Voedselrijke bosbouwinnovatie met POP3 plattelandssubsidie

24-1-2018, Marieke Karssen, The Plant en Frank Gorter, landgoed Welna

Landgoederen staan in deze tijd voor vele uitdagingen. Financieel is er weinig speelruimte en kansen liggen niet voor het oprapen. In een complex speelveld van regelgeving, marktafhankelijkheid, erfkwesties en afnemende subsidies is het niet eenvoudig om te innoveren.

Met de honorering van de POP3 innovatiesubsidie voor Landgoed Welna en the Plant wordt er een nieuwe mogelijkheid voor de bosbouw onderzocht en uitgewerkt: voedselbossen. Op vier standaard bosbouwpercelen op landgoed Welna worden vier verschillende businesscases ontwikkeld in samenwerking met zoveel mogelijk stakeholders. De bedoeling is dat straks ook andere landgoederen en terreinbeheerders hiermee hun eigen innovatie kunnen starten.

Vier voedselbosmodellen uitgaande van bestaande bosbouwlandschappen

De vier businesscases draaien om het idee dat er zowel ecologische als economische vooruitgang is te boeken in de bestaande bosbouw door middel van voedselbossen. De huidige opbrengsten zijn laag en er is nauwelijks sprake van opbouw in het ecosysteem door de bestaande productiesoorten. Dit leidt tot verzuring van de bodem, afname van nutriëntenaanbod en de algemene achteruitgang de biodiversiteit. Dat hoeft niet zo te zijn. In het verleden was de Veluwe een soortenrijk loofbos met een ontwikkelde bosbodem. Door toedoen van de mens is dat verdwenen. Voedselbossen gaan uit van het herstellen van het ecosysteem, waarbij soorten worden gebruikt die een brede variatie aan producten opleveren die bruikbaar zijn voor de mens.

Dit project gaat onderzoeken hoe beide problemen: economie en ecologie, in een win-win vorm kunnen worden aangepakt door middel van vier voedselbosontwerpen die zich richten op verschillende output. Hierbij wordt rekening gehouden met interessante oogstmodellen waarmee de economie van het terrein een nieuwe toekomstvaste impuls kan krijgen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om aan te haken bij brede maatschappelijke bewegingen die al gaande zijn: meer beleving en meer verbinding met lokale economie en gemeenschap.

Meer over het project

Wouter van Eck en Fransjan de Waard van stichting Voedselbosbouw Nederland zullen samen met studenten van Van Hall Larenstein beginnen met een uitgebreid onderzoek op het land, en zoveel mogelijk leren van de uitgangssituatie van het terrein. Familie, buren, betrokken overheden en andere relevante stakeholders zoals bijvoorbeeld de Bosgroepen, zullen vanaf het begin nauw bij dit proces betrokken worden, zodat ook zij hun kennis en input aan zowel onderzoek als uitkomsten toevoegen. Hierdoor leren we ook welke impact de businesmodellen zullen hebben op bestaande regelgeving en subsidies en wellicht wegen openen naar nieuwe.

Het project start in het voorjaar van 2018 en zal een jaar later zijn afgerond. Aan het eind liggen er vier ontwerpen + businesscases specifiek voor landgoed Welna en vier generieke businescases die met een breder publiek kunnen worden gedeeld. Deze worden via een website ontsloten, zodat ook andere bos- en natuurterreinbeheerders hiermee in hun eigen situatie kunnen gaan ontwikkelen. Het is de opzet om hiermee een start te maken met het cijfermatig onderbouwen van voedselbosplannen zodat financiering voor dergelijke initiatieven steeds makkelijker mogelijk kan worden.

Meer informatie

Meer inhoudelijke informatie over het project en de historie ervan is te vinden op de projectpagina Agro- ecologie en landgoederen op The Plant.
Neem bij vragen contact op met Marieke Karssen, info@theplant.nl

Dit project wordt gesteund door:
Provincie Gelderland & Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

The Plant
Landgoed Welna
Stichting Voedselbosbouw Nederland
De Bosgroepen
Hogeschool Van Hall Larenstein
Hogeschool Van Hall Larenstein