De resultaten van de onderzoeken

Drie studenten van Van Hall Larenstein hebben (veld)onderzoek gedaan voor dit project.
In juni 2018 is een eerste verslag verschenen over het Broedvogelonderzoek op Landgoed Welna.
Lees hier de blog over de tussentijdse resultaten van het Broedvogelonderzoek.

Hieronder de twee uiteindelijke adviezen.

Thesis research report concerning the conversion timber production forest into food forest,

Door Niels Geense, augustus 2018

This report presents the results of field and literature research, the results of which will lead to the development of management recommendations that will be used to convert the study area at the Welna estate into a food forest. This report will contribute to converting this piece of land into food forest by providing data on its current vegetation density and diversity in relation to canopy cover percentage and the soil characteristics acidity and organic matter layer thickness. Using this data an advice will be provided on what management practices would be advisable to reach a more desirable vegetation, canopy and soil structure in the study area. The report will also attempt to describe the relationship between the soil structure and the current vegetation that is present in the area based on literature research, and attempt to offer methods of influencing the soil structure by manipulating the vegetation, which in turn will make it possible for a wider range of species to grow there.

Adviesrapport voor het behouden van broedvogels bij de transitie naar een voedselbos.

Het inpassen van een voedselbos op landgoed Welna zonder de aanwezige broedvogels te schaden.
Door Jochem Hagoort en Rob Oosterom, augustus 2018

Het doel van de opdracht is het schrijven van een advies hoe de huidige populatie broedvogels te behouden in het projectgebied van 15,4 hectare bij de transitie naar een voedselbos. Hierbij moet er gewerkt worden binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming. Dit advies geldt ook als nulmeting van het projectgebied.

Afbakening:
Het aantal natuurwaarden in het projectgebied is teveel om in een tijdsbestek van zes maanden te kunnen onderzoeken. Voor deze afstudeeropdracht is door de op­drachtgevers besloten dat alleen de broedvogels onderzocht worden en dat het advies zich hierop richt. De keuze is op broedvogels gevallen omdat deze diergroep de kwaliteit van het gebied kan aangeven (Sierdsema, 1995). Naast inventarisatie van de broedvogelpopulatie wordt ook een inventarisatie gedaan naar de aan­wezige flora, dit wordt onderzocht door Niels Geense, medestudent van Van Hall Larenstein. Beide rapporten zullen als beginstap dienen voor de realisatie van het voedselbos binnen het overkoepelende project “Vier businesscases voor agro-eco­logische bosbouwinnovatie”. Tevens worden niet alle vier de thema’s/businessca­ses onderzocht, maar wordt er gefocust op één thema. De reden hiervoor is het tijdsbestek dat de studenten hebben om het afstudeeronderzoek uit te voeren. Gaandeweg het onderzoek van de opdrachtgevers wordt vastgesteld wat de invul­ling van de thema’s zal zijn. In samenspraak met de opdrachtgevers wordt een keuze gemaakt om een advies te schrijven voor één van de thema’s.

Voor het advies moeten de volgende onderdelen onderzocht worden:

  • Welke broedvogelsoorten binnen de toegewezen 15,4 hectare aanwezig zijn.
  • Wat de habitateisen van de aanwezige broedvogelsoorten zijn.
  • Welke verplichtingen de Wet Natuurbescherming en het Natura2000-beleid met zich mee brengen omtrent de aanwezige broedvogels in de 15,4 hectare.
  • Wat de wensen en ideeën van de stakeholders voor de gekozen businesscase zijn.