beheren:
-1
Vervoeren/bezorgen:
0
Opslagkosten:
0
Verzekeringskosten:
0
Organisatie en administratie:
0
Marketing en reclame:
0
Opleidingskosten:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
1
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
1
Overig:
1
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
Plantgoed:
1
Hekwerk:
0
Gebouw:
0
Overige structuur (paden bijv):
1
Overig:
0
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
1
Oogst lage kruinlaag:
1
Oogst struiklaag:
1
Oogst kruidlaag:
0
Oogst overige lagen:
0
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
geen
Dagbesteding:
geen
Loonwerker:
geen
Freelancer:
geen
Vrijwilliger:
2-5 personen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
Datum van invoeren:
20201225
Project:
Array ( [0] => 4551 )
Jaar:
2020
Omzet:
2
Oogst:
0
Kosten:
1
Incidentele kosten:
2
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
10 jaar
Hoe noem je deze plot?:
maneneik
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Project:
Array ( [0] => 4551 )

bodemleven_tests testresultaten

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
15 jaar
Hoe noem je deze plot?:
Moerbeien
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Project:
Array ( [0] => 4551 )

bodemleven_tests testresultaten

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Tante plukkie

De naam van het voedselbos:
Tante plukkie
Aantal vierkante meters:
5000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
In de Achterhoek bij de plaats Eefde hebben wij 5000 m2 grond vrij gemaakt om een voedselbos te beginnen. In het voorjaar van 2020 zijn de schapen van ons land gegaan en zijn we begonnen met de eerste aanplant voor ons voedselbos. De bedoeling is om te kijken of we in de buurt aansluiting kunnen vinden bij een coöperatie of er zelf met de buurt er één op kunnen richten. Naast het produceren van voedsel is het laten toenemen van de biodiversiteit en het creëren van ontmoetingen zeker ook een doel. Uit een waardevolle ontmoeting kan namelijk zomaar een gevoel van verwondering geboren worden. Deze verwonde helpt om anders tegen dingen aan te gaan kijken zodat keuzes en gewoontes aangepast worden. Hier spelen wij met ons bedrijf graag op in door het aanbieden van mooie en gezonde producten, trainingen en cursussen. Steven en Ninet
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
4506
Meer fotos toevoegen:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => Almenseweg 25, 7211 MD Eefde, Nederland [lat] => 52.158098883096 [lng] => 6.2419746616485 [zoom] => 16 [place_id] => ChIJ3UcLZHSTx0cRp5x7BXoN47U [street_number] => 25 [street_name] => Almenseweg [city] => Eefde [state] => Gelderland [state_short] => GE [post_code] => 7211 MD [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Weiland
Bestemming::
Agrarisch
Deze economische test gaat over het jaar:
2020
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Land is mijn eigendom
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Particulier bezit
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Wet natuurbescherming (wnb)
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Niet
Het voedselbos heeft een vijver:
Niet
Er lopen kippen of eenden:
Niet
Er komen varkens of schapen langs:
Niet
We mulchen met compost/mulch van elders:
Voldoende
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Voldoende
Er staan bijenkasten:
Voldoende
Er worden eenjarigen geteeld:
Voldoende
Afzet verse producten:
1-5 kilometer
Afzet houdbare producten:
1-5 kilometer
Afzet voor restaurants:
Nvt
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
1-5 kilometer
Workshops en cursussen:
1-5 kilometer
Zorg/begeleiding/therapie:
1-5 kilometer
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
0
Verkoop aan restaurants/horeca:
0
Losse verkoop aan consumenten:
1000
Abonnementverkoop aan consumenten:
0
Excursies, rondleidingen:
0
Cursussen en workshops:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Verkoop hout:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
Oogstkosten:
0
Snoeien en beheren:
500
Vervoeren/bezorgen:
0
Opslagkosten:
250
Verzekeringskosten:
0
Organisatie en administratie:
0
Marketing en reclame:
0
Opleidingskosten:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
500
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
Plantgoed:
1500
Hekwerk:
200
Gebouw:
0
Overige structuur (paden bijv):
0
Overig:
0
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
80
Oogst lage kruinlaag:
0
Oogst struiklaag:
5
Oogst kruidlaag:
20
Oogst overige lagen:
0
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
geen
Dagbesteding:
geen
Loonwerker:
geen
Freelancer:
geen
Vrijwilliger:
geen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
opstart jaar. voor al honing verkocht en walnoten
Datum van invoeren:
20201221
Project:
Array ( [0] => 4507 )
Jaar:
2020
Omzet:
1000
Oogst:
0
Kosten:
1250
Incidentele kosten:
1700
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
3 jaar
Hoe noem je deze plot?:
Noord de grote perenboom
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Project:
Array ( [0] => 4507 )

bodemleven_tests testresultaten

Opgave: 21-dec-2020 – Noord de grote perenboom bij: Tante plukkie

Datum meting:
20201221
Aantal wormen:
10
Aantal Naaktslakken:
10
Aantal huisjesslakken:
2
Aantal spinachtigen:
20
Aantal pissebedden:
100
Aantal duizendpoten:
10
Aantal miljoenenpoten:
10
Aantal kevers:
10
Aantal mieren:
100
Aantal mollen:
1
Kwam je nog meer diersoorten tegen? Beschrijf het hier:
Wat voor weer was het tijdens het tellen?:
Tussenin/wisselvallig
Hoe lang was je bezig met tellen?:
Langer dan 30 minuten
Met hoeveel mensen heb je gezocht?:
1
Plot:
Array ( [0] => 4510 )

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Opgave: 21-dec-2020 – Noord de grote perenboom bij: Tante plukkie

Datum meting:
20201221
Brandnetel:
Zeldzaam
Distel:
Zeldzaam
Zuring:
Zeldzaam
Smeerwortel:
Zeldzaam
Wilgenroosje:
Zeldzaam
Hondsdraf:
Zeldzaam
Gras:
Talrijk
Nog een plant toevoegen:
Array ( [0] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Zeldzaam ) )
Plot:
Array ( [0] => 4510 )
Biodiversiteitsindex:
0.00
Jaar:
2020

De tuin van Marlies

De naam van het voedselbos:
De tuin van Marlies
Aantal vierkante meters:
1100 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Tuin met 18 laagstamfruitbomen,t halfstamfruitbomen, 6 lindes, 2 esdoorns, 11 zwartepopulier en 1tamme kastagne, 2walnoten Daarnaast heb ik 80 hazelnootstruiken en 11 gele kornoele.. darnaast heb ik ook een biologische groentetuin
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Meer fotos toevoegen:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => Scheidstraat 12, Holtum, Nederland [lat] => 51.0516923 [lng] => 5.8328387 [zoom] => 14 [place_id] => EixTY2hlaWRzdHJhYXQgMTIsIDYxMjMgREEgSG9sdHVtLCBOZXRoZXJsYW5kcyIwEi4KFAoSCdEoI8lnyMBHERZsgy-aQR95EAwqFAoSCdEoI8lnyMBHEX4chnMaCDK0 [name] => Scheidstraat 12 [street_number] => 12 [street_name] => Scheidstraat [city] => Holtum [state] => Limburg [state_short] => LI [post_code] => 6123 DA [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
Kleigrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
dieper
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Boomgaard
Bestemming::
Agrarisch,Recreatie
Deze economische test gaat over het jaar:
2020
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Land is mijn eigendom
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Particulier bezit
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
Voldoende
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
Voldoende
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Niet
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een vijver:
Klein
Er lopen kippen of eenden:
Niet
Er komen varkens of schapen langs:
Niet
We mulchen met compost/mulch van elders:
Voldoende
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Niet
Er staan bijenkasten:
Niet
Er worden eenjarigen geteeld:
Voldoende
Afzet verse producten:
1-5 kilometer
Afzet houdbare producten:
Nvt
Afzet voor restaurants:
Nvt
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
Nvt
Workshops en cursussen:
Nvt
Zorg/begeleiding/therapie:
Nvt
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
0
Verkoop aan restaurants/horeca:
00
Losse verkoop aan consumenten:
0
Abonnementverkoop aan consumenten:
0
Excursies, rondleidingen:
0
Cursussen en workshops:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Verkoop hout:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
Oogstkosten:
0
Snoeien en beheren:
0
Vervoeren/bezorgen:
0
Opslagkosten:
0
Verzekeringskosten:
200
Organisatie en administratie:
0
Marketing en reclame:
0
Opleidingskosten:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
124
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
Plantgoed:
1300
Hekwerk:
0
Gebouw:
0
Overige structuur (paden bijv):
0
Overig:
0
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
0
Oogst lage kruinlaag:
0
Oogst struiklaag:
0
Oogst kruidlaag:
0
Oogst overige lagen:
0
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
geen
Dagbesteding:
geen
Loonwerker:
geen
Freelancer:
geen
Vrijwilliger:
2-5 personen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
Datum van invoeren:
20201217
Project:
Array ( [0] => 4486 )
Jaar:
2020
Omzet:
0
Oogst:
0
Kosten:
324
Incidentele kosten:
1300
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
0 jaar
Hoe noem je deze plot?:
Appelboom halfstam
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Project:
Array ( [0] => 4486 )

bodemleven_tests testresultaten

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Voedselbos Galder

De naam van het voedselbos:
Voedselbos Galder
Aantal vierkante meters:
12175 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Op dit moment nog een weiland met een nieuw aangelegde paddenpoel.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Meer fotos toevoegen:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2021
Locatie:
Array ( [address] => Moerstraat 5, Galder, Nederland [lat] => 51.5190101 [lng] => 4.7629124 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJX5TchdygxkcRakjMgJm3FZE [name] => Moerstraat 5 [street_number] => 5 [street_name] => Moerstraat [city] => Galder [state] => Noord-Brabant [state_short] => NB [post_code] => 4855 AC [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
0,5 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15-60 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Weiland
Bestemming::
Agrarisch,(Archeologische of landschappelijke) waarde
Deze economische test gaat over het jaar:
2020
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Land is mijn eigendom
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Particulier bezit
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Geen
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
De grond is privébezit, de exploitatie eenmanszaak.
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
Niet
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Niet
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Niet
Het voedselbos heeft een vijver:
Gemiddeld
Er lopen kippen of eenden:
Niet
Er komen varkens of schapen langs:
Niet
We mulchen met compost/mulch van elders:
Niet
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Niet
Er staan bijenkasten:
Niet
Er worden eenjarigen geteeld:
Niet
Afzet verse producten:
Nvt
Afzet houdbare producten:
Nvt
Afzet voor restaurants:
Nvt
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
Nvt
Workshops en cursussen:
Nvt
Zorg/begeleiding/therapie:
Verder weg
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
0
Verkoop aan restaurants/horeca:
0
Losse verkoop aan consumenten:
0
Abonnementverkoop aan consumenten:
0
Excursies, rondleidingen:
0
Cursussen en workshops:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Verkoop hout:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
Oogstkosten:
0
Snoeien en beheren:
0
Vervoeren/bezorgen:
0
Opslagkosten:
0
Verzekeringskosten:
0
Organisatie en administratie:
0
Marketing en reclame:
0
Opleidingskosten:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
0
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
Plantgoed:
0
Hekwerk:
0
Gebouw:
0
Overige structuur (paden bijv):
0
Overig:
0
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
0
Oogst lage kruinlaag:
0
Oogst struiklaag:
0
Oogst kruidlaag:
0
Oogst overige lagen:
0
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
1 persoon
Dagbesteding:
geen
Loonwerker:
geen
Freelancer:
geen
Vrijwilliger:
2-5 personen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
Datum van invoeren:
20201216
Project:
Array ( [0] => 4434 )
Jaar:
2020
Omzet:
0
Oogst:
0
Kosten:
0
Incidentele kosten:
0

DeDyck

De naam van het voedselbos:
DeDyck
Aantal vierkante meters:
120.000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Meer fotos toevoegen:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2022
Locatie:
Array ( [address] => woudsedijk-zuid 43 [lat] => 52.190931 [lng] => 4.687007 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJ85cMinzcxUcRgQbs3vUG0Sw [street_number] => 43 [street_name] => Woudsedijk-Zuid [city] => Woubrugge [state] => Zuid-Holland [state_short] => ZH [post_code] => 2481 [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
2 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Kleigrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Akkerbouw
Bestemming::
Agrarisch,(Archeologische of landschappelijke) waarde

Voedselbos Emmeloord

De naam van het voedselbos:
Voedselbos Emmeloord
Aantal vierkante meters:
60000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Bestaand bos (70 jaren oud) met daarin veel Essen is begin 2019 in gebruik genomen als voedselbos. De Essen hebben plaatsgemaakt voor de aanplant van voedselbos planten, struiken en bomen. De eerste vier hectaren zijn nu in gebruik en in december 2020 wordt een begin gemaakt met het in gebruik nemen van de laatste twee hectaren.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
4280
Meer fotos toevoegen:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2019
Locatie:
Array ( [address] => Sportlaan 46, Emmeloord, Nederland [lat] => 52.7235505 [lng] => 5.7641262 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJu2_VUtuHyEcRS6NkA282T1s [name] => Sportlaan 46 [street_number] => 46 [street_name] => Sportlaan [city] => Emmeloord [state] => Flevoland [state_short] => FL [post_code] => 8302 AZ [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
https://www.voedselbosemmeloord.nl
Facebook pagina van/over het voedselbos:
https://www.voedselbosemmeloord.nl
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
meer dan 2 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Kleigrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15-60 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Gemengd bos
Bestemming::
Bos

Landgoed De Nieuwe Aarde

De naam van het voedselbos:
Landgoed De Nieuwe Aarde
Aantal vierkante meters:
71410 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Het betreft een landgoed wat omzoomd is met bossen welke in ontwikkeling zijn als voedselbos. Er zijn voedselhagen aangelegd en voedselbomen aangeplant in een agroforrestry systemen. Tevens zijn er permacultuurtuinen en rotatiebegrazing met vee (agroforrestry)
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
4071
Meer fotos toevoegen:
Array ( [0] => Array ( [foto] => ) )
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2018
Locatie:
Array ( [address] => Dortherdijk 51, 7211 LR Eefde, Nederland [lat] => 52.184152055198 [lng] => 6.246945777832 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJa0UXFEaTx0cRZzno1BbLWtU [street_number] => 51 [street_name] => Dortherdijk [city] => Eefde [state] => Gelderland [state_short] => GE [post_code] => 7211 LR [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
https://landgoeddenieuweaarde.nl
Facebook pagina van/over het voedselbos:
https://www.facebook.com/Landgoeddenieuweaarde
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15-60 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
weiland en bossen
Bestemming::
Agrarisch

Houtrak

De naam van het voedselbos:
Houtrak
Aantal vierkante meters:
62500 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Voedselbos Houtrak ligt tussen Amsterdam en Haarlem en ligt in recreatiegebied Spaarnwoude op grondgebied van Staatsbosbeheer en is hierdoor vrij toegankelijk Het voedselbos is zo’n 6 ha groot. Het is een zogenaamd ‘romantisch’ voedselbos waarbij recreatie en beleving voorop staat en niet zozeer productie. Sinds 2017 is de afgelopen 3 winters door enthousiaste vrijwilligers aangeplant. Het bos is een initiatief van SSB en een buurtbewoner in samenwerking met Stichting Bosbouw Nederland en Fekkeslandschap en wordt daarnaast gesponserd door Greenchoise.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
4055
Meer fotos toevoegen:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2017
Locatie:
Array ( [address] => Noorderweg 10, Halfweg [lat] => 52.422621 [lng] => 4.7349924 [zoom] => 11 [place_id] => ChIJQ0NZ9cTkxUcRPH5MA4nqCaw [street_number] => 10 [street_name] => Noorderweg [city] => Spaarndam [state] => Noord-Holland [state_short] => NH [post_code] => 2064 KD [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
https://www.facebook.com/search/top?q=voedselbos%20houtrak
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
Kleigrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15-60 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Weiland
Bestemming::
Recreatie
Deze economische test gaat over het jaar:
2011
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Land is van een (semi)overheid, tijdelijke bestemming voedselbos
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Particulier bezit
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
rechtsvorm: > grond is SBB > begeleid vanuit Stichting Voedselbosbouw en Jelle Fekkes van Fekkes landschap (permacultuur Haarlem) > vrijwillige kerngroep en meer vrijwilligers
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
Niet
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Niet
Het voedselbos heeft een vijver:
Klein
Er lopen kippen of eenden:
Niet
Er komen varkens of schapen langs:
Niet
We mulchen met compost/mulch van elders:
Niet
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Nauwelijks
Er staan bijenkasten:
Niet
Er worden eenjarigen geteeld:
Niet
Afzet verse producten:
Nvt
Afzet houdbare producten:
Nvt
Afzet voor restaurants:
Nvt
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
Nvt
Workshops en cursussen:
Nvt
Zorg/begeleiding/therapie:
Nvt
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
0
Verkoop aan restaurants/horeca:
0
Losse verkoop aan consumenten:
0
Abonnementverkoop aan consumenten:
0
Excursies, rondleidingen:
0
Cursussen en workshops:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Verkoop hout:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
Het voedselbos is nog te jong om al echt voedsel te produceren. Aanplant 1 tot 3 jaar oud. Hier en daar wel al wat duindoornbessen en rozebottels, maar dat is nu nog fijn voor de vogels. In toekomst is het wel de bedoeling dat er geoogst voor voor bijv. restaurant(s) en dat we excursies gaan geven en wellicht nog andere activiteiten. Allemaal nog in ontwikkeling.
Oogstkosten:
0
Snoeien en beheren:
0
Vervoeren/bezorgen:
0
Opslagkosten:
0
Verzekeringskosten:
0
Organisatie en administratie:
0
Marketing en reclame:
0
Opleidingskosten:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
0
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
Plantgoed:
0
Hekwerk:
0
Gebouw:
0
Overige structuur (paden bijv):
0
Overig:
0
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
0
Oogst lage kruinlaag:
0
Oogst struiklaag:
0
Oogst kruidlaag:
0
Oogst overige lagen:
0
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
geen
Dagbesteding:
geen
Loonwerker:
geen
Freelancer:
1 persoon
Vrijwilliger:
meer personen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
Kosten nog nader in te vullen, moet nagevraagd worden, heb ik als invuller geen zicht op (23-11-2020)
Datum van invoeren:
20201123
Project:
Array ( [0] => 4056 )
Jaar:
2011
Omzet:
0
Oogst:
0
Kosten:
0
Incidentele kosten:
0
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
3 jaar
Hoe noem je deze plot?:
Populierenbos
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Aangeplant door SBB als proef productiebos
Project:
Array ( [0] => 4056 )

bodemleven_tests testresultaten

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Bosaardblij

De naam van het voedselbos:
Bosaardblij
Aantal vierkante meters:
2300 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Bosaardblij is gestart als een vrijwilligersproject in de gemeente Beersel, door Tania Berlize, en met de steun van de gemeente. Een stuk grond werd gevonden, en ontdaan van de coniferen en andere ongewenste bomen/begroeiing. Vervolgens werden door de vrijwiligers inheemse fruitbomen aangeplant, met daarrond boomcirkels met hun eigen struiklaag, en kruidlaag. Het project is nog jong, en dus in volle ontwikkeling. De bomen werden aangeplant in december 2019. Iedere maand komen de vrijwilligers samen in een 'bosbouwmoment'.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
4047
Meer fotos toevoegen:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2019
Locatie:
Array ( [address] => Pastoor Bolsstraat 87, 1652 Beersel, België [lat] => 50.746359163078 [lng] => 4.3351899998308 [zoom] => 19 [place_id] => ChIJX9EUEnPPw0cRrGns8ByR3O8 [street_number] => 87 [street_name] => Pastoor Bolsstraat [city] => Beersel [state] => Vlaanderen [state_short] => VB [post_code] => 1652 [country] => België [country_short] => BE )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
https://www.facebook.com/voedselbos.bosaardblij.96
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
0,5 kilometer
Wat is de grondsoort?:
zand & leem
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
dieper
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
verwilderd terrein met coniferen
Bestemming::
Wonen
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
1 jaar
Hoe noem je deze plot?:
10B Kriek Morella
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Project:
Array ( [0] => 4048 )

bodemleven_tests testresultaten

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

De Kleine Bij

De naam van het voedselbos:
De Kleine Bij
Aantal vierkante meters:
1700 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Startpositie is de oude paardrijbak van 600m2 die nu vier jaar braak ligt en diverse onkruiden begonnen zijn de grond te verbeteren. Deze grond is 12 jaar geleden omgekeerd door een grondwerker zodat het gele zand boven kwam te liggen en de voedzame laag onder zodat dit als paardrijbak gebruikt kon worden. De grond is nu erg arm. Drie jaar geleden is er wel een Robinia pseudoacacia geplant, een japanse wijnbes en een zaailing walnoot. Voor de rest doet onkruid zijn werk. Toen wist ik nog niets af van voedselbossen. Dit jaar heb ik het boek Praktisch Handboek Voedselbossen van Martin Crawford meerdere keren vol enthousiasme gelezen en een ontwerp gemaakt van de kruinlaag en hagen. November 2020 is gestart met de aanplant daaravn. De komende jaren worden de overige lagen aangeplant en wordt de rest van het perceel, waar ook ons woonhuis staat aangeplant om het voedselbos uit te breiden. Interessant gaat zijn hoe deze type grond van de paardrijbak zich gaat verbeteren.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Meer fotos toevoegen:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => Oude Schuttingkanaal OZ 93 [lat] => 52.8374212 [lng] => 7.0180559 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJ6Q7pTODpt0cRaTX-DAfu0NY [street_name] => Oude Schuttingkanaal Oostzijde [city] => Roswinkel [state] => Drenthe [state_short] => DR [post_code] => 7895 [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
https://bij.bvo-it.nl/blog/
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
2 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
dieper
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Paardrijbak en tuin
Bestemming::
Wonen
Deze economische test gaat over het jaar:
2020
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Land is mijn eigendom
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Particulier bezit
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Geen
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Niet
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Niet
Het voedselbos heeft een vijver:
Niet
Er lopen kippen of eenden:
Niet
Er komen varkens of schapen langs:
Niet
We mulchen met compost/mulch van elders:
Niet
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Niet
Er staan bijenkasten:
In ruimte mate
Er worden eenjarigen geteeld:
Niet
Afzet verse producten:
Nvt
Afzet houdbare producten:
Nvt
Afzet voor restaurants:
Nvt
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
Nvt
Workshops en cursussen:
Nvt
Zorg/begeleiding/therapie:
Nvt
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
0
Verkoop aan restaurants/horeca:
0
Losse verkoop aan consumenten:
400
Abonnementverkoop aan consumenten:
0
Excursies, rondleidingen:
0
Cursussen en workshops:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Verkoop hout:
70
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
Oogstkosten:
0
Snoeien en beheren:
0
Vervoeren/bezorgen:
0
Opslagkosten:
0
Verzekeringskosten:
0
Organisatie en administratie:
0
Marketing en reclame:
0
Opleidingskosten:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
0
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
0
Overig:
900
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
Bijenkasten
Plantgoed:
800
Hekwerk:
0
Gebouw:
0
Overige structuur (paden bijv):
0
Overig:
0
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
0
Oogst lage kruinlaag:
0
Oogst struiklaag:
0
Oogst kruidlaag:
0
Oogst overige lagen:
0
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
geen
Dagbesteding:
geen
Loonwerker:
geen
Freelancer:
geen
Vrijwilliger:
geen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
Datum van invoeren:
20210216
Mogen de resultaten van deze economische test gedeeld worden met de andere gebruikers van het platform?:
1
Project:
Array ( [0] => 3999 )
Jaar:
2020
Omzet:
470
Oogst:
0
Kosten:
0
Incidentele kosten:
800
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
0 jaar
Hoe noem je deze plot?:
Diospyros
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Project:
Array ( [0] => 3999 )

bodemleven_tests testresultaten

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Voedselbos Waalre

De naam van het voedselbos:
Voedselbos Waalre
Aantal vierkante meters:
18415 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Voormalig maisakker
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => heikantstraat [lat] => 51.3758202 [lng] => 5.4473641 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJmeQQVmjXxkcR9P4Mvf8HvPk [street_name] => Heikantstraat [city] => Waalre [state] => Noord-Brabant [state_short] => NB [post_code] => 5581 [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
https://www.facebook.com/VoedselbosIvonne
Facebook pagina van/over het voedselbos:
https://www.facebook.com/VoedselbosIvonne
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
dieper
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Akkerbouw
Bestemming::
Agrarisch

Carpe Vitam

De naam van het voedselbos:
Carpe Vitam
Aantal vierkante meters:
28000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Een voedselbos in wording vanuit paarden grasland ingericht volgens de principes van permacultuur, gestart in 2016
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
3939
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2017
Locatie:
Array ( [address] => Permacultuurtuin Carpe Vitam, het knabbelbos, Carstenswijk 11, 7916 TM Elim, Nederland [lat] => 52.682938716373 [lng] => 6.5639160288361 [zoom] => 17 [place_id] => ChIJCYcHblcDyEcR42w7VQ7Fe9s [street_number] => 11 [street_name] => Carstenswijk [city] => Elim [state] => Drenthe [state_short] => DR [post_code] => 7916 TM [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
https://carpevitam.business.site/
Facebook pagina van/over het voedselbos:
https://www.facebook.com/Carpe-Vitam-het-knabbelbos-251911745215220
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
0,5 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Los, silt of lemig zand
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Weiland
Bestemming::

Nij Boelens

De naam van het voedselbos:
Nij Boelens
Aantal vierkante meters:
39.000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Ongeveer 2 ha ouder voedselbos met veel hoge bomen en ongeveer 2 ha met jongere struiken en fruitbomen (geplant in 2014)
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
1994
Locatie:
Array ( [address] => Wildveld 35 [lat] => 53.1547524 [lng] => 6.1569347 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJH7t6QNBNyEcRcQnsr42OZOI [street_number] => 35 [street_name] => Wildveld [city] => Boelenslaan [state] => Friesland [state_short] => FR [post_code] => 9233 LA [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Weiland
Bestemming::
Agrarisch,Bos,Wonen,Natuur,(Archeologische of landschappelijke) waarde

De Groene Oase

De naam van het voedselbos:
De Groene Oase
Aantal vierkante meters:
25000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Voedselbos De Groene Oase ligt in het meest Noord-westelijke puntje van Recreatieschap Geestmerambacht in Koedijk. Op 5 ha Reker Pikklei, langs het Noord-Hollands kanaal, kreeg de Stichting in 2018 mandaat om een geplande afslag van een provinciale weg met Populierenbos, om te vormen tot een stukje helende natuur. De zuidelijke lus van de afslag wordt beheerd als fruitbomenweide, de noordelijke lus is een voedselbos waar zo min mogelijk wordt ingegrepen. De komende 30 jaar mag de stichting deze grond beheren.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
3845
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => Kanaaldijk 91, 1862 PV Bergen, Nederland [lat] => 52.691207734191 [lng] => 4.7305296513384 [zoom] => 18 [place_id] => ChIJV8FUQUxXz0cRV0MtyGnoqFU [street_number] => 91 [street_name] => Kanaaldijk [city] => Bergen [state] => Noord-Holland [state_short] => NH [post_code] => 1862 PV [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
https://degroeneoase.eu/
Facebook pagina van/over het voedselbos:
https://www.facebook.com/stichtingdegroeneoase/
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
2 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Kleigrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Populierenbos (gekapt)
Bestemming::
Recreatie
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
20 jaar
Hoe noem je deze plot?:
Veldesdoorn
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Bestaand bosje langs de weg
Project:
Array ( [0] => 3846 )

bodemleven_tests testresultaten

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
2 jaar
Hoe noem je deze plot?:
Kers zuid
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Project:
Array ( [0] => 3846 )

bodemleven_tests testresultaten

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
1 jaar
Hoe noem je deze plot?:
Amandel
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Tussen amandel en pawpaw
Project:
Array ( [0] => 3846 )

bodemleven_tests testresultaten

Opgave: 13-nov-2020 – Amandel bij: De Groene Oase

Datum meting:
20201113
Aantal wormen:
2
Aantal Naaktslakken:
0
Aantal huisjesslakken:
13
Aantal spinachtigen:
6
Aantal pissebedden:
5
Aantal duizendpoten:
0
Aantal miljoenenpoten:
10
Aantal kevers:
0
Aantal mieren:
0
Aantal mollen:
0
Kwam je nog meer diersoorten tegen? Beschrijf het hier:
1 rups
Wat voor weer was het tijdens het tellen?:
Tussenin/wisselvallig
Hoe lang was je bezig met tellen?:
1-15 minuten
Met hoeveel mensen heb je gezocht?:
2
Plot:
Array ( [0] => 3942 )

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
1 jaar
Hoe noem je deze plot?:
Peer
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Beschut ten zuiden van de notendijk, eerste veldje ten westen van de hazelaarberceau
Project:
Array ( [0] => 3846 )

bodemleven_tests testresultaten

Opgave: 13-nov-2020 – Peer bij: De Groene Oase

Datum meting:
20201113
Aantal wormen:
17
Aantal Naaktslakken:
5
Aantal huisjesslakken:
3
Aantal spinachtigen:
10
Aantal pissebedden:
13
Aantal duizendpoten:
0
Aantal miljoenenpoten:
0
Aantal kevers:
0
Aantal mieren:
0
Aantal mollen:
0
Kwam je nog meer diersoorten tegen? Beschrijf het hier:
2 wantsen 1 rups
Wat voor weer was het tijdens het tellen?:
Tussenin/wisselvallig
Hoe lang was je bezig met tellen?:
1-15 minuten
Met hoeveel mensen heb je gezocht?:
2
Plot:
Array ( [0] => 3941 )

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Opgave: 13-nov-2020 – Peer bij: De Groene Oase

Datum meting:
20201113
Brandnetel:
Talrijk
Distel:
Talrijk
Zuring:
Schaars
Smeerwortel:
Schaars
Wilgenroosje:
Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
Hondsdraf:
Talrijk
Gras:
Talrijk
Nog een plant toevoegen:
Array ( [0] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Talrijk ) [1] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Zeldzaam ) )
Plot:
Array ( [0] => 3941 )
Biodiversiteitsindex:
0.76
Jaar:
2020

Voedselbos Benthuizen

De naam van het voedselbos:
Voedselbos Benthuizen
Aantal vierkante meters:
12.000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Voedselbos Benthuizen verkoopt producten via een zelfoogstsysteem voor vaste klanten en organiseert daarnaast veel verschillende activiteiten: Workshops, training, advies, rondleiding, kookworkshops en pluk- en proefwandelingen. Liesbeth van Bemmel is samen met haar man eigenaar en werkt full time als voedselbosbouwer, trainer en adviseur. Onder andere de training 'Voedselbos opstarten' waarin ze haar kennis en ervaring deelt om andere te helpen een voedselbos te realiseren.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
3797
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2019
Locatie:
Array ( [address] => Dijk 10a, Benthuizen, Nederland [lat] => 52.0783421 [lng] => 4.5449482 [zoom] => 14 [place_id] => EihEaWprIDEwLCAyNzMxIEFBIEJlbnRodWl6ZW4sIE5ldGhlcmxhbmRzIjASLgoUChIJ1cMrwQ3PxUcRy0upXIZjMt0QCioUChIJ35KfExLPxUcRSuvFsHjx0zE [name] => Dijk 10 [street_number] => 10 [street_name] => Dijk [city] => Benthuizen [state] => Zuid-Holland [state_short] => ZH [post_code] => 2731 AA [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
https://voedselbosbenthuizen.nl/
Facebook pagina van/over het voedselbos:
https://www.facebook.com/VoedselbosBenthuizen
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
2 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Kleigrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Weiland
Bestemming::
Agrarisch

Strootman

De naam van het voedselbos:
Strootman
Aantal vierkante meters:
3500 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Gestart op arme zure en zandgrond ben ik in 2011 op een voormalig bosperceeltje gestart met de aanleg van ons voedselbos. Dit vanuit passie, overtuiging en nieuwsgierigheid naar wat er allemaal mogelijk is. Inmiddels hebben veel bomen en struiken een redelijke omvang en voelt het terrein ook weer als een bos aan. Het bos voorziet ons van een substantieel deel van onze voeding en daarnaast is de bodem en biodiversiteit van het perceeltje enorm verbeterd de afgelopen jaren.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
3793
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2011
Locatie:
Array ( [address] => Strootmanweg, Enschede, Nederland [lat] => 52.217527 [lng] => 6.7659931 [zoom] => 14 [place_id] => EihTdHJvb3RtYW53ZWcsIDc1NDggRW5zY2hlZGUsIE5ldGhlcmxhbmRzIi4qLAoUChIJEdrei4QNuEcRppUTLCDdjvoSFAoSCYdR_oKUE7hHEeJlcq23H07S [name] => Strootmanweg [street_name] => Strootmanweg [city] => Enschede [state] => Overijssel [state_short] => OV [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
https://devoedselboss.nl
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
0,5 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Naaldbos
Bestemming::
Bos
Deze economische test gaat over het jaar:
2011
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Land is mijn eigendom
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Particulier bezit
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Wet natuurbescherming (wnb)
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
In ruimte mate
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
In ruimte mate
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Voldoende
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
In ruimte mate
Het voedselbos heeft een vijver:
Gemiddeld
Er lopen kippen of eenden:
Niet
Er komen varkens of schapen langs:
Niet
We mulchen met compost/mulch van elders:
Niet
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Niet
Er staan bijenkasten:
Voldoende
Er worden eenjarigen geteeld:
Niet
Afzet verse producten:
5-10 kilometer
Afzet houdbare producten:
10-30 kilometer
Afzet voor restaurants:
1-5 kilometer
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
Verder weg
Workshops en cursussen:
Verder weg
Zorg/begeleiding/therapie:
1-5 kilometer
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
250
Verkoop aan restaurants/horeca:
250
Losse verkoop aan consumenten:
500
Abonnementverkoop aan consumenten:
0
Excursies, rondleidingen:
500
Cursussen en workshops:
7500
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Verkoop hout:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
Oogstkosten:
0
Snoeien en beheren:
0
Vervoeren/bezorgen:
50
Opslagkosten:
0
Verzekeringskosten:
0
Organisatie en administratie:
0
Marketing en reclame:
100
Opleidingskosten:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
0
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
Plantgoed:
250
Hekwerk:
0
Gebouw:
0
Overige structuur (paden bijv):
0
Overig:
0
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
50
Oogst lage kruinlaag:
250
Oogst struiklaag:
100
Oogst kruidlaag:
15
Oogst overige lagen:
20
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
1 persoon
Dagbesteding:
geen
Loonwerker:
geen
Freelancer:
geen
Vrijwilliger:
geen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
Datum van invoeren:
20201109
Project:
Array ( [0] => 3795 )
Jaar:
2011
Omzet:
9000
Oogst:
0
Kosten:
150
Incidentele kosten:
250

Den Hill

De naam van het voedselbos:
Den Hill
Aantal vierkante meters:
3500 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Gezien de afmeting is het meer een voedselbosrand. Het totale perceel is 9000 m2 Er bevinden eetbare bomen en struiken over het hele terrein. Het bos is aangeplant in 2014. Daarna is het geleidelijk uitgebreid met steeds meer soorten en dat zal zeker de komende jaren blijven toenemen. Ook is er ruimte voor struwelen van inheemse bosranden die het perceel omsluiten. Ook is er ruimte voor kruidenrijk grasland. Kortom een zeer divers terrein.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2014
Locatie:
Array ( [address] => Hoge Vaartkant 22, Etten-Leur, Nederland [lat] => 51.5642784 [lng] => 4.6676069 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJ4-Mnfw4fxEcRlx03_QA42qE [name] => Hoge Vaartkant 22 [street_number] => 22 [street_name] => Hoge Vaartkant [city] => Etten-Leur [state] => Noord-Brabant [state_short] => NB [post_code] => 4873 LL [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
meer dan 2 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Weiland
Bestemming::
Wonen

Ellerhei

De naam van het voedselbos:
Ellerhei
Aantal vierkante meters:
5000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Nieuw aan te leggen Voedselbos, nu nog weiland
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => Baldersstraat 3, 6011 SK Ell, Nederland [lat] => 51.214107522286 [lng] => 5.7830085430416 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJP94Wt0gzx0cRKglza38pdbc [street_number] => 3 [street_name] => Baldersstraat [city] => Ell [state] => Limburg [state_short] => LI [post_code] => 6011 SK [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
0,5 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Weiland
Bestemming::
Agrarisch
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
1 jaar
Hoe noem je deze plot?:
het begin
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Project:
Array ( [0] => 3557 )

bodemleven_tests testresultaten

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Opgave: 03-nov-2020 – het begin bij: Ellerhei

Datum meting:
20201103
Brandnetel:
Schaars
Distel:
Zeldzaam
Zuring:
Zeldzaam
Smeerwortel:
Zeldzaam
Wilgenroosje:
Zeldzaam
Hondsdraf:
Zeldzaam
Gras:
Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
Nog een plant toevoegen:
Array ( [0] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Rubus [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [1] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Populus tremula [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [2] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Salix cinerea [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [3] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Salix alba [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) )
Plot:
Array ( [0] => 3581 )
Biodiversiteitsindex:
0.41
Jaar:
2020

Voedselbos Blesdijkerheide

De naam van het voedselbos:
Voedselbos Blesdijkerheide
Aantal vierkante meters:
8000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Voedselbos in ontwikkeling, recent toestemming gekregen van de gemeente om met 1000 m2 te experimenteren. Indien er financiering los komt gaan we starten met pixel bos farming. In pixels van 1,5 x 1,5 mtr gaan we diverse kruiden, struiken en bomen verhuren.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => Lijsterbeslaan 3, 8398 GT Blesdijke, Nederland [lat] => 52.828875355442 [lng] => 6.0245247511572 [zoom] => 16 [place_id] => ChIJe7_lRRZmyEcRCPJLLpHRZ8M [street_number] => 3 [street_name] => Lijsterbeslaan [city] => Blesdijke [state] => Friesland [state_short] => FR [post_code] => 8398 GT [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
https://www.facebook.com/Donkelman-BV-107142841007208
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
0,5 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Naaldbos
Bestemming::
Natuur

Finca Rafiki

De naam van het voedselbos:
Finca Rafiki
Aantal vierkante meters:
15000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Het bos is deel van onze Finca in Spanje, 24 hectares mediterrane vegetatie, pinus, steeneik, rozemarijn, thijm, lavendel, cistus , verwaarloosde terrassen met olijfbomen en een paar amandelbomen. Het land wordt begrensd door een rivier en vergelijkbare percelen die niet in productie zijn.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2018
Locatie:
Array ( [address] => Arens de Lledó, Spanje [lat] => 40.9924641 [lng] => 0.2707715 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJzTntY6W_oBIRn18k8WxpiE8 [name] => Arenys de Lledó / Arens de Lledó [city] => Arenys de Lledó / Arens de Lledó [state] => Aragón [post_code] => 44622 [country] => Spanje [country_short] => ES )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
0,5 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Los, silt of lemig zand
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
dieper
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Akkerbouw
Bestemming::
Agrarisch,Bos
Deze economische test gaat over het jaar:
2018
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Land is mijn eigendom
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Particulier bezit
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Geen
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
Voldoende
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Niet
Het voedselbos heeft een vijver:
Klein
Er lopen kippen of eenden:
Voldoende
Er komen varkens of schapen langs:
Niet
We mulchen met compost/mulch van elders:
Voldoende
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Nauwelijks
Er staan bijenkasten:
Voldoende
Er worden eenjarigen geteeld:
Voldoende
Afzet verse producten:
1-5 kilometer
Afzet houdbare producten:
1-5 kilometer
Afzet voor restaurants:
Nvt
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
Nvt
Workshops en cursussen:
Nvt
Zorg/begeleiding/therapie:
Nvt
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
0
Verkoop aan restaurants/horeca:
0
Losse verkoop aan consumenten:
100
Abonnementverkoop aan consumenten:
0
Excursies, rondleidingen:
0
Cursussen en workshops:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Verkoop hout:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
eieren van kippen en eenden verkocht aan dorpsbewoners
Oogstkosten:
0
Snoeien en beheren:
0
Vervoeren/bezorgen:
0
Opslagkosten:
0
Verzekeringskosten:
0
Organisatie en administratie:
0
Marketing en reclame:
0
Opleidingskosten:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
200
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
zaden en diervoeder
Plantgoed:
0
Hekwerk:
0
Gebouw:
0
Overige structuur (paden bijv):
0
Overig:
0
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
0
Oogst lage kruinlaag:
5
Oogst struiklaag:
0
Oogst kruidlaag:
0
Oogst overige lagen:
0
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
geen
Dagbesteding:
geen
Loonwerker:
geen
Freelancer:
geen
Vrijwilliger:
5-10 personen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
We zijn host voor workaway vrijwilligers
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
Datum van invoeren:
20201031
Project:
Array ( [0] => 3516 )
Jaar:
2018
Omzet:
100
Oogst:
0
Kosten:
200
Incidentele kosten:
0
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
15 jaar
Hoe noem je deze plot?:
Steeneik
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Er staat een 50 jaar oude steeneik in het midden verder wat amandel , pinus en rozemarijn en thijm
Project:
Array ( [0] => 3516 )

bodemleven_tests testresultaten

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

De Stoev

De naam van het voedselbos:
De Stoev
Aantal vierkante meters:
8250 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Winter 2020/2021 starten we met de aanplant van dit voedselbos op een paardenweitje in Overijssel. Het idee is een combinatie aan te planten gericht op productie en een meer romantisch gedeelte.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => Dalmsholterweg 5, 8141 PK Heino, Nederland [lat] => 52.453609943082 [lng] => 6.2552848018383 [zoom] => 17 [place_id] => ChIJ73E4KjXhx0cRN0Qyq31Z4VU [street_number] => 5 [street_name] => Dalmsholterweg [city] => Heino [state] => Overijssel [state_short] => OV [post_code] => 8141 PK [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Weiland
Bestemming::
Agrarisch
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
0 jaar
Hoe noem je deze plot?:
Stoev
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Project:
Array ( [0] => 3515 )

bodemleven_tests testresultaten

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Opgave: 29-nov-2020 – Stoev bij: De Stoev

Datum meting:
20201129
Brandnetel:
Zeldzaam
Distel:
Zeldzaam
Zuring:
Schaars
Smeerwortel:
Zeldzaam
Wilgenroosje:
Zeldzaam
Hondsdraf:
Schaars
Gras:
Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt)
Nog een plant toevoegen:
Array ( [0] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Stellaria media [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Soort domineert (gehele plot wordt er door bedekt) ) [1] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Lamium purpureum [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [2] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Cardamine flexuosa [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Zeldzaam ) [3] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Zeldzaam ) [4] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Viburnun [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Zeldzaam ) [5] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Zeldzaam ) )
Plot:
Array ( [0] => 4115 )
Biodiversiteitsindex:
0.58
Jaar:
2020

Stichting Het Eibernest

De naam van het voedselbos:
Stichting Het Eibernest
Aantal vierkante meters:
20000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Parkachtig evenementen terrein/camping met veel voedselbosgewassen.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
3494
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2015
Locatie:
Array ( [address] => Hogebrug 4, 5757 RS Liessel, Nederland [lat] => 51.397804833124 [lng] => 5.8719062280029 [zoom] => 14 [place_id] => EihIb2dlYnJ1ZyA0LCA1NzU3IFJTIExpZXNzZWwsIE5ldGhlcmxhbmRzIhoSGAoUChIJtbLmIrs5x0cRLIezNiwhFQAQBA [street_number] => 4 [street_name] => Hogebrug [city] => Liessel [state] => Noord-Brabant [state_short] => NB [post_code] => 5757 RS [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
https://heteibernest.nl
Facebook pagina van/over het voedselbos:
https://www.facebook.com/heteibernest
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
0,5 kilometer
Wat is de grondsoort?:
zanddek op veen
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Akkerbouw
Bestemming::
Agrarisch
Deze economische test gaat over het jaar:
2011
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Land is mijn eigendom
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Maatschap/VOF
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Geen
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
De Stichting Het Eibernest huurt en beheert de 2 hectare land. De landeigenaar is VOF Verhees Grondwerken.
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
Voldoende
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Niet
Het voedselbos heeft een vijver:
Groot
Er lopen kippen of eenden:
Nauwelijks
Er komen varkens of schapen langs:
Nauwelijks
We mulchen met compost/mulch van elders:
Voldoende
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Voldoende
Er staan bijenkasten:
In ruimte mate
Er worden eenjarigen geteeld:
In ruimte mate
Afzet verse producten:
5-10 kilometer
Afzet houdbare producten:
5-10 kilometer
Afzet voor restaurants:
5-10 kilometer
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
Verder weg
Workshops en cursussen:
Verder weg
Zorg/begeleiding/therapie:
5-10 kilometer
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
200
Verkoop aan restaurants/horeca:
200
Losse verkoop aan consumenten:
1000
Abonnementverkoop aan consumenten:
4000
Excursies, rondleidingen:
500
Cursussen en workshops:
500
Zorg/begeleiding/therapie:
2000
Verkoop hout:
500
Overig:
16000
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
Onze inkomsten komen voornamelijk uit de verhuur van yurts/tipi/woonwagen/kampeerplekken, en/of het hele terrein. Daarnaast is er een bedrijf werkzaam die groenten teelt met hulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij leveren groentenpakketten aan een dertigtal klanten in de buurt. Producten van het voedselbos vinden hier ook afzet.
Oogstkosten:
200
Snoeien en beheren:
200
Vervoeren/bezorgen:
200
Opslagkosten:
100
Verzekeringskosten:
100
Organisatie en administratie:
200
Marketing en reclame:
200
Opleidingskosten:
400
Zorg/begeleiding/therapie:
200
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
500
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
8000
Overig:
8000
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
Gebruikersvergoeding voor grond en bebouwing en spullen is 8000 euro. Alle andere kosten komen per jaar op zo'n 8000 euro. Dan houden we per jaar ongeveer meestal geld over om planten te kopen.
Plantgoed:
4000
Hekwerk:
100
Gebouw:
500
Overige structuur (paden bijv):
200
Overig:
100
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
20
Oogst lage kruinlaag:
20
Oogst struiklaag:
20
Oogst kruidlaag:
20
Oogst overige lagen:
20
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
geen
Dagbesteding:
5-10 personen
Loonwerker:
1 persoon
Freelancer:
geen
Vrijwilliger:
meer personen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
VOF de Peelconnectie is een vennootschap met 2 vennoten. Zij werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn zo'n 10-15 mensen. Verder zijn er vrijwilligers actief op het land. Dit wisselt, maar er is een vaste kern van zo'n 10-15 mensen. Op de camping zijn vaste zomergasten die een huurovereenkomst hebben waar arbeid verrekend wordt.
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
Datum van invoeren:
20201030
Project:
Array ( [0] => 3496 )
Jaar:
2011
Omzet:
8900
Oogst:
0
Kosten:
10300
Incidentele kosten:
4900

Zandberg

De naam van het voedselbos:
Zandberg
Aantal vierkante meters:
6000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
bestaand bos, bestaande uit den, inlandse eik, amerikaanse eik, berk, amerikaanse vogelkers, krent,
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => Riethovensedijk 22, 5571 CR Bergeijk, Nederland [lat] => 51.330824531969 [lng] => 5.3635448143995 [zoom] => 16 [place_id] => ChIJ1fa8WQvRxkcRTibcC0I2yig [street_number] => 22 [street_name] => Riethovensedijk [city] => Bergeijk [state] => Noord-Brabant [state_short] => NB [post_code] => 5571 CR [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Gemengd bos
Bestemming::
Bos

Voedselbos Beers

De naam van het voedselbos:
Voedselbos Beers
Aantal vierkante meters:
13000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Een gemengd productiebos. Voornamelijk bestaand uit berken, bramen en hoge eiken.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => Broekhofsestraat 1, 5437 BA Beers, Nederland [lat] => 51.725971803903 [lng] => 5.8259471028605 [zoom] => 17 [place_id] => ChIJVemWmOsPx0cR8yfM05TBRfs [street_number] => 1 [street_name] => Broekhofsestraat [city] => Beers [state] => Noord-Brabant [state_short] => NB [post_code] => 5437 BA [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
0,5 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond met lemige bovenlaag
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
dieper
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Gemengd bos
Bestemming::
Groen

SchaikseWeelde

De naam van het voedselbos:
SchaikseWeelde
Aantal vierkante meters:
5000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
We zijn een startend voedselbos dat we gaan aanplanten in een (voor het grootste deel) bestaand gemengd bos op ons eigen perceel van 6000 m2. Ons projectplan melden we aan bij LEADER pop 3, Polders met Waarden, we zijn met de gemeente Vijfheerenlanden en provincie Utrecht in gesprek over ons project waarvan Natuureducatie voor o.a. basisscholen het doel is. Gemeente, provincie en LEADER willen er alles aan doen om het mogelijk te maken, zo hebben zij geantwoord op onze inrichtingsschets en principeverzoek. We hebben nog een weg te gaan maar we voelen ons gesteund. Zone 1 van ons perceel, rond het gebouw, is divers eetbaar aangeplant en met moestuin. Het overige deel van het land/bos wordt naar voedselbosdefinitie ontworpen door Bouwie Greenman-Eetbaargroen.nu.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
3474
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => Schaikseweg 79 [lat] => 51.9150075 [lng] => 5.1101033 [zoom] => 12 [place_id] => ChIJOUWRoP5hxkcRPbjBGRVEsjw [street_number] => 79 [street_name] => Schaikseweg [city] => Leerdam [state] => Zuid-Holland [state_short] => ZH [post_code] => 4143 HD [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
https://www.schaikseweelde.nl
Facebook pagina van/over het voedselbos:
https://www.facebook.com/SchaikseWeelde
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
2 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Kleigrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15-60 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Gemengd bos
Bestemming::
Agrarisch

Encantada

De naam van het voedselbos:
Encantada
Aantal vierkante meters:
5000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Voedselbos gestart vanuit een mango en avocadoboomgaard in de provincie Malaga.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
3406
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2015
Locatie:
Array ( [address] => Diseminado Diseminados, 3, 29718, Málaga, Spanje [lat] => 36.839736719499 [lng] => -4.1881237136528 [zoom] => 16 [place_id] => ChIJa13eeVRCcg0Rwg4ZnaQ4pTY [street_number] => 3 [street_name] => Diseminado Diseminados [state] => Andalucía [state_short] => AL [post_code] => 29718 [country] => Spanje [country_short] => ES )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
2 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
dieper
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Boomgaard
Bestemming::
Agrarisch

Voedselbos Beek

De naam van het voedselbos:
Voedselbos Beek
Aantal vierkante meters:
5730 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Voedselbos Beek is privé eigendom van Robert Knops en Monique Knops-Verhoef en het is 0,6 hectare groot. Zij vormen sinds het najaar 2015 een 100 jaar oude boomgaard, met reeds 15-100 jaar oude peren, appels, kersen en pruimen om naar een voedselbos. Het bezit heeft een agrarische bestemming met natuurwaarde. De bodem is löss en is voedselrijk. Het is een brikgrond, dus hij kan moerassig zijn in regenperiodes. De grond blijft lang vochtig. Het grondwater zit te diep voor bomen om er tijdens lange droge periodes bij te komen. Het perceel ligt in een droogdal en ligt bloot voor met name Noordenwind. Verder ligt het perceel 115 meter op het zuiden. Er is een volwassen gemengde haag om het perceel heen en verder is er een 800m² ecologische moestuin met druiven en aardbeien (incl. koude kas met mediterrane fruitsoorten, zoals granaatappel en pistache) en worden er nog varkens (varkenswei is 200m²), soms pluimvee en bijen gehouden. Doelstellingen zijn: • Een grote biodiversiteit aan soorten en genen. • Een plek om als gezin tijd door te brengen en natuur te observeren. • Een groot deel van ons voedsel en als mogelijk medicijnen voor het gezin te verbouwen. De voorkeur heeft om producten te verbouwen die duur en/of moeilijk te verkrijgen zijn. Te denken valt aan noten, fruit en delicatessen van groenten. Eindbeeld: - 2021 een bosrandachtige vegetatiestructuur, waarbij de vroeg producerende soorten in productie komen. Te denken valt aan de (nieuw) aangeplante appels, peren, kersen, pawpaw’s, kiwibessen enzovoorts. De moestuin is rond deze tijd in controle en de aanlegwerkzaamheden zijn afgerond. - 2030 een afwisselend bosachtige en bosrandachtige vegetatiestructuur, waarbij de laat producerende soorten in productie komen. Het terrein hoeft vanaf dit moment alleen nog ligt bijgestuurd te worden. Soorten die beginnen te produceren zijn o.a. de pecans, hartnoten en walnoten. De eerste bomen en grote struiken moeten rond deze tijd vervangen worden (Russische pruimen, pluots, perzikken, abrikozen enzovoorts). - 2040 een afwisselend bosachtige en bosrandachtige vegetatiestructuur, waarbij de laatst producerende soorten en rassen in productie komen. Wellicht dat rond deze tijd sommige soorten/rassen verwijdert moeten worden, om de betere soorten en rassen meer ruimte te geven. Soorten die in productie komen zijn de dennen die pijnboompitten en ginkgo noten opleveren. Arbeidsuren per week: Ze zijn ongeveer twee dagen (±16 uur) per week intensief op het terrein bezig. De piek van de moestuin ligt van april tot eind mei. Verder moet er vanaf eind mei t/m november ongeveer één dag (8 uur) per week gereserveerd worden voor verwerking van producten. De piek hiervan ligt van juni tot begin november. Iedere dag moet het terrein bezocht worden om de dieren te verzorgen. Dit kost ongeveer 1,5 uur per dag. Dit komt in de piek periode neer op 40-50 uur per week over twee personen verdeeld. Buiten de piek is dit 20-40 uur per week over twee personen verdeeld. Het voedselbos is met name vanaf eind juni tot januari veel werk. Er moet dan veel geoogst en gesnoeid worden. Verder worden de paden van half mei-oktober eens in de drie-vier weken gemaaid. Tijdens droge periodes moeten sommige soorten en jonge planten water krijgen, wat ook veel werk is, omdat dit handmatig gedaan wordt. Huidig onderhoud: In de winter worden achterstallige en voorbereiden werkzaamheden uitgevoerd. - Gras knippen “We laten alles liggen waar het geknipt is, zodat het maaisel het gras eronder gedeeltelijk verstikt en dit levert meer kruidenrijkdom op. Het is een voedselrijke bodem, dus er moet gedacht worden aan stinsen en ruigte soorten”. R. Knops - Bomen, struikjes nalopen en snoeien - Onkruid verwijderen - Graafwerkzaamheden - Als het droog genoeg is moestuin grond breken tot gedeeltelijk ploegen (moet gedaan worden vanwege haagwinde) - Wilgen knotten - Wilgentunnel en –hut herstellen. - Klimmers opbinden - Kas watergeven - In januari wordt er begonnen met zaaien (o.a. pepers, paprika’s, selderij, tuinbonen…) - Administratie In het voorjaar ligt de focus op de moestuin in te planten. - In maart wordt er geprobeerd zo snel mogelijk groenterijen klaar te maken om in te planten. Als mogelijk is hier in de winter mee begonnen. Dit duurt tot eind mei. Als het weer gunstig is wordt dit weer opgepakt rond eind juli en anders in augustus (enkele wintergroenten). - Evt. worden nog zaken gedaan die in de winter zijn blijven liggen. - Sommige soorten worden met de kwast bestoven (bv. pawpaw, amandelen en abrikozen) - Kleefkruid, brandnetels, haagwinde en ongewenste bramen worden rond deze tijd verwijdert. - Slakken verwijderen. - Jonge plantjes die in het najaar gezaaid zijn worden uitgeplant of opgepot. - Er worden duizenden groenteplantjes gezaaid en geplant. In de zomer is dit oogsten, watergeven en snoeien van Prunussen. - Vanaf half juni beginnen de eerste vruchten af te rijpen. Verder is er rond deze tijd ook meer uit de moestuin te oogsten. De uitdaging is om de tijd te vinden om te oogsten. Vanaf juli worden de kersen en andere Prunussen gesnoeid. Tijdens de kersentijd wordt er zo snel mogelijk geoogst. - Als er tijd over is wordt er onkruid in de moestuin verwijdert. Dit werk blijft meestal liggen. Het is beter om te oogsten, dan de oogsten verloren laten gaan. - De producten moeten thuis verwerkt worden. - De paden worden vanaf half mei en dan iedere drie-vier weken met een accubosmaaier gemaaid. Dit wordt zo vaak gedaan om witte klaver te bevorderen waar de honingbijen gek op zijn. Evt. (als er tijd is) worden stukken vanaf eind juni met alleen maar gras gemaaid. Het gras wordt in principe één keer gedaan (meestal in de nazomer tot winter / maaisel blijft liggen). In een hoge uitzondering kan het gebeuren dat pleksgewijs een stuk twee keer gedaan wordt. Dit omdat de stukken dan alleen uit gras of brandnetels bestaan. Er wordt gefaseerd gemaaid. - Tijdens droogte wordt er water gegeven. Met name planten in bakken krijgen dan één tot twee keer per week water. De kas krijgt één keer per week water. De groenten krijgen zelden water, omdat hier te weinig water voor is. - Slakken verwijderen. - Planten worden eventueel gestekt. Zaden worden verzameld. - Speeltoestellen worden bruikbaar gehouden. In het najaar is het oogsten en de haag snoeien. - In de nazomer (augustus) wordt de haag gesnoeid. Verder wordt er vooral veel geoogst en verwerkt. Eind juli tot augustus worden er nog wat rijen groenten geplant en gezaaid. Verder worden sierplanten gezaaid. - Zaden worden verzameld. - Vijverelementen worden vrij van fruit en blad gehouden. - Veel fruit wordt geoogst en verwerkt. Watermanagement: Er wordt ongeveer 8000 liter water opgevangen. Veel van dit water wordt onder de grond bewaard, zodat het water in de winter opgevangen kan worden. De meeste reservoirs worden handmatig gevuld. In een aantal containers wordt in het water brandnetel en smeerwortelbladeren gegooid, om het water voedselrijker te maken. Dit wordt dan gier genoemd (lage concentratie). Planten krijgen in principe alleen water tijdens het uitplanten en als nodig tijdens droogte. Jonge houtige planten krijgen vanaf twee maanden droogte (afhankelijk van de type droogte) ongeveer één keer per week een halve gieter water. Dit krijgen ze met name in het eerste aanplantjaar, minder in het tweede jaar en vrijwel niks meer in het derde jaar. Dit geldt met name voor de gevoelige soorten, zoals kiwibes, kiwi en pawpaw. Kruiden krijgen alleen water wanneer te zien is dat ze het zwaar hebben. Bij normale zomers met af en toe regen zou watergeven niet nodig moeten zijn, maar de huidige zomers zijn te droog (3-6 maanden droogte). Groenten krijgen als mogelijk bij langere periodes van droogte water, zodat ze blijven groeien. Dit is hooguit één keer per week in de ochtend, of als mogelijk in de avond. Dit loont zich met name bij de paprika's/pepers en pompoenachtigen. Tijdens droogte wordt er niks gesnoeid of geknipt, tenzij het niet anders kan. Bij gevoelige soorten worden bladeren uitgedund. Eventueel worden er takken weggeknipt. Op deze manier wordt de verdamping vermindert. Biodiversiteit maatregelen en resultaten: Op het terrein staan veel inheemse en uitheemse bloemplanten, zodat het hele jaar door bloemen beschikbaar zijn. Bijna alle bloemen zijn enkel, zodat insecten er wat aan hebben. Er is een grote diversiteit aan soorten en bloemenvormen. Het gras staat tussen de bloemen, wat goed is voor veel insecten. Over het gehele terrein zijn rommelhoekjes aanwezig, zoals takkenrillen, brandnetelstukken en hoog gras. Er zijn veel afwisselende milieus. Te denken valt aan: watermilieus, takkenrillen/ dood hout, verschillende bodemsoorten, hoogte verschillen, kalrijke en zure stukken, vegetatiestructuur verschillen en steenmilieus. De afgelopen jaren zijn met name de insecten flink toegenomen. Te denken valt aan vlinders en andere bestuivers, bijvoorbeeld: dagpauwoog, landkaartje, bont zandoogje, gehakkelde aurelia, zwartsprietdikkopje, koolwitjes, heggenrankbij, heggenranklieveheersbeestje, struiksprinkhanen enzovoorts. Verder zijn de veldmuizen en helaas ook bruine ratten toegenomen. Er zijn roofdieren die beide opeten. Vanaf 2016 is er een steenuil met ieder jaar kuikens geweest. Gewasbescherming: Er wordt geen vergif gebruikt. Nog biologisch nog chemisch. De natuur moet het zelf oplossen. Om de pawpaw wordt koper gedaan, om ze in de jonge jaren te beschermen tegen slakken. Verder worden alleen 50 cm grote pawpaws uitgeplant. Zodra een soort in productie komt wordt er geëvalueerd hoe succesvol de soort/het ras is. Als hij na drie tot vijf jaar nog niet succesvol is wordt hij verwijdert en vervangen voor een ander. Er wordt wel gekeken of het niet komt door een te slechte bestuiving of verkeerde standplaats, want dan wordt geprobeerd dit probleem op te lossen. Ziektes in takken worden er als mogelijk uitgeknipt. Is het ras te gevoelig dan wordt het ras verwijdert. Het is goed mogelijk dat vrijwel alle abrikozen verwijdert gaan worden, want deze blijken tot nog toe te ziektegevoelig (monilia). Ook de meeste kiwibessen zijn niet geschikt, omdat ze te vorstgevoelig zijn (voorjaar). De kunekune varkens bleven goed van de fruitbomen af, maar de echte landvarkens vreten de stammen aan. Daarom is er dassengaas om de bomen gedaan. Verder worden sommige gewassen beschermder geteeld vanwege de knaagdieren. Aardperen hebben in de vollegrond vrijwel geen kans, omdat de veldmuizen ze opeten. Veldmuizen zijn bepalender gebleken dan slakken wat er wel en niet geteeld kan worden. Soorten die gevoelig zijn voor veldmuizen staan in bakken. De groenteplantjes worden zo groot en afgehard mogelijk uitgeplant. Er wordt gekeken naar soorten/rassen die goed lukken en soorten/rassen die niet lukken. Er wordt gestopt met dingen die niet lukken. De groenten worden ook, als nodig, beschermd met gaas. Kosten: Alles is uit eigen geld betaald. De investering in materialen, planten enzovoorts is ongeveer €28.000. Ongeveer €17.000 zit in planten. Er moet wel nog meer in materialen geïnvesteerd worden. Er was al een volwassen haag, bruikbare poort, oude koeienstal en er waren volwassen fruitbomen (paar van 7, 30 en 80 jaar oud) aanwezig. Op dit moment gaat het meeste geld naar de kruidlaag, die is veruit het duurste en meest tijdrovende laag om te ontwikkelen. De schatting is dat iedere vierkante meter 20-40 euro gaat kosten. Dit is tevens zo hoog omdat niet alles lukt en het anders tientallen jaren gaat duren om de kruidlaag te ontwikkelen. Soms lukken sommige soorten pas een paar jaar later, omdat dan blijkbaar iets in de bodem verandert is. Smalle weegbree wilde niet direct lukken, maar gaat nu goed. Hetzelfde geldt voor fluitenkruid en gewone margriet. Ontwerp: Het ontwerp is met paint gemaakt. Er is tot op microniveau op in te zoomen en van veraf is de grove lijn te zien. Het is geen professioneel programma, maar het is gratis en gemakkelijk in gebruik. De paden zijn ingetekend de moestuin ligt aan de noordkant en het varkenshok ligt aan de rechterkant. Verder is te zien dat over het terrein oppervlakte water verdeeld is en het donkerbruine zijn plantenborders. In het gras en onder de bomen staan ook bloemen, maar deze stukken hebben dezelfde kleur als de rest van het voedselbos. Verder is het lichtgele een zandbak. Het rode is een koude kas. Beplantingsplan: In het beplantingsplan wordt in principe niet verder ingezoomd dan op het kleine stuikniveau. Het wordt anders een onleesbaar bestand. Verder verandert de kruidlaag ook nog sterk. Af en toe zijn dure of voedselbos specifieke kruidachtige toch ingetekend. Monique Knops-Verhoef houdt van grote en gevulde bloemen en soorten die goed zijn voor honingbijen. Gevulde bloemen staan er maar weinig omdat ze niet goed zijn voor bestuivers. Als ze toch geplant worden dan zijn ze bedoeld als eyecatchers en als snijbloem. Omdat kroonbladen geur verspreiden geven dubbele bloemen ook meer geur af, dus vanwege geur kunnen ze ook geplant zijn. Robert houdt van botanische soorten en is een plantenverzamelaar. Het hele jaar door moet er iets zijn om van te genieten. Als mogelijk wordt er voor soorten gekozen die een lekkere geur verspreiden. Het liefste wordt er voor soorten gekozen die te vermeerderen zijn, weinig onderhoud nodig hebben, bijdragen aan de biodiversiteit van het terrein, lang bloeien, geuren, op tijden bloeien dat er weinig bloemen zijn, enkel zijn, goed kunnen concurreren met gras en redelijk tot goed winterhard zijn. Het is daarbij niet belangrijk of ze inheems of uitheems zijn, zolang ze maar niet op de plek van aanplant invasief zijn. Niet eetbare soorten: Tussen alle eetbare soorten staan giftige soorten, zoals aronskelken, salomonszegels en bijvoorbeeld narcissen. Giftige soorten geven stoffen af via de wortels en bladeren die meehelpen om een gezond bodemleven te krijgen. Dieren gebruiken ze ook als medicijn. Sommige ongewenste diersoorten schrikken ze ook af. Ze zijn onmisbaar in een ecosysteem. “Onze vier kinderen leren wat eetbaar en giftig is” R. Knops. Tussen 1,5-2,5 jaar is een klein risico op vergiftiging, omdat ze dan veel in hun mond stoppen. Vanaf 2,5 is de kans op vergiftiging nog veel kleiner, want dan stoppen ze al niet snel meer iets zomaar in de mond. Robert en Monique leren hun kinderen wat eetbaar en giftig is. Totale aantal soorten: 1339 (ruwe schatting van soorten en hele verschillende eetbare rassen) Vaste eetbare soorten: 358 (in werkelijk iets meer en de rassen zorgen voor een nog grotere diversiteit) Fruit- en notenrassen en eetbare planten: Eenjarige groenten en kruiden: 100 (normaal gesproken ieder jaar rond de 100 / alleen de hele verschillende zijn geteld) Fruitsoorten: plusminus 100 (116 / 16 vanaf gehaald, omdat niet alle soorten even geweldig zijn / een paar staan in Hulsberg / plus veel bijzondere hybriden) Fruitrassen: plusminus 482 (sommige rassen lijken op elkaar en zijn dus als 1 geteld / van de aardbeien zijn met name veel rassen niet meegeteld, omdat niet zeker is welke rassen nog leven / sommige rassen staan in Hulsberg) Notensoorten: plusminus 25 (alleen de echte duidelijke zijn geteld / niet alle zijn super eetbaar) Notenrassen: plusminus 60 (sommige rassen lijken op elkaar en zijn dus als 1 geteld) Vaste groenten/kruiden/specerijen soorten: tot. 133 soorten (33 houtige, 88 vaste en winterharde kruidachtige, 12 niet winterharde vaste groenten (dit verandert sterk / niet alle soorten zijn veel alleen echte soorten / rassen zijn niet geteld) Sierplanten soorten: 564 (764 / 200 er vanaf gehaald / ruwe schatting, want verandert snel / verschillende rassen zijn als één gepakt ookal zit er veel verschil tussen)
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
3403
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2015
Locatie:
Array ( [address] => Cijnsberg, 6191 Beek, Nederland [lat] => 50.937460980919 [lng] => 5.8137683904602 [zoom] => 19 [place_id] => ChIJX9eeXsTAwEcR7HA7CGsjHR8 [street_name] => Cijnsberg [city] => Beek [state] => Limburg [state_short] => LI [post_code] => 6191 [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
https://www.moestuinforum.nl/blogs/blog/316-voedselbos-beek-en-hulsberg/
Facebook pagina van/over het voedselbos:
https://rise.articulate.com/share/9jctf8ga41ncMR35CaGE32GfPglKtFKk#/lessons/EvAu7_uVnQbiqUrDQnf-slN07i-vwLmw
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
Los, silt of lemig zand
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
dieper
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Boomgaard
Bestemming::
Agrarisch
Meer fotos toevoegen:
Array ( [0] => Array ( [foto] => 3405 ) [1] => Array ( [foto] => 3459 ) [2] => Array ( [foto] => 3404 ) [3] => Array ( [foto] => ) )
Deze economische test gaat over het jaar:
2020
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Land is mijn eigendom
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Particulier bezit
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Geen
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
Bestemming is Agrarische grond met natuurwaarde.
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
In ruimte mate
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
Voldoende
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
In ruimte mate
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
In ruimte mate
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een vijver:
Gemiddeld
Er lopen kippen of eenden:
Nauwelijks
Er komen varkens of schapen langs:
Nauwelijks
We mulchen met compost/mulch van elders:
Nauwelijks
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Nauwelijks
Er staan bijenkasten:
In ruimte mate
Er worden eenjarigen geteeld:
Voldoende
Afzet verse producten:
5-10 kilometer
Afzet houdbare producten:
5-10 kilometer
Afzet voor restaurants:
Nvt
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
1-5 kilometer
Workshops en cursussen:
1-5 kilometer
Zorg/begeleiding/therapie:
Nvt
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
0
Verkoop aan restaurants/horeca:
0
Losse verkoop aan consumenten:
5200
Abonnementverkoop aan consumenten:
0
Excursies, rondleidingen:
200
Cursussen en workshops:
100
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Verkoop hout:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
Wij verwerken alles voor onszelf. Dit is dus een inkomen. We besparen gauw 100 per week als niet meer. Let wel op dat we ook de moestuin hierin meerekenen. De dieren rekenen we niet mee, want daar leveren we op in. We eten daardoor anders en vooral luxer. Sommige producten zouden anders te duur voor ons zijn.
Oogstkosten:
0
Snoeien en beheren:
0
Vervoeren/bezorgen:
825
Opslagkosten:
0
Verzekeringskosten:
0
Organisatie en administratie:
0
Marketing en reclame:
0
Opleidingskosten:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
300
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
60
Overig:
400
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
Hierboven Verwerken producten. Je moet vanalles hebben (potten, gist...) Hieronder We investeren nog altijd in het terrein. We zijn nu palen aan het inkopen voor de klimmers. Dit is veel gebruiksvriendelijker. Verder investeren we ook nog altijd in kruidachtigen en soms vervang ik bomen en struiken die niet bevallen met andere. Omdat de dieren vrij los van het voedselbos staan en omdat je op dieren alleen inleverd zijn deze niet meegenomen in onkosten.
Plantgoed:
1000
Hekwerk:
3000
Gebouw:
0
Overige structuur (paden bijv):
0
Overig:
250
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
5000
Oogst lage kruinlaag:
80
Oogst struiklaag:
85
Oogst kruidlaag:
20
Oogst overige lagen:
0
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
2-5 personen
Dagbesteding:
geen
Loonwerker:
geen
Freelancer:
geen
Vrijwilliger:
geen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
Mijn vrouw en ik doen het onderhoud. We oogsten veel, maar halen het zelden om alles te oogsten. Verder is het ene jaar een goed jaar voor dat en weer een slecht jaar voor iets anders. Het andere jaar kan het andersom zijn. Sommige producten zullen echter nooit heel productief zijn, maar zijn wel luxe producten. Ik heb de kilo's uit de moestuin niet meegenomen, omdat dit een vertekend beeld geeft. Verder is dit een ruwe schatting, want ik weet niet alles. We wegen niet alles, dus ik heb ook gekeken op internet wat de productie zou moeten zijn en geschat vanuit bomen die hier zeker aan voldoen en bomen die kleiner zijn en dus ook minder productief zijn. Let op dat we de peren niet allemaal verwerken (jaarlijks gauw 3150 kg). Veel producten die we maken zouden duur zijn in de winkel (als ze te koop zouden zijn).
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
De prunussen waren dit jaar matig tot slecht. De peren en appels waren goed. Verder neemt de productie van de tamme kastanjes toe.
Datum van invoeren:
20201030
Project:
Array ( [0] => 3464 )
Jaar:
2020
Omzet:
5500
Oogst:
0
Kosten:
1185
Incidentele kosten:
4250
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
10 jaar
Hoe noem je deze plot?:
sneeuwappel
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
De oudste boom is een sneeuwappel uit zeker 1990. Ernaast staan struiken en halfstam fruitbomen aangeplant uit maximaal 2015 (de meeste zullen echter gauw 2 jaar ouder zijn). Langs en onder de fruitsoorten staan stinsen en diverse andere bloemplanten. Deze zijn nagenoeg ook allemaal aangeplant vanaf 2015.
Project:
Array ( [0] => 3464 )

bodemleven_tests testresultaten

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

Opgave: 30-okt-2020 – sneeuwappel bij: Voedselbos Beek

Datum meting:
20201030
Brandnetel:
Zeldzaam
Distel:
Talrijk
Zuring:
Schaars
Smeerwortel:
Schaars
Wilgenroosje:
Zeldzaam
Hondsdraf:
Zeldzaam
Gras:
Talrijk
Nog een plant toevoegen:
Array ( [0] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Galanthus elwesii [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Talrijk ) [1] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Galanthus nivalis [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [2] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Persicaria amplexicaulis [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [3] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Actinidia arguta [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [4] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Paeonia suffruticosa [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Zeldzaam ) [5] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Sorbus torminalis [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [6] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Asimina triloba [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Talrijk ) [7] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Thalictrum lucidum [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [8] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Sanguisorba officinalis [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [9] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Malus domestica [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [10] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Prunus domestica [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [11] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Anthriscus sylvestris [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [12] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Tanacetum vulgare [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [13] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Heracleum sphondylium [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [14] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Mentha suaveolens, synoniem: Mentha rotundifolia [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Talrijk ) [15] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Torilis japonica [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [16] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Pastinaca sativa subsp. urens [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [17] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Nandina domestica [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [18] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Ficus carica [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [19] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Ribes nigrum [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [20] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Ribes × nidigrolaria, Ribes nidigrolaria of Ribes nigrum × uva-crispa [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [21] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Forthysia x intermedia [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [22] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Lonicera caerulea kamschatica [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [23] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Indigofera himalayensis 'Silk Road' [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [24] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [25] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Rosa spec. (sier) [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [26] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Rubus strigosus [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [27] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Narcissus spec. (sier) [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [28] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Ranunculus repens [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Talrijk ) [29] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Ranunculus repens [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [30] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Taraxacum officinale [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [31] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Cardamine pratensis [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [32] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Alliaria petiolata [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [33] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Centaurea jacea [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [34] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Stellaria media [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [35] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Melittis melissophyllum 'Royal Velvet Distinction' [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [36] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Euphorbia esula [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Talrijk ) [37] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Linaria vulgaris [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [38] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Pimpinella major [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [39] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Chaerophyllum temulum [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [40] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Stachys sylvatica [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [41] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Collinsonia canadensis [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Zeldzaam ) [42] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Sisymbrium officinale [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [43] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Bryonia dioica [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Zeldzaam ) [44] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Impatiens glandulifera [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [45] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Caryopteris divaricata [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [46] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Isodon umbrosus [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Zeldzaam ) [47] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Paeonia lutea [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Zeldzaam ) [48] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Clethra barbinervis [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Zeldzaam ) [49] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Colutea x media ‘Copper beauty [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Zeldzaam ) [50] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Lespedeza thunbergii [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Schaars ) [51] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Morus rubra (dwerg) [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Zeldzaam ) [52] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Dactylis glomerata [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Talrijk ) [53] => Array ( [latijnse_naam_van_plant] => Schedonorus arundiacea [hoe_vaak_deze_voorkomt] => Talrijk ) )
Plot:
Array ( [0] => 3465 )
Biodiversiteitsindex:
0.96
Jaar:
2020

Eefde

De naam van het voedselbos:
Eefde
Aantal vierkante meters:
5000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => dr vd boevenlaan 2 eefde [lat] => 52.1653374 [lng] => 6.2247861 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJYxY403yTx0cRe1Z7DmrGFXo [street_number] => 2 [street_name] => Doctor van de Hoevenlaan [city] => Eefde [state] => Gelderland [state_short] => GE [post_code] => 7211 AL [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Gemengd bos
Bestemming::
Bos

boomgaard het Elfde Gebod

De naam van het voedselbos:
boomgaard het Elfde Gebod
Aantal vierkante meters:
18000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2020
Locatie:
Array ( [address] => Barneveldsestraat 11, Scherpenzeel, Nederland [lat] => 52.0970701 [lng] => 5.5125331 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJSfhUU1JOxkcRvGRm8aQgbto [name] => Barneveldsestraat 11 [street_number] => 11 [street_name] => Barneveldsestraat [city] => Scherpenzeel [state] => Gelderland [state_short] => GE [post_code] => 3925 MJ [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
0,5 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
biologische tuinderij
Bestemming::
Agrarisch
Meer fotos toevoegen:

Natuur Goed Texel

De naam van het voedselbos:
Natuur Goed Texel
Aantal vierkante meters:
10000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Op een voormalig opslagterrein van een grondwerk bedrijf startten we in 2019 een natuurlijke tuin op basis van de principes van het voedselbos en permacultuur. Het terrein heeft royale boomsingels die een uitstekende basis vormen voor het boskarakter. De grote open vlaktes tussen de singels worden daarop opgezet naar een meerlaagse beplanting. We verwachten in 5 jaar tijd het gehele terrein op die manier in te richten, maar kiezen ervoor het in fases aan te pakken. Dat geeft ons de tijd om te leren we over de grondsoort, waterstanden, windgevoeligheid (op ons eiland een belangrijke factor) en opbrengsten. Het geeft ook de gelegenheid om de markt in relatie tot onze eigen kwaliteiten te leren kennen. Siem heeft 40 jaar ervaring met aanleg van terreinen, kent alle grondsoorten en waterstanden van Texel en de beperkingen van het winderige eiland. Conradine is al 30 jaar ontwerper en beheerder van openbare beplantingen. Alle kennis die we in de tijd hebben opgedaan komt samen in ons voedselbos. We zien het zelf ook als een voorbeeld tuin voor de mogelijkheden van tuinieren met de natuur op Texel. Tuinontwerp en -advies is een van onze inkomstenbronnen.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
3446
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2019
Locatie:
Array ( [address] => Koningsweg 4, Oosterend, Nederland [lat] => 53.0876855 [lng] => 4.8691682 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJ_RmfwJAxz0cRu82YpOn2cGg [name] => Koningsweg 4 [street_number] => 4 [street_name] => Koningsweg [city] => Oosterend [state] => Noord-Holland [state_short] => NH [post_code] => 1794 HN [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
https://natuurgoed.org/
Facebook pagina van/over het voedselbos:
https://www.facebook.com/Voedselbos-Natuur-Goed-Texel-105105258067026
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
2 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Kleigrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15-60 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Boomsingels met weiland
Bestemming::
Deze economische test gaat over het jaar:
2019
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Particulier bezit
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Geen
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
Ons bedrijf Natuur Goed is een VOF. Het terrein is eigendom buiten de VOF.
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Niet
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Niet
Het voedselbos heeft een vijver:
Klein
Er lopen kippen of eenden:
Niet
Er komen varkens of schapen langs:
Niet
We mulchen met compost/mulch van elders:
Niet
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Nauwelijks
Er staan bijenkasten:
Niet
Er worden eenjarigen geteeld:
Nauwelijks
Afzet verse producten:
Nvt
Afzet houdbare producten:
Nvt
Afzet voor restaurants:
Nvt
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
5-10 kilometer
Workshops en cursussen:
5-10 kilometer
Zorg/begeleiding/therapie:
Nvt
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
0
Verkoop aan restaurants/horeca:
0
Losse verkoop aan consumenten:
0
Abonnementverkoop aan consumenten:
0
Excursies, rondleidingen:
0
Cursussen en workshops:
500
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Verkoop hout:
0
Overig:
10000
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
In de opstartfase lukt het niet om inkomsten uit de producten van het terrein te verkrijgen. Het geven van workshops is nog in opstart maar levert al wel geld op. Onze hoofdinkomstenbron is het ontwerpen, projectleiding en aanleg van terreinen voor derden.
Oogstkosten:
0
Snoeien en beheren:
0
Vervoeren/bezorgen:
0
Opslagkosten:
0
Verzekeringskosten:
150
Organisatie en administratie:
1500
Marketing en reclame:
50
Opleidingskosten:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
100
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
50
Overig:
1000
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
Dit jaar is er ongeveer 1000 m2 puinvrij gemaakt. De kosten zijn dan met name stortkosten en transport.
Plantgoed:
750
Hekwerk:
250
Gebouw:
500
Overige structuur (paden bijv):
250
Overig:
250
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
20
Oogst lage kruinlaag:
0
Oogst struiklaag:
0
Oogst kruidlaag:
0
Oogst overige lagen:
0
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
1 persoon
Dagbesteding:
geen
Loonwerker:
geen
Freelancer:
geen
Vrijwilliger:
geen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
Het bedrijf en terrein is ons eigendom en onze inkomstenbron. We werken samen. Voor projecten voor derden werken we samen met de sociale werkplaats, De Bolder. Incidenteel kunnen daarvan krachten op ons terrein worden ingezet. In basis moet de natuur het werk doen en doen we workshops waarin mensen hun eigen pluk gaan bereiden. Zij oogsten en verwerken tegen betaling.
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
Het jaar was ingepland als ontwikkeljaar waarbij we vooral de workshops alvast wilden gaan houden. Eten uit de natuur kan immers al met onkruiden die altijd aanwezig zijn op ieder terrein, dus ook bij ons. We oogsten madelief, kaasjeskruid, brandnetel en wel 20 andere soorten en laten dat verwerken tot een (h)eerlijke lunch of diner. In de aanloop was het niet mogelijk voor het einde van het groeiseizoen voldoende bekendheid onder de doelgroep te ontwikkelen. Het terrein is ontwikkeling en dat gaat volgens plan. Het eigendom is echter de eerste stap. Dat zal in 2o20 worden gerealiseerd.
Datum van invoeren:
20201030
Project:
Array ( [0] => 3447 )
Jaar:
2019
Omzet:
500
Oogst:
0
Kosten:
1850
Incidentele kosten:
2000

Ketelbroek

Meer fotos toevoegen:
Extra gebruiker:
De naam van het voedselbos:
Ketelbroek
Aantal vierkante meters:
24.000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
1481
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2009
Locatie:
Array ( [address] => Plakseweg, 6562 LR Groesbeek, Nederland [lat] => 51.769519 [lng] => 5.9690344 [zoom] => 14 [place_id] => EilQbGFrc2V3ZWcsIDY1NjIgTFIgR3JvZXNiZWVrLCBOZXRoZXJsYW5kcyIuKiwKFAoSCf1KitxjDMdHEa_mCrj_qz_UEhQKEgnnQz4PYwzHRxGz8xzP3wlL9w [name] => Plakseweg [street_name] => Plakseweg [city] => Groesbeek [state] => Gelderland [state_short] => GE [post_code] => 6562 LR [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
0,5 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Los, silt of lemig zand
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Akkerbouw
Bestemming::
Agrarisch
Project:
Array ( [0] => 1479 )
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
7 jaar
Hoe noem je deze plot?:
Kastanjeboomplot
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Kastanjeboom als centerboom; 5 meter radius cirkel; plot niet heel representatief voor het hele voedselbos; er groeiden niet veel bomen/struiken in deze plot; maar één plot voor 2,4 ha

bodemleven_tests testresultaten

Kastanjeboomplot – Ketelbroek

Datum meting:
20200928
Aantal wormen:
3
Aantal Naaktslakken:
1
Aantal huisjesslakken:
1
Aantal spinachtigen:
30
Aantal pissebedden:
100
Aantal duizendpoten:
0
Aantal miljoenenpoten:
0
Aantal kevers:
2
Aantal mieren:
10
Aantal mollen:
0
Kwam je nog meer diersoorten tegen? Beschrijf het hier:
het was bewolkt en fris, geen wind, langzaam aan het donker worden
Hoe lang was je bezig met tellen?:
1-15 minuten
Met hoeveel mensen heb je gezocht?:
2
Foto van de plaat direct na het omkeren:
Aantal wormen:
1-2
Aantal Naaktslakken:
1-2
Aantal huisjesslakken:
1-2
Aantal spinachtigen:
Meer dan 10
Aantal pissebedden:
Meer dan 10
Aantal duizendpoten:
0
Aantal miljoenenpoten:
0
Aantal kevers:
1-2
Aantal mieren:
3-10
Aantal mollen:
0
Foto van de plaat direct na het omkeren:
Aantal wormen:
1-2
Aantal naaktslakken:
1-2
Aantal huisjesslakken:
1-2
Aantal spinachtigen:
Meer dan 10
Aantal pissebedden:
Meer dan 10
Aantal duizendpoten:
0
Aantal miljoenenpoten:
0
Aantal kevers:
1-2
Aantal mieren:
3-10
Aantal mollen:
0
Foto van de plaat direct na het omkeren:
Aantal wormen:
1-2
Aantal naaktslakken:
1-2
Aantal huisjesslakken:
1-2
Aantal spinachtigen:
Meer dan 10
Aantal pissebedden:
Meer dan 10
Aantal duizendpoten:
0
Aantal miljoenenpoten:
0
Aantal kevers:
1-2
Aantal mieren:
3-10
Aantal mollen:
0
Plot:
Array ( [0] => 1482 )

co_2_bomen_tests testresultaten

co_2_bodem_tests testresultaten

biodiversiteit_tests testresultaten

voedselbos Chaam en voedselbos Galder

De naam van het voedselbos:
voedselbos Chaam en voedselbos Galder
Aantal vierkante meters:
10.000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Voedselbos Chaam is 1 hectare en reeds 3.5 jaar voedselbos in ontwikkeling. Het was deels grasland en deels bestaand bos. Voedselbos galder is 1 hectare grasland en nog te ontwerpen voedselbos. Komende winter gaat de eerste aanplant de grond in.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2017
Locatie:
Array ( [address] => Vianenstraat 3, 4861 TJ Chaam, Nederland [lat] => 51.514051141039 [lng] => 4.8614149392094 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJfZgjNF2jxkcRzX--y6Q6x9M [street_number] => 3 [street_name] => Vianenstraat [city] => Chaam [state] => Noord-Brabant [state_short] => NB [post_code] => 4861 TJ [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
https://www.facebook.com/VoedselbosChaam/
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
0,5 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Los, silt of lemig zand
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15-60 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Gemengd bos
Bestemming::
Bos
Deze economische test gaat over het jaar:
2019
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Land is mijn eigendom
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Stichting
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Subsidie Natuur en Landschap (SNL)
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Voldoende
Het voedselbos heeft een vijver:
Groot
Er lopen kippen of eenden:
Niet
Er komen varkens of schapen langs:
Niet
We mulchen met compost/mulch van elders:
Voldoende
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Nauwelijks
Er staan bijenkasten:
Niet
Er worden eenjarigen geteeld:
Nauwelijks
Afzet verse producten:
1-5 kilometer
Afzet houdbare producten:
1-5 kilometer
Afzet voor restaurants:
1-5 kilometer
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
1-5 kilometer
Workshops en cursussen:
Zorg/begeleiding/therapie:
1-5 kilometer
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
0-500 euro
Verkoop aan restaurants/horeca:
0-500 euro
Losse verkoop aan consumenten:
0-500 euro
Abonnementverkoop aan consumenten:
0
Excursies, rondleidingen:
500-1k euro
Cursussen en workshops:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
5k-10k euro
Verkoop hout:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
Oogstkosten:
0 euro
Snoeien en beheren:
0-500 euro
Vervoeren/bezorgen:
0-500 euro
Opslagkosten:
0 euro
Verzekeringskosten:
0 euro
Organisatie en administratie:
0-500 euro
Marketing en reclame:
0 euro
Opleidingskosten:
500-1k euro
Zorg/begeleiding/therapie:
0-500 euro
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
1k-5k euro
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
1k-5k euro
Overig:
0 euro
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
Plantgoed:
0-1k euro
Hekwerk:
0 euro
Gebouw:
0-1k euro
Overige structuur (paden bijv):
0-1k euro
Overig:
0 euro
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
< 10 kilo
Oogst lage kruinlaag:
< 10 kilo
Oogst struiklaag:
< 10 kilo
Oogst kruidlaag:
< 10 kilo
Oogst overige lagen:
< 10 kilo
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
1 persoon
Dagbesteding:
1 persoon
Loonwerker:
1 persoon
Freelancer:
1 persoon
Vrijwilliger:
2-5 personen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
Datum van invoeren:
20200915
Project:
Array ( [0] => 1348 )
Jaar:
2019
Omzet:
9000
Oogst:
20
Kosten:
6750
Incidentele kosten:
0

Trent

De naam van het voedselbos:
Trent
Aantal vierkante meters:
15000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Voedselbos en medicinale prairie
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2018
Locatie:
Array ( [address] => Beemdsteeg 9, 5411 NG Zeeland, Nederland [lat] => 51.679001061463 [lng] => 5.7092491155328 [zoom] => 16 [place_id] => ChIJVWap3HMbx0cR5N6JsCc48BY [street_number] => 9 [street_name] => Beemdsteeg [city] => Zeeland [state] => Noord-Brabant [state_short] => NB [post_code] => 5411 NG [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
Het voedselbos grenst aan natuur
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
60-120 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Weiland
Bestemming::
Agrarisch

Voedselbos Eik&Linde

De naam van het voedselbos:
Voedselbos Eik&Linde
Aantal vierkante meters:
10000 ㎡
Korte beschrijving van het voedselbos:
Ons voedselbos is ontworpen volgens de principes die zijn vastgelegd in de green deal. Ons woonhuis ligt MIDDEN in het voedselbos, dus we worden straks als het bos gegroeid is omarmt door de natuur.
Heb je een foto/logo/verbeelding van je voedselbos?:
1317
Wat is de startdatum van het voedselbos?:
2019
Locatie:
Array ( [address] => 7274 GH Geesteren, Nederland [lat] => 52.1625089 [lng] => 6.4919946 [zoom] => 14 [place_id] => ChIJcaxJnN-Kx0cRFo4BKsRm1zc [name] => 7274 GH [city] => Geesteren [state] => Gelderland [state_short] => GE [post_code] => 7274 GH [country] => Nederland [country_short] => NL )
Website van/over het voedselbos:
Facebook pagina van/over het voedselbos:
http://www.voedselboseikenlinde.nl
Waar vind je het dichtstbijzijnde gebied met veel biodiversiteit?:
0,5 kilometer
Wat is de grondsoort?:
Zandgrond
Wat is de hoogste grondwaterstand in januari?:
15-60 centimeter onder het maaiveld
Wat was/is de uitgangssituatie van je voedselbos?:
Weiland
Bestemming::
Agrarisch,Wonen
Deze economische test gaat over het jaar:
2019
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd?:
Land is mijn eigendom
Welke rechtsvorm is van toepassing?:
Maatschap/VOF
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject:
Geen
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving:
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag:
Nauwelijks
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag:
Niet
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag:
Niet
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren:
Niet
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek:
Niet
Het voedselbos heeft een vijver:
Groot
Er lopen kippen of eenden:
Niet
Er komen varkens of schapen langs:
Niet
We mulchen met compost/mulch van elders:
Niet
Het voedselbos past rijenteelt toe:
Niet
Er staan bijenkasten:
Niet
Er worden eenjarigen geteeld:
Niet
Afzet verse producten:
Nvt
Afzet houdbare producten:
Nvt
Afzet voor restaurants:
Nvt
Afzet voor zelfplukabonnementen:
Nvt
Afzet voor Excursies en rondleidingen:
Nvt
Workshops en cursussen:
1-5 kilometer
Zorg/begeleiding/therapie:
1-5 kilometer
Verkoop aan groothandel en/of winkels:
0
Verkoop aan restaurants/horeca:
0
Losse verkoop aan consumenten:
0
Abonnementverkoop aan consumenten:
0
Excursies, rondleidingen:
0
Cursussen en workshops:
0
Zorg/begeleiding/therapie:
0
Verkoop hout:
0
Overig:
0
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt?:
Oogstkosten:
0 euro
Snoeien en beheren:
0 euro
Vervoeren/bezorgen:
0 euro
Opslagkosten:
0 euro
Verzekeringskosten:
0 euro
Organisatie en administratie:
0 euro
Marketing en reclame:
0 euro
Opleidingskosten:
0 euro
Zorg/begeleiding/therapie:
0 euro
Zaaigoed, mulch, diervoeder:
0 euro
Hypotheek/huur/pacht/aflossing:
0 euro
Overig:
0 euro
Als je overig hebt ingevuld kun je hier toelichten wat de inkooppost inhoudt?:
Plantgoed:
0-1k euro
Hekwerk:
0 euro
Gebouw:
0 euro
Overige structuur (paden bijv):
0 euro
Overig:
0 euro
Oogst hoge kruinlaag in kilo's:
< 10 kilo
Oogst lage kruinlaag:
< 10 kilo
Oogst struiklaag:
< 10 kilo
Oogst kruidlaag:
< 10 kilo
Oogst overige lagen:
< 10 kilo
Full time baan / 40 uur werk per week:
geen
Part time baan / 20 uur werk per week:
geen
Dagbesteding:
geen
Loonwerker:
geen
Freelancer:
geen
Vrijwilliger:
geen
Eventuele toelichting bij het mensengedeelte:
Eventuele toelichting over dit jaar als geheel:
We hebben in 2019 dit kavel met boerderij aangekocht er staan wat hoge bomen (een kastanje, een stoofpeer, een walnoot) en er is een aantal fruitbomen op het terrein. We hebben geen inkomsten. Afgelopen jaar de wind haag geplant, dit jaar (2020) gaan we van start met de aanplant van de volgende fase. We hebben geen mensen in dienst, we doen alles zelf samen met vrienden en vrijwilligers. We hebben alleen kosten gemaakt: windhaag bomen aangekocht (750 stuks) en ontwerp laten maken door Plantschap (Evelyne Derksen)
Datum van invoeren:
20200914
Project:
Array ( [0] => 1314 )
Jaar:
2019
Omzet:
0
Oogst:
20
Kosten:
0
Incidentele kosten:
0
Hoe oud is de aanplant en opschot in dit plot gemiddeld?:
0 jaar
Hoe noem je deze plot?:
In ons ontwerp komt hier het fruitzuiden.
Heb je nog meer toe te lichten in algemene zin over dit plot?:
Het is grasland, al een jaar niks aan gedaan. De bodem begint te herstellen van jaren lang maai en machines. Er komen langzamerhand mierenhopen, het gras is heel hoog geweest en nu weer gaan hangen. Er is nog niet veel 'onkruid' te ontdekken, en in dit plot (en eigenlijk over het hele bos hebben we nog geen bomen aangeplant. Behalve de windhaag. Deze boom staat er al meer dan 50 jaar gok ik: geeft nu al voor het tweede jaar (sinds wij hier wonen) 100 kilo stoof peren...
Project:
Array ( [0] => 1314 )

bodemleven_tests testresultaten

Opgave: 14-sep-2020 – In ons ontwerp komt hier het fruitzuiden en het stukje exotica….. bij: Voedselbos Eik&Linde

Datum meting:
20200914
Foto van de plaat direct na het omkeren:
https://voedseluithetbos.nl/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Video-2020-09-14-at-16.58.04.mp4
Aantal wormen:
0
Aantal Naaktslakken:
0
Aantal huisjesslakken:
0
Aantal spinachtigen:
0
Aantal pissebedden:
0
Aantal duizendpoten:
0
Aantal miljoenenpoten:
0
Aantal kevers:
0
Aantal mieren:
0
Aantal mollen:
0